1.7

ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ

О.А. МЕХ
https://orcid.org/0000-0002-8550-8641

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 69-94
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.069

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: У статті подано результати аналізу поточного стану, трансформацій та перспектив розвитку сучасної системи управління науково-технологічною сферою України. В процесі дослідження уточнено окремі теоретичні та практичні аспекти функціонування систем управління, поняття і терміни, які використовуються в їх проектуванні. У прив’язці до основних чинних нормативно-правових актів надано визначення системи управління науково-технологічною сферою, сформульовано її мету і завдання. Проаналізовано наявну вітчизняну структуру управління науково-технологічною сферою, визначено її головних суб’єктів, а також процеси і етапи реформування, зокрема створення нових елементів. Окреслено основні проблеми, які пов’язані з нормативно-правовим забезпеченням, а також із дією зовнішніх і внутрішніх факторів, з їх поділом на групи. Представлено концептуальні ознаки нової архітектури системи управління науково-технологічною сферою і шляхи її виходу з кризи.

Ключові слова: науково-технологічна сфера, проблеми науки, системність, система управління, суб’єкт і об’єкт наукової та науково-технічної діяльності, елемент управління, людський фактор.

 Список літератури

 1. Наука в Україні [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/nauka-v-ukrayini. 2. Бир Ст. Кибернетика и управление производством / Пер. с англ. В.Я. Алтаева. М.: Наука, 1963. 276 с.
 2. Амосов Н. Моделирование — орудие прогноза и управления / Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная. М.: «Наука», 1968. С. 167—183.
 3. Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. К.: Наукова думка, 1968. 81 с.
 4. Ивахненко А.Г. Кибернетические системы автоматического управления, способные к обучению. К.: КДНТП, 1962.
 5. Івахненко О.Г. Кібернетичні системи з комбінованим керуванням. К.: Держ. вид. техн. літератури УССР, 1963.
 6. Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой. М.: Экономика, 1975. 191 с.
 7. Черняк Ю.И. Анализ и синтез систем в экономике. М.: Экономика, 1970.
 8. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / Пер. с англ.; под. ред. И.А. Ушакова. М.: Советское радио, 1974. 272 с.
 9. Черчмен У., Акоф Р., Арноф Л. Введение в исследование операций / Пер. с англ. В.Я. Алтаева, Ю.А. Крутикова; под ред. А.Я. Лернера. М.: Наука, 1968. 488 с.
 10. Дж. Ван Гиг. Прикладная общая теория систем: в 2 кн. / Пер. с англ.; под ред. Б.Г. Суш кова, В.С. Тюхтина. М.: Мир, 1981. 335 с.
 11. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем / Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1991. 224 с. https://doi.org/10.3233/HSM-1981-2210
 12. Добров Г.М. Наука о науке: начала науковедения. 3-е изд., доп. и перераб. К.: Наукова думка, 1989. 301 с.
 13. Теория управления. Терминология. Вып. 107. М.: Наука, 1988. C. 56.
 14. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2.
 15. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Мето дологічні аспекти. К.: Либідь, 2006. 312 с.
 16. Конституція України [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр
 17. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15/.
 18. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19?nreg=2145-19&find=1&text=%CD%E0%F3% EA&x=6&y=8.
 19. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%ED%E0%F3%EA#w11
 20. Закон України «Про наукові парки» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/1563-17
 21. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/991-14.
 22. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
 23. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.
 24. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр.
 25. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/143-16.
 26. Ємець А. «Максимальна відкритість і прозорість — основні принципи діяльності Національного фонду досліджень України» [Електронний ресурс]. URL: https:// dt.ua/SCIENCE/alla-yemec-maksimalna-vidkritist-i-prozorist-osnovni-principidiyalnosti-nacionalnogo-fondu-doslidzhen-ukrayini-283542_.html
 27. Мех О.А. До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою. Наука та наукознавство. 2017. № 1. С. 22—38.
 28. Украинский IT-рынок: итоги 2017 и перспективы 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://dou.ua/lenta/articles /2017-summary/.
 29. Richard H. Thaler. Press Release: The Prize in Economic Sciences 2017 [Electronic resource]. URL: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laurea tes/2017/ press.html
 30. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005 [Electronic resource]. URL: http://www.webcitation.org/6HXOYFGco.
 31. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002. [Electronic resource]. URL: http://www.webcitation.org/6HXOWDVq9.

Повний текст (PDF)