1.3

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ

А.И. ЯКОВЛЕВ

Nauka naukozn. 2018, 2(100): 29-44
https://doi.org/10.15407/sofs2018.02.029

Рубрика: Наука и инновационное развитие науки и общества
Язык: Украинский
Аннотация: Рассмотрены показатели уровня инновационного развития в Украине. Проанализированы три его составляющие — экономическая, социальная, законодательная. Отмечены проблемы в сфере инновационной деятельности в Украине: недостаточное финансирование, устаревшая материально-техническая база. Подчеркнута необходимость улучшения подготовки кадров и стимулирования их работы. Предложены методы выбора приоритетов инновационного развития, расчета эффективности кредитования инноваций, стимулирования создания и реализации инноваций. В частности, разработана и апробирована модель определения величины процента по кредиту по результатам конкретного инновационного проекта. Рассмотрены пути развития государственной поддержки инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации, уровень развития, финансирование, приоритеты, кредитование, подготовка кадров, стимулирование, законодательство, государственная поддержка.

Список литературы

 1. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. Х.: Константа, 2006. 272 с.
 2. Малицкий Б.А. Наука, технологии, инновации и национальная безопасность: теоретические и прикладные вопросы. Макаров: КЖТ «София», 2014. 58 с.
 3. Прейслер Д., Жаліло Я., Собкевич О. та ін. Нова реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв’язків між Європою і Азією. Економіка України. 2014. № 4. С. 47—59.
 4. Гречана І.І., Попов І.А. Розвиток транспортних зв’язків у міжнародному співробітництві. Економіка України. 2017. № 4. С. 56—66.
 5. Харазашвілі Ю.М., Ляшенко В.М. Проблеми оцінки та інтеграції сталого розвитку. Економіка України. 2017. № 2. С. 3—23.
 6. Мазур В.В. Проблеми промислової політики в Україні. Економіка України. 2017. № 12. С. 47—60.
 7. Planning and compulsory purchase bill [Electronic resource]. URL: https://publications. parliament.uk/pa/cm200203/cmbills/012/0312/i-vii.ntmo
 8. Martin Ben R. Technology foresight in rapidly globalizing / International рractice in technology foresight. Vienna: UNIDO, 2002.
 9. Яковлєв А.І. Методичні засади вибору пріоритетних напрямів інноваційного розвитку в Україні. Наука і наукознавство. 2013. № 4. C. 45—57.
 10. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелос АРМ, 1999. 352 с.
 11. О применении процентных ставок и их размеров по операциям банков СССР. М.: Госбанк СССР, 1988. 7 с.
 12. Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво. К.: Мінекономіки, 2006. 18 с.
 13. Яковлєв А.І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. Вид. 2-е, переробл. і доп. Х: вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2017. 100 с.
 14. The Economist, 3 September 1994, p. 9.
 15. Васильев Ю.П. Инновационное управление развитием производства в США, или как повысить производительность труда. М.: Економика, 2009. 446 с.
 16. Фокс Дж. Торгівельна політика США — час починати спочатку. Економіка України. 2017. № 56. C. 16—30.
 17. Геєць В.М. Чому знову настав час починати спочатку. Економіка України. 2017. № 56. C. 31—38.
 18. Гриценко А.А. Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку. Економіка України. 2017. № 56. C. 39—56.
 19. National Science Board. 2016 Science Engineering Indicators, 2016. Arlington, National Science Foundation (NSB-2016-1). Table 4.4.
 20. Рєпіна І.М. Інтелектуалізація суспільства як стратегічна передумова інноваційного розвитку України. Зб. наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (Львів, 18—19 травня 2017 р.). Львів: Львівська політехніка, 2017. C. 828—829. Електронний варіант.
 21. Каплан Р.С., Норт Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2004. 330 с.
 22. Скударь Г. Стратегия подъема конкурентоспособности предприятия: проблема и слагаемые успеха. Економіка України. 2000. № 6. С. 16—24.
 23. Астафьев В.Е., Поволоцкий Л.Я., Хайкин В.П. Экономические стимулы НТП в новых условиях хозяйствования. М.: Экономика, 1988. 214 с.
 24. Соколовська Л.М. Формування податкової політики в умовах невизначеності. Фінанси України. 2012. № 11. C. 44—51.
 25. Єфіменко Т.І. Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем. Фінанси України. 2013. № 3. С. 7—26.
 26. Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: моногр. К.: Комп’ютерпрес. 2016. 277 с.
 27. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-ІV за станом на 31.03.2005 р. [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.htm

Полный текст (PDF)