1.2

СОЛОВЙОВ В.П.,

СОСНОВ А.С

До питання впливу мультиплікативний ефект технологічних інновацій на динаміку економічного зростання: роль досліджень Н.Д. Кондратьєва

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(1) 3-18

У статті розглянуто внесок видатного радянського вченого-новатора Миколи Дмитровича Кондратьєва в розроблення теорії мультиплікативних макроекономічних
ефектів інновацій. З цією метою проаналізовано запропоновану вченим модель економічної динаміки капіталістичного господарства, в якій М.Д. Кондратьєв вперше в
історії економічної думки за допомогою системи диференціальних рівнянь і декількох
простих математичних формул показує вплив технологічного розвитку країни на певні
мак роекономічні показники. Показано, що модель Кондратьєва демонструє неминучість уповільнення макроекономічного розвитку за відсутності постійних технічних і
тех нологічних змін в самому процесі виробництва і не входить в протиріччя з «класичними» моделями теорії мультиплікатора Дж. Кейнса і теорією економічного розвитку Й. Шумпетера.

Ключові слова: інновації, мультиплікативні макроекономічні ефекти інновацій, науково-технічний потенціал, технологічний розвиток

Повний текст (PDF)