1.3

РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.И. ЛУГОВОЙ
https://orcid.org/0000-0003-1650-066X,
Е.Н. СЛЮСАРЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-7957-1794 ,
Ж.В. ТАЛАНОВА
https://orcid.org/0000-0003-4007-2677

Nauka naukozn. 2019, 3(105): 26-45
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.026

Рубрика: Проблемы развития научно-технологического потенциала
Язык: Украинский
Аннотация: Проанализированы цель, организация, кадровое и финансовое обеспечение сфер высшего образования (ВО) и исследований и разработок (ИР) в Украине и ведущих странах. Выяснено, что отечественная сфера ВО по сравнению со сферой ИР потребляет непропорционально много финансовых ресурсов и аккумулирует большинство кандидатов и докторов наук, которым не созданы условия для высокой научной и научно-технической отдачи. Обоснована система мер по реализации исследовательско-инновационного потенциала университетов, основанная на переформатировании университетской сети для осуществления дуальной «преподавательско-исследовательской» функции в соответствии с моделями «исследовательский профессор» или «профессор и исследователь — одно лицо». Мероприятия включают консолидацию и концентрацию заведений ВО, преодоление их раздробленности и разобщенности, устранение дублирования и профильной неадекватности, достижение критической величины параметров эффективного функционирования и развития, улучшение использования кадровых и финансовых ресурсов, в частности снижение учебной нагрузки, повышение заработной платы, улучшение учебной, исследовательской, информационной инфраструктуры.

Ключевые слова: высшее образование, заведения высшего образования, исследования и разработки, исследовательско-инновационный потенциал, преподавательско-исследовательская функция, консолидация и концентрация, университеты.

Список литературы

 1. Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу / Б.А. Маліцький та ін.; гол. ред. акад. НАН України В.Л. Богданов; НАН України, ДУ «Інститут дослідж. наук.-техн. потенціалу та істо рії науки ім. Г.М. Доброва». Київ: Фенікс, 2018. С. 61—69.
 2. Папакін Г. Павло Скоропадський та Українська академія наук. До 100-річчя НАН України. Київ: Українські пропілеї, 2018. 335 с.
 3. Майбутнє університетів. Частина 1. Еволюція університетів: на порозі невідомого майбутнього»: доповідь / С. Бабак та ін.; Україн. ін-т майбутнього. Київ, 2018. 126 с.
 4. Gibbons Michael T. Higher Education R&D Expenditure Increased 4.7 %, Exceeded $ 75 Billion in FY 2017. URL: https://www.nsf.gov/statistics/2019/nsf19302/ (Last accessed: 16.02.2019).
 5. Lugovyi V., Orzhel O., Slyusarenko O., Talanova Zh. Education and research duality — the determining characteristic of higher education. Education: Modern Discourses. 2018. № 1. P. 71—88. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-8
 6. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Нові уроки лідерства для України від Шанхайського рейтингу 2018 року. Педагогіка і психологія: Вісн. НАПН України. 2018. № 3. С. 5—22.
  https://doi.org/10.31874/2520-6702-2018-6-2-3-20
 7. ЛуговийВ.І., СлюсаренкоО.М., ТалановаЖ.В. Організаційно-економічнізасадиреалізаціїдуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічнихпрацівниківуніверситетів. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: Спецвипуск. VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України». Київ: КНУТД, 2018. С. 15—26.
 8. Луговий В., Таланова Ж. Оплата праці в провідних університетах США: досвід для України. Педагогіка і психологія: Вісн. НАПН України. 2016. № 1. С. 51—57.
 9. Слюсаренко О.М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: моногр. Київ: Пріоритети, 2015. 384 с.
 10. Луговий В.І., Таланова Ж.І. Зв’язок складності та самостійності в освіті. Педагогіка і психологія: Вісн. НАПН України. 2013. № 4. С. 50—58.
 11. Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні: моногр. Київ: Міленіум, 2010. 476 с.
 12. Сироїд О.І. Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні: матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 16 листопада 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. Київ: Парлам. вид-во, 2017. С. 5—7.
 13. Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. № 776-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776-2018-%D1%80 (дата звернення: 16.03.2019).
 14. Education at a Glance 2018: OECD Indicators. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en#page1 (Last accessed: 16.02.2019).
 15. Main Science and Technology Indicators. Volume 2017 Issue 1, OECD Publishing. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technologyindicators/volume-2017/issue-1_msti-v2017-1-en (Last accessed: 16.03.2019).
 16. Main Science and Technology Indicators. Volume 2018 Issue 2, OECD Publishing. URL: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MSTI_PUB&lang=en (Last accessed: 16.03.2019).
 17. Table 8. Higher education R&D expenditures, by source of funds and type of R&D: FYs 2010—17. URL: https://ncsesdata.nsf.gov/herd/2017/html/herd2017_dst_08.html (Last accessed: 16.02.2019).
 18. Table 21. Higher education R&D expenditures, ranked by all R&D expenditures, by source of funds: FY 2017. URL: https://ncsesdata.nsf.gov/herd/2017/html/herd2017_dst_21.html (Last accessed: 16.02.2019).
 19. Table 106.10. Expenditures of educational institutions related to the gross domestic product, by level of institution: Selected years, 1929—30 through 2016—17. URL: https://nces.ed.gov/programs/digest/d17/tables/dt17_106.10.asp?current=yes (Last accessed: 16.02.2019).
 20. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 16.03.2019).
 21. Вища освіта в Україні. 2017 рік: стат. зб. / Держ. служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 16.02.2019).
 22. Наукова та інноваційна діяльність України: стат. зб. 2017 / Держ. служба статистики України. Київ: ДП «Інформ.-аналітич. агентство», 2018. 178 с.
 23. ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities 2018 Press Release. URL: http://www.shanghairanking.com/Academic-Ranking-of-World-Universities-2018-PressRelease.html (Last accessed: 16.02.2019).
 24. ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018 Press Release. URL: http://www.shanghairanking.com/ShanghaiRankings-Global-Ranking-of-Academic-Subjects2018-Press-Release.html (Last accessed: 16.02.2019).
 25. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 16.02.2019).
 26. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIIІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 16.03.2019).
 27. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. URL: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (дата звернення: 16.03.2019).
 28. Інформаційна система «Конкурс»: Вступ. кампанія 2018 р. URL: http://vstup.info/ (дата звернення: 16.02.2019).
 29. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2018 рік. Освіта України. 2019. № 10. С. 5—51.
 30. Is 100 hours per year of teaching a heavy load for a lecturer? URL: https://academia.stackexchange.com/questions/91364/is-100-hours-per-year-of-teaching-a-heavy-loadfor-a-lecturer (Last accessed: 16.02.2019).
 31. Harvard at a Glance. URL: https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance (Last accessed: 16.02.2019).
 32. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIIІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 16.03.2019).
 33. Про затвердження перелік у світових рейтингів університет і в для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні: розпорядження Каб. Міністрів України від 14.04.2018 р. № 154-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-%D1%80 (дата звернення: 16.02.2019).
 34. Провпорядкуванняумовоплатипрацітазатвердженнясхемтарифнихрозрядівпрацівниківнавчальнихзакладів, установ освіти та наукових установ: наказ Мін-ва освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05 (дата звернення: 16.03.2019).
 35. Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників: постанова Каб. Міністрів України від 23.01.2019 р. № 36. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pidvishchennya-posadovih-okladiv-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv (дата звернення: 16.03.2019).

Полный текст (PDF)