1.5

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МІСЦЕ В НІЙ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЦЕСУ

С.Г. БУБЛИК
https://orcid.org/0000-0002-8463-9981,
Т.М. ВЕЛЕНТЕЙЧИК
https://orcid.org/0000-0003-2503-8040,
Т.В. ГОНЧАРОВА

Nauka naukozn. 2019, 1(103): 46-67
https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.046

Рубрика: Наука та освіта
Мова: Українська
Анотація: Розкрито світові тенденції в системі вищої освіти в ХХІ столітті: масовість та динамізм, орієнтація якості навчання на кінцевий результат, впровадження безперервної освіти, дистанційне навчання, диверсифікація та інтернаціоналізація, індивідуалізація, трансформація змісту, спрямованість на науково-дослідницьку діяльність. Наукову складову сектору вищої освіти виділено за показником частки цього сектору у виконанні досліджень і розробок, проведено аналіз цього показника за країнами та регіонами. Висвітлено проблеми в системі вищої освіти України, модернізаційні заходи щодо формування дослідницьких університетів в Україні та їх наслідки. Наведено пріоритети державної політики, які сприяють зростанню кількості кваліфікованих фахівців у науково-технологічній сфері. Зроблено огляд напрямів реформування науково-освітньої системи в Україні, підкреслено, що реформа науки у вітчизняному секторі вищої освіти має бути спрямована не стільки на створення нових структур в університетах, скільки на реорганізацію наукової діяльності в них, яка забезпечуватиме досягнення кінцевих наукових і науково-прикладних результатів.

Ключові слова: вища освіта, вищі навчальні заклади, університети, навчання, дослідження і розробки.

