1.8

ЛИПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІПОЛИТОВИЧ, ПРЕЗИДЕНТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 1922–1928 (До 100-річчя від дня заснування Національної академії наук України)

В.С. САВЧУК

https://orcid.org/0000-0002-6324-7567

Nauka naukozn. 2019, 1(103): 109-132

https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.109

Рубрика: Історія науки і техніки

Мова: Українська

Анотація: В.І. Липський був президентом Всеукраїнської академії наук (ВУАН) в 1922—1928 роках. В статті висвітлено київський та петербурзький періоди наукової діяльності В.І. Липського в галузі ботаніки, повернення його в Україну і участь у роботі в низці академічних структур. Це був перший етап діяльності В.І. Липського в Академії наук, який фактично збігся з періодом її становлення (1918—1921). Надано докладні відомості про процес обрання Липського президентом ВУАН у 1922 році. Розкрито причини ускладнення умов діяльності В.І. Липського на посаді президента ВУАН з 1924 року: 1) посилення тиску більшовицької влади на ВУАН з метою скорочення її прав на автономію, зміни структурно-функціональної організації, створення всередині ВУАН прошарку академіків-більшовиків для збільшення впливу владної ідеології на ВУАН; 2) повернення в Україну академіка М.С. Грушевського у 1924 р. за спеціальним дозволом, що створило передумови для формування у ВУАН угруповань з різним баченням шляхів її розвитку; 3) процеси, які відбувалися в союзній академії. Відображено науково-дослідницьку діяльність Липського як у ці непрості часи, так і в останній період його життя, після його переїзду в1928 році до Одеси, який він повністю присвятив науковій роботі.

Ключові слова: Всеукраїнська академія наук, ботанічний сад, Спільне зібрання, Президія, Наркомос, президент, Асканія-Нова.

