1.2

РОЛЬ Г.М. ДОБРОВА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО КОРПУСУ НАУКОЗНАВЦІВ В УКРАЇНІ

Б.А. МАЛІЦЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-5312-6828

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 4-16
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.004

Рубрика: До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва
Мова: Російська
Анотація: У статті наведено результати дослідження ролі Геннадія Михайловича Доброва, видатного київського наукознавця та історика техніки, в становленні наукознавчих досліджень і формуванні професійного корпусу наукознавців в Україні. Процес професійного становлення самого Г.М. Доброва показано у тому числі шляхом порівняльного аналізу дослідницьких доль Г.М. Доброва і його попередника в галузі історії науки і техніки, В.В. Данилевського. За своє не дуже довге наукове життя Г.М. Добров підготував 53 доктори і кандидати наук, що є своєрідним рекордом і свідчить про його високий талант, видатні якості педагога і організатора науки. У статті наведено докладний огляд дисертаційних робіт учнів Доброва, який являє інтерес не лише в плані кількості підготовлених фахівців, а й з точки зору змін тематичного фронту дисертаційних досліджень.

Ключові слова: наука, наукознавство, історія техніки, наукознавець, науковий потенціал, науково-технічний прогрес, Інститут кібернетики АН УРСР, дослідження.

 Список літератури

  1. Дубровіна Л.А. Академік В.І. Вернадський і заснування Української академії наук. Вісник Національної академії наук України. 2018. № 5. С. 23—26.
  2. Маліцький Б.А. Прикладне наукознавство. К.: «Фенікс», 2007. 464 с.
  3. Боричевский Ив. Науковедение как точная наука. Вестник знания. 1926. № 12. С. 777— 786.
  4. Bernal J.D. Social function of science. London, 1939.
  5. Гвоздецкий В.Л. Формирование профессии «историк техники»: институционализация, труды, кадры / Вихревая динамика развития науки и техники. Россия/СССР. Первая половина ХХ века. Том І. Турбулентная история науки и техники / Отв. ред. чл.-корр. РАН Ю.М. Батурин; Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. М.: Ин-т истории естествознан. и техн. им. С.И. Ва вилова РАН; Саратов: ООО «Амирит», 2018. С. 29—40.
  6. Добров Геннадий Михайлович (1929—1989). К.: «Феникс», 1999. 126 с.
  7. Добров Геннадій Михайлович (1929—1989). 2-ге вид., перер. і доп. К.: «Фенікс», 2004. 127 с.
  8. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность / Отв. ред. В.Е. Тонкаль, Г.М. Добров. К.: «Наукова думка», 1988. 339 с.

Полный текст (PDF)