1.10

ХРАМОВ Ю.О.,

ЗВОНКОВА Г.Л.,

ЛУГОВСЬКИЙ О.Г.

Формування в 30-х рр. ХХ ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань

Мова статті: українська

Nauka i naukovedenie 2019(2) 130-155

Процеси формування фундаментальних наук (математики, фізики, хімії, біології, наук про Землю) та їх практичних застосувань показано в статті на тлі соціально-політичних перетворень, що відбувалися в СРСР та Україні в 30-х роках ХХ ст. В значній мірі це стало можливим завдяки концентрації досліджень у науково-дослідниць ких інститутах як основних структурних одиницях науки, які з кінця 20-х рр. замінили науково-дослідницькі кафедри, комісії, комітети, кабінети тощо, створені на початку 20-х рр. керівництвом радянсь кої України в рамках розбудови власної моделі вищої школи і науки. Роз глянуто основну причину переходу до нової організаційної форми ук раїнської науки — відсутність взаємних контактів між кафедрами і розпорошеність наукових сил, а відтак низька якість досліджень. Наведено докладну інформацію про виникнення та діяльність мережі спеціалізованих науково-дослідницьких інститутів у різних галузях знань, отримані в них ключові результати, а також фактори, які зумовили створення в 30-х роках фундаментальної академічної науки в Україні.

Ключові слова: Всеукраїнська академія наук, науково-дослідницька кафедра, нау ково-дослідницький інститут, дослідження, фундаментальні науки.

Повний текст (PDF)