1.6

НАУКОВІ РАДИ ПРИ МІЖНАРОДНІЙ АСОЦІАЦІЇ АКАДЕМІЙ НАУК ЯК ФОРМА САМООРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ НАУКОВИХ ЗНАНЬ

П.О. ВІТЯЗЬ,
В.K. ЩЕРБІН

Nauka naukozn. 2018, 2(100): 91-110
https://doi.org/10.15407/sofs2018.02.091

Рубрика: Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Мова: Російська
Анотація: Розкрито один із ключових компонентів інституційної системи Міжнародної асоціації академій наук (МААН) — науково-організаційні структури, що працюють при МААН на постійній основі, серед яких кількісно переважають наукові ради. Зазначено, що відмінності між попередньо створеними при МААН комітетами, схожими за профілем зі структурою академій наук — членів МААН, основаною на відділеннях і регламентованою статутним документом, і мережею нерегламентованих вузькопрофільних наукових рад при МААН обумовлені особливостями академічної форми організації досліджень, яка гармонійно поєднує норми формальної організації з принципами самоорганізації та самоуправління. Однак взаємодоповнюючий характер відносин між нормами формальної організації академічних досліджень і принципами їх самоорганізації та самоуправління, а також їх гармонізація можливі тільки при усвідомленні відмінностей між цими двома підходами до організації академічної науки. У зв’язку з цим актуальним є досвід створення різних науково-організаційних структур, накопичений академіями наук — членами МААН у різні періоди, а також практика міжнародних наукових організацій. Наведено інформацію про історію створення наукових рад у НАН України, НАН Білорусі, РАН, галузевих та предметних комітетів і комісій на радянському та пострадянському просторі. Надано рекомендації щодо вдосконалення діяльності наукових рад при МААН.

Ключові слова: Міжнародна асоціація академій наук (МААН), академії наук — члени МААН, наукова рада при МААН, науково-організаційна структура, інституціональна система, проблемна рада, Міжвідомча координаційна рада, Міжнародна рада славістів, комісія.

Список літератури

 1. Соглашение о создании Международной ассоциации академий наук / Международная ассоциация академий наук: 15 лет деятельности. Киев, 2008. С. 33—34.
 2. Витязь П.А., Щербин В.К. Вклад белорусских ученых в создание и развитие Международной ассоциации академий наук. Вестник Фонда фундаментальных исследований. 2014. № 1. С. 36—51.
 3. Международные и национальные организации в области исследования науки: краткий справочник / Отв. ред. Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов. Киев, 2017. 72 с.
 4. Огурцов А.П. Академия наук / Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 24.
 5. A Scholars’ Guide to Humanities and Social Sciences in the Soviet Union. The Academy of Sciences of the USSR and the Academies of Sciences of the Union Republics. Armonk; New York, 1985. XXII, 310 p.
 6. Арапов М.В. Индикаторы науки и научная политика. Общество и экономика. 1993. № 11—12. С. 20—30.
 7. Водопьянова Е.В. Европа и Россия на карте мировой науки. М., 2002. 221 с.
 8. Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVII—XX веках. Исторические очерки / Отв. ред. Ж.И. Алферов. СПб., 2003. 605 с.
 9. История Академии наук Украинской ССР / Гл. ред. Б.Е. Патон. Киев, 1979. 679 с.
 10. Звіт про діяльність Національноі академіі наук Украіни у 2016 році. Киів, 2017. 566 с.
 11. Малицкий Б.А., Надирашвили А.Н. Национальная академия наук Украины: эволюция институционально-функциональной парадигмы. Наука та наукознавство. 1996. № 3—4. С. 89—101.
 12. Акадэмія навук Беларусі: даведнік. Минск, 1992. 161 c.
 13. Oblicza slawistyki: Komisje Miedzynarodowego Komitetu Slawistow (1958—2013) / Рod red. Stanislawa Gajdy. Opole, 2013. 296 s.
 14. Устав Терминологической комиссии при МКС (принят на третьем заседании Терминологической комиссии при МКС, Варшава, 25 мая 2017 года) [Электронный ресурс]. URL: http://term-in.net/Устав. (Дата доступа: 29.03.2018).
 15. Устав Комиссии по славянской аспектологии при МКС [Электронный ресурс]. URL: https://f.hypoteses.org/wp-content/…/chartre.pdf. (Дата доступа: 20.04.2017).
 16. Президиум РАН решил (январь-февраль 2016 г.). Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86. № 7. C. 652—665.
 17. Academies of Sciences of the Union Republics. A Scholars’ Guide to Humanities and Social Sciences in the Soviet Union. The Academy of Sciences of the USSR and the Academies of Sciences of the Union Republics. Armonk; New York, 1985. P. 117—244, 289—299.
 18. Терминологические организации и общества / Татаринов В.А. Общее терминоведение: Энциклопедический словарь. М., 2006. С. 258—262.
 19. Косско Т. Досвід Украінського матеріалознавчого товариства з розвитку міжнародного науково-технологічного співробітництва / Взаимодействие правительств и национальных научных обществ с международными организациями в целях развития и применения научных знаний (Киев, 19—20 октября 2015 г.). Киев, 2016. С. 217—219.
 20. Малицкий Б.А. Новые тенденции международного сотрудничества ученых в современных условиях / Взаимодействие правительств и национальных научных обществ с международными организациями в целях развития и применения научных знаний (Киев, 19—20 октября 2015 г.). Киев, 2016. С. 24—35.

Повний текст (PDF)