1.6

НАУКОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С.Г. БУБЛИК
https://orcid.org/0000-0002-8463-9981

Nauka naukozn. 2017, 4(98): 65-83
https://doi.org/10.15407/sofs2017.04.065

Рубрика: Наукометрия
Язык: Украинский
Аннотация: Проведено наукометрическое исследование законодательства Украины за 1991– 2016 года в контексте формирования и реализации государственной научно-технологической политики. Для получения результатов исследования использовались такие наукометрические методы как сленговый (классический) и тематической концентрации (лингвостатистический), а также метод корреляционного анализа. Обосновано понятие «наукоемкость законодательства», а также проведены расчеты показателей наукоемкости законодательства Украины в течение 1991–2016 годов, в том числе по отдельным видам актов законодательства. Показана возможность использования статистических показателей наукоемкости законодательства для научного решения проблемы согласованности в принятии подзаконных актов в соответствии с изменениями законодательных актов. Экономическая обоснованность индекса наукоемкости законодательства подтверджена посредством установления его статистической взаимосвязи с динамикой экономических показателей наукоемкости – валовыми внутренними затратами на научно-технологическую деятельность, бюджетными расходами на научно-техно логическую деятельность, а также удельным весом валовых внутренних затрат на научно-технологическую деятельность в ВВП. Полученные результаты подтверждают возможность использования наукометрических методов исследования законодательства как части науковедческой методологии.

Ключевые слова: научно-технологическая деятельность, государственная научно-технологическая политика, акт законодательства, наукоемкость законодательства, кореляционный анализ, сленговый термин, индекс наукоемкости законодательства.

Список литературы

 1. Ковальчук О.Б. Законодавче забезпечення виборчого процесу в Україні. Вісник На ціонального університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. № 827. С. 69—73.
 2. Попович О.С. Дерегуляція підприємницької діяльності чи гальмування розвитку економіки — суперечлива еволюція українського законодавства. Наука та наукознавство. 2011. № 2. С. 42—49.
 3. Мех О.А. Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України: аналіз нормативно-правових засад. Наука та наукознавство. 2014. № 3. С. 11—22.
 4. Бублик С.Г. Формування нормативно-правової бази національної безпеки України у науково-технологічному контексті. Проблеми науки. 2015. № 1. С. 2—11.
 5. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / Під ред. д-ра екон. наук, проф. Б.А. Маліцького. К.: Фенікс, 2005. 226 с.
 6. Налимов В.В., Мульченко 3.М. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. М.: Наука, 1969. 192 с.
 7. Хайтун С.Д. Наукометрия: Состояние и перспективы. М.: Наука, 1983. 344 с.
 8. Čech R., Popescu I.-I., Altmann G. Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013. No 3. P. 4—21; Čech R., Garabík R., Altmann G. Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics. 2015. No 22. P. 215—232.
 9. БубликС.Г. Лінгвостатистичнийаналіззаконодавчихактівусферінауки: ключовийпідхід. Проблеми науки. 2015. № 6. С. 21—26.; Бублик С.Г. Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научнотехнологической деятельности. Наука та наукознавство. 2016. № 2. С. 26—39.
 10. Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws (дата звернення 15.07.2017).
 11. Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України: навч. посіб. студ. вищ. навч. закл. Д.: ЛізуновПрес, 2012. 470 с.
 12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Голов. ред. В.Т. Бусел. Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
 13. Добров Г.М., Тонкаль В.Е., Савельев А.А. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. К.: Наукова думка. 1988. 347 с.
 14. Філософський енциклопедичний словник. НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; редкол.: В.І. Шинкарук (голова). К.: Абрис, 2002. 742 с.
 15. Данилова І.П. Законодавче регулювання наукової сфери України: теоретико-правовий аспект. Загальна проблематика на сучасному етапі розвитку держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 15—19.
 16. Маліцький Б.А., Булкін І.О., Єгоров І.Ю. Актуальні питання методології та практики науково-технічної політики / Під ред. Б.А. Маліцького. К.: УкрІНТЕІ, 2001. 204 с.
 17. Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Науковий та інноваційний потенціал України у міжнародних статистичних порівняннях: моногр. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. 156 с.
 18. Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. Теорія держави і права: навч. посібник. К.: Знання, 2008. 333 с.
 19. Pearson’s Correlation Coefficient r (Critical Values). URL: http://www.life.illinois.edu/ ib/203/Fall%2009/PEARSONS%20CORRELATION%20COEFFICIENT%20TABLE. pdf (дата звернення 15.08.2017).
 20. Дерець В.А. Удосконалення правових засад організації системи органів виконавчої влади в Україні. Правова держава. 2015. Вип. 26. С. 344—351.
 21. Стан науки України: аналіз і статистика. Наука та наукознавство. 1995. Вип. 4 (8). Додаток. 96 с.
 22. Булкин И.А. Приоритеты удельного финансирования исследований и разработок в Украине в дисциплинарном аспекте. Наука та наукознавство. 2016. № 3. С. 71—87.
 23. Булкин И. Масштабы кризиса финансирования научно-технической деятельности в Украине. URL: http://commons.com.ua/uk/masshtaby-krizisa-nauki/ (дата звернення 20.08.2017).

Полный текст (PDF)