1.7

АКАДЕМІЧНО-УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ДУАЛІЗМ СВІТОВОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ

В.I. ЛУГОВИЙ
https://orcid.org/0000-0003-1650-066X ,
O.M. СЛЮСАРЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-7957-1794 ,
Ж.В. ТАЛАНОВА
https://orcid.org/0000-0003-4007-2677

Nauka naukozn. 2017, 4(98):  84-97
https://doi.org/10.15407/sofs2017.04.084

Рубрика: Наука та освіта
Мова: Українська
Анотація: Проаналізовано організаційні, фінансові, кадрові характеристики сучасного світового дослідницького простору. У світі 8 країн найбільше інвестують фінансових і людських ресурсів у дослідження і розробки (ДіР) — США, Китай, Японія, Німеччина, Корея, Франція, Велика Британія і Росія. США посідають проміжне місце за співвідношенням бізнесової та урядової ролі у видатках на ДіР, а також часткою університетського сектору як виконавця ДіР (13 %). Вага університетського сектору у виконанні ДіР зазвичай не перевищує чверті сукупних витрат на них і є найбільшою для західноєвропейських та найменшою для східноазійських університетів. У США, Китаї, Німеччині, Франції, інших європейських країнах існують різноманітні позауніверситетські академічні форми здійснення ДіР. Тотальне поглинання університетами наукових установ неможливе через відмінності їхніх місій. В Україні національний дослідницький простір у зв’язку з недофінансуванням перебуває у кризовому стані, його основною інституційною опорою залишаються академії наук. Для підвищення науково-інноваційної спроможності вітчизняних університетів необхідне подолання їх подрібненості, збільшення частки бюджетів на ДіР, посилення дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників.

Ключові слова: світовий дослідницький простір, дослідження і розробки, університетський сектор, позауніверситетський академічний сектор, фінансування, дослідники.

Список літератури

 1. Смілянська А. Повернути науку до вишів. Голос України. 2016. 18 лист. № 220. С. 3.
 2. Луговий В.І. Де взяти гроші на науку бідному університету в небагатій країні? (роздуми дослідника та вболівальника вищої освіти і науки). Освіта: Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. 2014. 5—12 листопада (№ 47). С. 6—7.
 3. The Academic Ranking of World Universities. Shanghai Jiao Tong University in China [Electronic resource]. URL: http://www.arwu.org/.
 4. Слюсаренко О.М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: моногр. К.: Пріоритети, 2015. 384 с.
 5. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Дослідження в університетах, навчання в академіях: шлях до інтеграції освіти і науки. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. 2015. № 4. С. 11—21.
 6. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Університети та академії: фундаментальні інститути світового освітньо-наукового простору. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. № 3. Додаток 1: Інтеграція вищої освіти і науки. Київ, 2015. С. 150—159.
 7. Луговий В.І., Таланова Ж.В. Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. 2017. № 1. С. 42—50.
 8. Найкращі рішення приймаються на засадах здорового глузду і позитивного досвіду (інтерв’ю з академіком НАН України А.Г. Загороднім). Вісник Національної академії наук України: щомісячний загальнонауковий журнал. 2016. № 3. С. 3—10.
 9. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 2016. 448 с.
 10. Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні: моногр. К.: Міленіум, 2010. 476 с.
 11. Britt Ronda. Universities Report Fourth Straight Year of Declining Federal R&D Funding in FY 2015 [Electronic resource]. URL: https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17303/ nsf17303.pdf.
 12. Education at a Glance 2016: OECD Indicators [Electronic resource]. URL: https://www. oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm.
 13. Human Development Report 2013. The Rise of the South. Human Progress in a Diverse World [Electronic resource]. URL: http://hdr.undp.org/en/2013-report.
 14. Human Development Report 2015. Work for Human Development [Electronic resource]. URL: http://hdr.undp.org/en/2015-report.
 15. Main Science and Technology Indicators. Volume 2016 Issue 2, OECD Publishing [Electronic resource]. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-andtechnology-indicators_2304277x.
 16. Science & Engineering Indicators 2016 / National Science Board [Electronic resource]. URL: http://www.nsf.gov/statistics/seind16/index.cfm/digest/global.htm.
 17. Survey of Federal Funds for Research and Development Fiscal Years 2015—17 / Tables 1—8, 59—60 [Electronic resource]. URL: https://ncsesdata.nsf.gov/fedfunds/2015/index.html.
 18. Yamaner Michael. Total Federal Research and Development Funding Down 1 % in FY 2015, but Funding for Research Up 1 % [Electronic resource]. URL: file:///C:/Users/LVI/ Downloads/nsf17316.pdf.
 19. Human Development Report 2016. Human Development for Everyone [Electronic re source]. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.
 20. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, 2015 [Electronic resource]. URL: http://dx.doi. org/10.1787/9789264239012-en. https://doi.org/10.1787/9789264239012-en
 21. About the National Science Foundation [Electronic resource]. URL: https://nsf.gov/ about/.
 22. PISA 2015 Results in Focus [Electronic resource]. URL: https://www.oecd.org/pisa/pisa2015-results-in-focus.pdf.
 23. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 24. About us. The Chinese Academy of Sciences [Electronic resource]. URL: http://english.cas. cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml.
 25. Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System. Horizon 2020 Policy Support Facility / European Commission [Electronic resource]. URL: file:///C:/Users/LVI/Downloads/PSF%20Peer%20Review%20of%20the%20Ukrainian%20R&I%20system.pdf.
 26. Валовой внутренний продукт Украины / Минфин; Финансовый портал [Электронный ресурс]. URL: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.
 27. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 28. Здійснення наукових досліджень і розробок у 2016 році / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. URL: file:///C:/Users/LVI/AppData/Local/Temp/ Rar$DIa0.417/dop_nntd16.pdf.
 29. Україна у цифрах у 2016 році: стат. зб. /Державна служба статистики України. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. 244 с.
 30. Кількість працівників наукових організацій за категоріями персоналу / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 31. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: 2015: стат. зб. /Державна служба статистики України. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. 258 с.
 32. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/1556-18.
 33. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року: стат. бюл. / Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Повний текст (PDF)