1.7

УКРАЇНСЬКИЙ АСТРОНОМ-ТЕОРЕТИК ПРОФЕСОР ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ РАЗДОЛЬСЬКИЙ (1877–1942): НАУКОВА БІОГРАФІЯ

M.A. БАЛИШЕВ
https://orcid.org/0000-0001-5211-3208

Nauka naukozn. 2020, 3(109): 92-115
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.092

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Харківський астроном-теоретик О.І. Раздольський працював у галузі динамічної астрономії. Встановлено, що вивченню фактів його наукової біографії не присвячено окремих публікацій, тому метою роботи є комплексне дослідження життя і творчості астронома. На підставі наукових праць ученого та архівних документів, які вперше введено в науковий обіг, висвітлено основні віхи його біографії та етапи науково-дослідницької роботи, присвяченої обчисленню орбіт різних астероїдів головного поясу Сонячної системи: Гекуби, Дезидерати, Москви, Немаузи, Пандори, Риму та ін. Підтверджено безпосередню участь астронома-теоретика у формуванні тематики та організації робіт у галузі небесної механіки упродовж 1930-х років у Харківській астрономічній обсерваторії.

В ході дослідження виявлено, що найбільшу значимість мали роботи Раздольського, присвячені побудові власної аналітичної теорії руху планет типу (P+1)/P, в якій, використовуючи методи А. Пуанкаре, науковець досліджував вплив ексцентриситету Юпітера із застосуванням варіативних рівнянь. Також широко відомими є роботи астронома, пов’язані з визначенням періодичних орбіт астероїдів-троянців Юпітера: Ахіллеса, Нестора, Патрокла та Пріама (теорія малих планет Юпітерової групи). Розкрито спеціальні методи досліджень, розроблені провідними європейськими та радянськими астрономами-теоретиками К. Боліном, М. Бренделем, П. Ганзеном, Б.В. Нумеровим, Г. фон Цейпелем, Г. Штраке, які О.І. Раздольський застосовував для вивчення руху астероїдів. Зважаючи на ретельність і системність досліджень Раздольського астрономічні видання неодноразово відзначали його як активного обчислювача ефемерид малих планет і Місяця серед європейських та радянських астрономів-теоретиків. Досліджено розробку науковцем ґрунтовних тем, присвячених розв’язанню проблеми двох тіл в обертовому полі, виведенню теорії характеристичних планет (для троянців), розв’язанню окремих випадків задачі руху трьох тіл змінної маси.

Проаналізовано наукові публікації астронома-теоретика, які вже давно стали бібліографічною рідкістю, але не втратили своєї фундаментальності. Вказано на взаємозв’язок робіт О.І. Раздольського із сучасними дослідженнями.

Ключові слова: динамічна астрономія, малі планети, небесна механіка, троянські астероїди, періодична орбіта, точки Лагранжа, обчислення руху планет, задача трьох тіл, Харківська астрономічна обсерваторія.