Список літератури

 1. Unger M., Polt W. (2017). The Knowledge Triangle between Research, Education and Innovation — A Conceptual Discussion. Foresight and STI Governance, vol. 11, no 2, pp. 10—26. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2017.2.10.26
 2. Cervantes M. (2017). Higher Education Institutions in the Knowledge Triangle. Foresight and STI Governance, vol. 11, no 2, pp. 27—42. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2017.2.27.42
 3. Кремень В. Роль науки та освіти у формуванні інноваційної культури суспільства. Фундаментальные исследования в современном инновационном процессе: организация, эффективность, интеграция: матер. междун. конф. (Киев, 1—3 декабря 2004 г.). К.: Феникс, 2004. С. 73—80.
 4. Кремень В. Система освіти України: сучасне і майбутнє в контексті знаннєвого суспільства. Общество, основанное на знаниях: новые вызовы науке и ученым: матер. междун. конф. (Киев, 23—27 ноября 2005 г.) К.: Феникс, 2008. С. 92—96.
 5. Бессалова Т. Роль высшей школы в формировании будущих специалистов. 100-летие Национальной академии наук Украины: прошлое и современность: матер. междунар. симп. (Киев, 12—13 марта 2018 года). К.: «Феникс», 2018. С. 139—149.
 6. Бєсов Л.М., Звонков Є.Ю. Вища технічна школа України: виклики євроінтеграції. Наука та наукознавство. 2005. № 4. С. 85—93.
 7. Пінчук Є.А. Болонський процес: європейський досвід реформування архітектури ступенів вищої освіти. Наука та наукознавство. 2008. № 3. С. 76—89.
 8. Лобанова Л.С. Интернационализация подготовки научных кадров в развитых европейских странах: проблемы и уроки. Наука та наукознавство. 2012. № 1. С. 58—70.
 9. Ісакова Н.В. Потенціал та досягнення науки вищої школи України. Наука та наукознавство. 2017. № 2. С. 90—111.
 10. Бессалова Т.В. Анализ динамики научного потенциала Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко (1996—2007 гг.). Наука та наукознавство. 2011. № 1. С. 113—124.
 11. Бессалова Т.В., Еременко Л.И. Сотрудничество научных учреждений НАН Украины и Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко: опыт взаимодействия в области информатики. Наука та наукознавство. 2012. № 2. С. 84—92.
 12. Оноприенко В., Оноприенко М. Международное сотрудничество при подготовке высококвалифицированных кадров для приоритетных направлений науки и техно логий. Взаимодействие правительств и национальных научных обществ с между народными организациями в целях развития и применения научных знаний: матер. междунар. симп. (Киев, 19—20 октября 2015 г.). К.: «Наш формат», 2016. С. 78—82.
 13. Литвинко А.С., Пономаренко Л.П. Досвід проведення щорічних молодіжних конференцій з історії науки і техніки. Наука та наукознавство. 2012. № 1. С. 71—80.
 14. Матоуш Л. Исследования, разработки и привлечение молодежи к научно-тех нической деятельности в Университете Западной Чехии. Общество, основанное на знаниях: новые вызовы науке и ученым: матер. междун. конф. (Киев, 23—27 ноября 2005 г.) К.: Феникс, 2008. С. 478—480.
 15. Луговий В., Слюсаренко О., Таланова Ж. Академії і університети: дихотомія світово го дослідницького простору. Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества: матер. междунар. симп. (Киев, 15—17 мая 2017 г.). К.: «Наш формат», 2017. С. 184—200.
 16. Гусев А.Б. Современный профиль вузовской науки в России и перспективы его изменения. Наука. Инновации. Образование. 2012. № 12. С. 28—54.
 17. Гусев А.Б. Университетская наука в России: перенос западной модели и риски перспективного развития. Наука. Инновации. Образование. 2013. № 2. С. 187—210.
 18. Игнатов И.И. Эволюция американской университетской системы. Наука. Инновации. Образование. 2012. № 12. С. 55—82. https://doi.org/10.2753/RES1060-9393550204
 19. Игнатов И.И. Роль акта Бэя — Доула (Bayh — Dole Act — 1980) в трансфере научных знаний и технологий из американских университетов в корпоративный сектор: итоги тридцатилетнего пути. Наука. Инновации. Образование. 2012. № 12. С. 159—188.
 20. Djeflat А. (2009). Universities and scientific research in the Maghreb states: power politics and innovation systems. Int. J. Technology Management, vol. 45, no 1—2. URL: http://www.academia.edu/5621697/Universities_and_scientific_research_in_the_Maghreb_states_ power_politics_and_innovation_systems. Retrieved from https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.021522
 21. Rücker Schaeffer P., Fischer B., Queiroz S. (2018). Beyond Education: The Role of Research Universities in Innovation Ecosystems. Foresight and STI Governance, vol. 12, no 2, pp. 50—61. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2018.2.50.61
 22. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2003. 272 с.
 23. Тенденції розвитку світового освітнього простору [Електронний ресурс]. URL: http://uip.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1 %86%D0%B8%D1%8F-2.pdf (дата звернення 02.04.2018).
 24. Кучеренко Д.Г., Мартинюк О.В. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: моногр. К.: ІПК ДСЗУ, 2011. 312 с.
 25. Єрмаченко В.Є., Дериховська В.І. Особливості трансформації світової системи вищої освіти у ХХІ столітті. Економіка та суспільство. 2017. № 10. С. 516—522.
 26. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm (date of access 11.05.2018).
 27. ТовканецьГ. ЕкономічнаосвітаувищійшколіЧехіїіСловаччиниуХХстолітті: моногр. К.: Кондор, 2013. 506 с.
 28. Дубасенюк О. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура: матер. Всеукр. конф. К., 2011. С. 135—142.
 29. Coursera [Electronic resource]. URL: https://www.coursera.org (date of access 01.10.2018).
 30. Глузман А. Особенности современного высшего образования за рубежом (Англия, Бельгия, Франция, США, Израиль) [Электронный ресурс]. URL: http://dspace.nbuv. gov.ua/bitstream/ handle/123456789/32811/01-Gluzman.pdf (дата обращения 12.07.2018).
 31. Vonortas N. (2017) The Role of Universities in the Knowledge Triangle. Foresight and STI Governance, vol. 11, no 2, pp. 6—8. DOI: 10.17323/2500-2597.2017.2.6.8.
 32. OECD (2018), Main Science and Technology Indicators Volume 2018 Issue 1, OECD Publishing, Paris. Retrieved from https://doi.org/10.1787/msti-v2018-1-en
 33. НауковатаінноваційнадіяльністьУкраїни: стат. зб. К.: Держстат України, 2018.
 34. Закон України «Про вищу освіту» / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37—38, ст. 2004. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 35. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст. 25. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 36. Порев С.М. Університет і наука. Епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань. К.: Хімджест. 2012. 384 с.
 37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008—2017 роки від 19.09.2007 р. № 1155 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1155-2007-%D0%BF (дата звернення 14.03.2018).
 38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дослідницький університет» від 17.02.2010 р. № 163 [Електронний ресурс]. URL: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. № 163» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення 14.03.2018).
 40. Hladchenko M., de Boer H.F., Westerheijden D.F. (2016). Establishing research universities in Ukrainian higher education: the incomplete journey of a structural reform. Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 38, no 2. pp. 111—125. https://doi.org/10.1080/1360080X.2016.1150232
 41. Порев С.М., Сандига І.В. Показники науки, критичні для створення українських дослідницьких університетів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. C. 246—262.
 42. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 4.11.2014 р. № 163 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернен ня 14.03.2018).
 43. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» від 22.08.2018 р. № 652 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/652-2018-%D0%BF
 44. Алексієвець М., Алексієвець Л. Наука у системі реформування вищої школи в контексті Закону України «Про вищу освіту». Україна — Європа — Світ. 2014. Вип. 14. C. 33—40.
 45. Бублик С.Г. Модернізація національної системи формування дослідницького потенціалу. Стратегічні пріоритети. 2009. № 1. С. 73—79.
 46. Бублик С.Г. Пріоритети державної науково-технологічної політики у сфері освіти. Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю: у 2 т. К.: НАДУ, 2011. Т. 1. C. 276—278.
 47. Порев С.М., Сандига І.В. Шлях науки університету: моногр. К: Хімджест, 2016. 112 с.

Повний текст (PDF)