Список літератури

 1. Брачев В.С. Укрощение строптивой, или как Академию наук СССР учили по слушанию. Вестник АН СССР. 1990. № 4. С. 120—127.
 2. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г. Липський Володимир Іполитович // Енциклопедія Сучасної України. К., 2016. Т. 17. літери «Лег» — «Лощ».
 3. Висновки і пропозиції комісії НКО УСРР по обслідуванню Всеукраїнської Академії наук // Історія Академії наук України 1924—1928. Документи і матеріали. К.: НБУВ, 1998. С. 411—430.
 4. Водотика С.Г., Савенок Л.А. Дискусійні питання науково-організаційної структури ВУАН 1921—1928 рр.: кафедри у структурі історичного знання. Історичний архів. Наукові студії. 2016. Вип. 17. С. 51—56.
 5. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю. Володимир Іполитович Липський. Учні та родина // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків — запорука сталих фітоценозів в умоваї кліматичних змін: зб. ст. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І. Липського. Одеса: ОНУ, 2017. С. 253—256.
 6. Гармасар В.Г. Липський Володимир Іполитович (до 150-річчя від дня народження). Наука і наукознавство. 2013. № 2. С. 78—86.
 7. Двадцатипятилетие коллегии Павла Галагана в Киеве (1 октября 1871 г. — 1 октября 1896 г.) с портретами, рисунками, планами / Под. ред. А.И. Степовича. К., 1896. 338 с.
 8. Доброчаева Д.Н., Мокрицкий Г.П. Владимир Ипполитович Липский. К.: Наук. думка, 1991. 216 с. 9. Доброчаева Д.Н., Мокрицький Г.П. Життя, повне сонця і тепла / Аксіоми для на щадків: українські імена у світовій науці: зб. нарисів. Львів: Меморіал, 1992. С. 356—373.
 9. Єфремов С. О. Щоденники, 1923—1929. К.: ЗАТ «Газета «РАДА», 1997. 848 с.
 10. Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Київі за 1927 рік / Всеукраїнська Академія наук. Київ: Друк. Всеукраїнської Академії наук, 1928. 146 с.
 11. Возианова Н.Г. и др. История Ботанического сада Одесского национального университета имени И.И. Мечникова за 150 лет. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 182 с.
 12. Крецул Н.І. Історико-науковий аналіз діяльності академіка В.І. Липського в контексті розвитку ботанічної науки в Україні: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.07. НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. Київ, 2005. 19 с.
 13. Матвеева Л.В., Циганкова Е.Г. Лист А. Кримського до В. Липського. Січень, 1925 р., Київ / А.Ю. Кримський — неодмінний секретар Української академії наук. К.: Обереги, 1997. С. 105—106.
 14. Лист А.Ю. Кримського до В.І. Вернадського від 7 травня 1921 р., Київ / Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2: Листування: Д—Я. Ч. 1: Д—Н. K., 2012. С. 328—329.
 15. Матвеева Л.В., Циганкова Е.Г. Лист А.Ю. Кримського до Д.І. Багалія від 28.XI.1924 р. / А.Ю. Кримський — неодмінний секретар Української академії наук — К.: Обереги, 1997. С. 94—96.
 16. Лист В.І. Липського до А.Ю. Кримського від 19 березня 1923 р. / Інститут рукописів НАН України. Фонд А.Ю. Кримського. Спр. I 23767.
 17. Лист В І. Липського до А.Ю. Кримського від 19 травня 1925 р. / Інститут рукописів НАН України. Фонд А.Ю. Кримського. Спр. I 23772.
 18. Лист В.І. Липського до В.І. Вернадського від 3 грудня 1931 р. Одеса / Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2: Листування: Д—Я. Ч. 1: Д—Н. K., 2012.
 19. Лист М.П. Василенка В.І. Вернадському від 14 жовтня 1921 р., м. Київ / Владимир Иванович Вернадский. Переписка с украинскими учеными. К., 2011. С. 319.
 20. Лист М.П. Василенка В.І. Вернадському від 25 квітня 1926 р., м. Київ / Владимир Иванович Вернадский. Переписка с украинскими учеными. Кн. 1: Переписка: А—Г. К., 2011. С. 348.
 21. Лист М.П. Василенка В.І. Вернадському від 7 серпня 1921 р., м. Київ / Владимир Иванович Вернадский. Переписка с украинскими учеными. Кн. 1: Переписка: А—Г. К., 2011. С. 306.
 22. Лист О.В. Фоміна до В.І. Вернадського від 10 травня 1929 р., Київ. Архів РАН, ф. 518, оп. 3, спр. 1733, арк. 7—8 (Цит. за: Капустян В.В., Сенчило О.О. та ін. Академік О.В. Фомін — фундатор ботанічної науки в Україні. К.: Талком. 2017. С. 268).
 23. Манько М. Волинський краєзнавець Іполит Федорович Липський. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 2006. Вип. 4. С. 186—188.
 24. Матвеева Л.В., Циганкова Е.Г. А.Ю. Кримський і Українська академія наук / А.Ю. Кримський — неодмінний секретар Української академії наук. К.: Обереги, 1997. С. 3—51.
 25. Матвєєва Л.В. Становлення Української академії наук. Український історичний журнал. 2008. № 6. С. 4—26.
 26. Мельник В.І. Наукова спадщина академіка В.І. Липського — національне надбання України. Інтродукція рослин. 2013. № 3. С. 115—121.
 27. Мельник В. І. Вацлав Борейко. До 250-річчя від дня народження. Інтродукція рослин. 2013. № 3. С. 99—102.
 28. Онопрієнко В.І., Ткаченко В.В. Історія української науки: Курс лекцій. К.: Ватра, 2010. 652 с.
 29. Пиріг Р.Я. Відзначення ювілею Михайла Грушевського 1926 року у контексті по дальшої долі вченого. Архіви України: Науково-практичний журнал. 2016. № 5—6. С. 7—19.
 30. Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський і академія: нереалізоване президентство (1924— 1928 рр.). Вісник НАН України. 2016. № 7. С. 3—18.
 31. Полонська-Василенко Н. Українська академія наук (нарис історії). Частина I (1918— 1930). Мюнхен, 1955. 150 с.
 32. Постанова РНК про УАН від 25.01.1921 р. / Культурне будівництво в УРСР (1917— 1927). К.: Наук. думка, 1979. 664 с.
 33. Протокол № 110 Спільного зібрання УАН від 8 серпня 1921 р. / Історія Академії наук України 1918—1923. Документи і матеріали. К.: Наук. думка, 1993. С. 473—474.
 34. Протокол № 134 Спільного зібрання УАН від 6 березня 1922 р. / Історія Академії наук України 1918—1923. Документи і матеріали. К.: Наук. думка, 1993. С. 483.
 35. Протокол № 142 Спільного зібрання УАН від 12 червня 1922 р. / Історія Академії наук України 1918—1923. Документи і матеріали. К.: Наук. думка, 1993. С. 486.
 36. Професори Одеського (Новоросійського університету): Біогр. словник: у 4-х т. Т. 3. К—П. Одеса: Астропринт, 2005. 597 с.
 37. Романовский С.И. Наука подгнетом российской истории. СПб.: Изд-во С.-Петерб. университета,1999. 340 с.
 38. Савчук В.С. Фармация Российской империи в Первой мировой войне: Екате ри нославский йод / Питання німецької історії: зб. наук. праць. Д.: Ліра, 2015. С. 64—77.
 39. Савчук, В.С. Иван Яковлевич Акинфиев, 1851—1919. М. : Наука, 1996 . 110 с.
 40. Федченко Б.О. В.І. Липський і його робота в Санкт-Петербурзькому Ботанічному саду. Журнал Інституту ботаніки АН УРСР. 1937. № 13—14 (21—22). С. 13—14.
 41. Цитується за: Пиріг Р.Я. Відзначення ювілею Михайла Грушевського 1926 року… С. 10.
 42. Шпак А.П., Юркова О.В. Національна академія наук України / Енциклопедія історії України: Т. 7. К.: Наук. думка, 2010. 728 с.
 43. Юркова О. Діячі науки в полі зору диктатури / Суспільство і влада в радянській Украї ні років непу (1921—1928). Т. 2. Відп. ред. С. Кульчицький. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 3—56.

Повний текст (PDF)