Список літератури

 1. 200 лет астрономии в харьковском университете / под ред. проф. Ю.Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ, 2008. 632 с.
 2. Дубошин Г.Н. Небесная механика. Механика в СССР за 50 лет. том 1: Общая и прикладная механика. М.: Изд-во «Наука», главная редакция физико-математической литературы, 1968. 416 с.
 3. Абалакин В.К. Профессор К.Н. Савченко. Страницы истории астрономии в Одессе: Сб. ст. Ч. 2 / сост.: М.Ю. Волянская, В.Г. Каретников; под ред. В.Г. Каретникова. Одесса, 1995. С. 33—39.
 4. Моисеев Н.Д. О работе А.И. Раздольского «О движении планет юпитеровой группы». Астрономический журнал. 1935. т. 12. № 4. с. 368.
 5. Schaumasse A. Revue des travaux astronomiques. L’Astronomie. 1927. Vol. 41. P. 337—339.
 6. Идельсон Н.И. Проблемы теоретической астрономии. Труды II, III и IV Астрон омических съездов (1920—1928). Ленинград: Ассоциация астрономов РСФСР, 1930. С. 59—74.
 7. Казаков С.А. Небесная механика и вычисление орбит. Астрономия за XV лет / под ред. А.А. Канчеева. Москва — Ленинград: государственное технико-теоретическое издательство, 1932. с. 173—180.
 8. Федорова Е.С. Безымянное поколение. (Записки правоведа, адвоката, бывшего меньшевика Александра Гюнтера). Серия «Идеи века в истории рода». М.: Просветитель, 2004. 447 с.
 9. Александров Ю.В., Дудинов В.Н., Захожай В.А. Астрономия в Харьковском университете. Вісник астрономічної школи. 2002. Т. 3. № 2. С. 5—25. https://doi.org/10.18372/2411-6602.03.2005
 10. Архів Науково-дослідного інституту астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 11. Центральний державний архів вищих органів влади України. Ф. 4620. Оп. 3. Спр. 331. Арк. 485—486.
 12. Державний архів Харківської області. Ф. Р-5875. Оп. 1. Од. зб. 16. 22 арк.
 13. Struve L. Beobachtung der Mondfinsternis 1898 Juli 3. Astronomische Nachrichten. 1898. Vol. 147. No 3524. S. 323—328. https://doi.org/10.1002/asna.18981472003
 14. Jewdokimow N. Beobachtung der Mondfinsternis 1903 April 11. Astronomische Nachrichten. 1903. Vol. 163. No 3896. S. 121—122. https://doi.org/10.1002/asna.19031630805
 15. Раздольский А.И. Приложение эллиптических функций к решению основной геодезической задачи. Руcский астрономический журнал. 1925. Т. 2. № 2. С. 77—88.
 16. Меликов К.В. Список работ по математическим наукам, опубликованных в СССР за период 1917—1927 гг. Журнал Ленинградского физико-математического общества. 1928. Т. 2. Вып. 1. С. V—XXXIX.
 17. Razdolsky O.I. Uber die Berechnung periodischer Losungen. Astronomische Nachrichten. 1926. Vol. 227. No 5443. S. 315—318. https://doi.org/10.1002/asna.19262271903
 18. Раздольский А.И. Теория малых планет юпитеровой группы. Руcский астрономический журнал. 1927. Т. 4. № 3. С. 204—224.
 19. Razdolsky A. Theorie der kleinen Planeten vom Typus (Р + 2)/Р. Arkiv för matematik, astrono mi och fysik. 1929. Vol. 21. No 3. P. 1—28.
 20. Раздольский А.И. Вычисление среднего эллипса орбиты 787 Moskva с учетом возмущений. Астрономический журнал. 1931. Т. 8. № 1. С. 75—78.
 21. Барабашов Н.П. Отчет харьковской астрономической обсерватории. Астрономический журнал. 1932. Т. 9. № 3—4. С. 294—298.
 22. Razdolsky A. Bestimmung einer mittleren Ellipse för den Planeten 472 Roma mit Berücksichtigung der Störungen. Astronomische Nachrichten. 1931. Vol. 244. No 5833. S. 7—10. https://doi.org/10.1002/asna.19312440103
 23. Бронштэн В.А. «Дело Воронова» — взгляд через две трети века. Историко-астрономические исследования. М.: Наука, 2001. Т. 26. С. 214—240.
 24. Раздольський О.І. Про рух малої планети 55 Pandora. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1931. № 3. С. 63—65.
 25. Kleine Planeten, Jahrgang 1932: Elemente und Oppositions-Ephemeriden. Berlin: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Kommissionsverlag), 1931. 144 p.
 26. Planeten und Monde: 5635. Verzeichnis Berechner. Astronomischer Jahresbericht. 1932. Vol. 33. S. 142.
 27. Planeten und Monde: 5627. Verzeichnis Berechner. Astronomischer Jahresbericht. 1934. Vol. 35. S. 138.
 28. Razdolsky A. Sur l’Orbite periodique de la Planete Nestor. Journal des Observateurs. 1934. Vol. 17. No 7. P. 97—101.
 29. Барабашов Н.П. Отчет обсерватории харьковского государственного университета за 1933 г. Астрономический журнал. 1934. Т. 11. № 3. С. 270—274.
 30. Раздольський О.І. Нова система елементів 51 Nemausa. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1933. № 4. С. 61—62.
 31. Раздольский А.И. Малая планета 51 Nemausa. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1935. № 5. С. 103—108.
 32. Балышев М.А. историко-биографическое исследование жизни и творчества украинского астронома Прасковьи Георгиевны Пархоменко. Наука та наукознавство. 2018. № 1. С. 114—137. https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.114
 33. Балишев М.А. Sic itur ad astra: научная биография и трагическая судьба Бориса Евгеньевича Семейкина (1900—1938). Историко-астрономические исследования. Дубна: Феникс, 2018. Т. 40. С. 127—169.
 34. Барабашов Н.П. Отчет о работе Астрономической обсерватории харьковского государственного университета за 1934 г. Астрономический журнал. 1935. Т. 12. № 4. С. 393—395.
 35. Раздольський О.І. Застосування методу моментальних коливань до вивчення руху планет юпітерової групи відносно центрів лібрації L4 та L5. Учені записки Харківського державного університету. 1936. Т. 4. С. 11—32.
 36. Балышев М.А. из истории харьковской обсерватории: биографические очерки. 200 лет астрономии в Харьковском университете / под ред. проф. Ю.Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ, 2008. С. 99—154.
 37. Нумеров Б. Итоги конференции по теоретической астрономии и небесной механике. Фронт науки и техники. 1935. Т. 7. С. 89—91.
 38. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории харьковского государственного университета за 1936 г. Астрономический журнал. 1937. Т. 14. № 3. С. 273—275.
 39. Раздольський О.І. Про орбіти характеристичних планет у рухомих полях. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1935. № 5. С. 97—102.
 40. Раздольський О.І. Про застосування обертового поля до орбіт характеристичних малих планет. Учені записки Харківського державного університету. 1936. Т. 6—7. С. 55—66.
 41. Planeten und Monde: 5659. Verzeichnis Berechner. Astronomischer Jahresbericht. 1938. Vol. 38. S. 201.
 42. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории харьковского государственного университета за 1937 г. Астрономический журнал. 1938. Т. 15. № 3. С. 278—279.
 43. Раздольський О.І. Застосування обертового поля до канонічного розв’язання проблеми незбуреного еліптичного руху малих планет. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1938. № 6. С. 25—40.
 44. Раздольський О.І. Про орбіту планети у гравітаційному полі сонця. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1938. № 6. С. 41—46.
 45. Schmadel Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names. Fifth Revised and Enlarged Edition. Heidelberg: Springer Science & Business Media. 2003. 992 p. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29925-7
 46. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории харьковского государственного университета за 1939 г. Астрономический журнал. 1940. Т. 17. № 3. С. 94—96.
 47. Барабашов Н.П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории харьковского государственного университета за 1940 г. Астрономический журнал. 1941. Т. 18. № 3. С. 266—268.
 48. Тунгалаг Н., Шевченко В.Г., Лупишко Д.Ф. Параметры вращения и форма 19 астероидов. Качественный анализ и интерпретация данных. Кинематика и физика небесных тел. 2003. Т. 19. № 5. С. 397—406.
 49. Раздольський О.І. Про застосування канонічних елементів Делоне. Учені записки Харківського державного університету. 1941. Т. 23. С. 101—103.

Повний текст (PDF)