1.2

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

I.В. ЯЩИШИНА

Nauka naukozn. 2017, 4(98): 3-17
https://doi.org/10.15407/sofs2017.04.003

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: У статті проаналізовано європейський досвід формування та реалізації соціально спрямованої інноваційної політики ЄС; виявлено її нові інструменти та напрямки, пов’язані з процесом соціалізації інновацій. На основі економетричного аналізу статистичних даних досліджено соціальну ефективність інноваційної політики ЄС. Вплив реалізації оновленої інноваційної політики на соціальний розвиток ЄС оцінено шляхом визначення щільності та напрямку зв’язку сумарного інноваційного індексу з індексом людського розвитку, з ВВП за ПКС на душу населення (за даними 2011 та 2015 років), з індексом якості життя (за даними 2015 р.). Розрахунки показали значний і зростаючий вплив рівня інноваційності (вимірюваного сумарним інноваційним індексом) на індекс людського розвитку країн ЄС як у 2011, так і в 2015 році; на ВВП за ПКС на душу населення у 2015 році; зростання взаємозв’язку між рівнем інноваційності та індексом якості життя зі слабкого у 2011 до сильного у 2015 році. Отримані результати доводять позитивний вплив інноваційної політики в країнах ЄС на вирішення соціальних проблем.

Ключові слова: інноваційна політика, соціальні інновації, соціальна ефективність інноваційної політики, моделювання.

Список літератури

 1. Research and innovation: introduction [Electronic resource]. URL: http://europa.eu/int.
 2. ЯщишинаІ.В. СоціальнаефективністьінноваційноїполітикиЄС. Наука та наукознавство. 2015. № 1. С. 3—12.
 3. Перші підсумки реалізації Програми ЄС «Горизонт — 2020» [Електроний ресурс]. URL: http://science.univ.kiev.ua/news/official/2282/.
 4. Fagerberg J., Verspagen В. Innovation, Growth and Economic Development: Have the Conditions for Catch-Up Changed? International Journal of Technological Learning, In novation and Development. 2007. Vol. 1. Р. 13—33. https://doi.org/10.1504/IJTLID.2007.015017
 5. Hautamaki А. Sustainable Innovation. A New Age of Innovation and Finland’s Innovation Policy. Sitra Reports No 87. SITRA, Helsinki, 2010. 144 р.
 6. Social Innovation A Decade of Changes. Luxembourg: Publications Office of the European Union , 2014. 144 p.
 7. Papaioannou T. How inclusive can innovation and development be in the twenty-first century? Innovation and Development. 2014. Vol. 4. P. 187—202. https://doi.org/10.1080/2157930X.2014.921355
 8. ФедуловаЛ.І. Інклюзивніінноваціївсистемісоціально-економічногорозвитку. Економіка: реаліїчасу. 2016. № 3. С. 56—65.
 9. Santiago F. Innovation for inclusive development. Innovation and Development. 2014. Vol. 4. P. 1—4. https://doi.org/10.1080/2157930X.2014.890353
 10. Caulier-Grice J., Kahn L., Mulgan G. et al. Study on Social Innovation. A paper prepared by the Social Innovation Exchange (SIX) and the Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisers. Bureau of European Policy Advisers, Young Foundation, 2010. 127 р.
 11. БогданН.И. Социализацияинновационнойполитики: мировыетрендыивызовыдляБеларуси. Белорусский экономический журнал. 2015. № 3. С. 4—22.
 12. Оберван О.Р. Світовий досвід і підходи до формування соціальної інноваційної політики в Україні. Науковий вісник Херсонського державного университету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 6. (Ч. 2). С. 17—20.
 13. Ящишина І.В. Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції, наслідки: моногр. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2012. 368 с.
 14. Human Development Reports [Electronic resource]. URL: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.
 15. European Innovation Scoreboard [Electronic resource]. URL: http://ec.europa.eu/growth/ industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en.
 16. Индекс качества жизни [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki.

Повний текст (PDF)