1.10

ФОРМУВАННЯ В 30-Х РОКАХ ХХ СТ. В УКРАЇНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК ТА ЇХ ЗАСТОСУВАНЬ

 

Ю.О. ХРАМОВ

https://orcid.org/0000-0003-1359-1914,

Г.Л. ЗВОНКОВА

https://orcid.org/0000-0003-4029-8721,

О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ

https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 130-155

https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.130

Рубрика: Історія науки і техніки

Мова: Українська

Анотація: Процеси формування фундаментальних наук (математики, фізики, хімії, біології, наук про Землю) та їх практичних застосувань показано в статті на тлі соціально-політичних перетворень, що відбувалися в СРСР та Україні в 30-х роках ХХ ст. В значній мірі це стало можливим завдяки концентрації досліджень у науково-дослідницьких інститутах як основних структурних одиницях науки, які з кінця 20-х рр. замінили науково-дослідницькі кафедри, комісії, комітети, кабінети тощо, створені на початку 20-х рр. керівництвом радянської України в рамках розбудови власної моделі вищої школи і науки. Розглянуто основну причину переходу до нової організаційної форми української науки — відсутність взаємних контактів між кафедрами і розпорошеність наукових сил, а відтак низька якість досліджень. Наведено докладну інформацію про виникнення та діяльність мережі спеціалізованих науково-дослідницьких інститутів у різних галузях знань, отримані в них ключові результати, а також фактори, які зумовили створення в 30-х роках фундаментальної академічної науки в Україні.

 

Ключові слова: Всеукраїнська академія наук, науково-дослідницька кафедра, науково-дослідницький інститут, дослідження, фундаментальні науки.

 

Список літератури

 1. Павленко Ю.В., Ранюк Ю.Н., Храмов Ю.А. «Дело» УФТИ, 1935—1938. Нац. науч. центр. «Харьк. физ.-техн. ин-т», Ин-т гуманитар. исслед. К.: Феникс, 1998. 324 с.
 2. Кульчицький С.В., Павленко Ю.В., Руда С.П., Храмов Ю.О. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті. 1918—1998. К.: Фенікс, 2000.
 3. Пристойко В., Шаповал Ю. Справа «Спілки визволення України». К.: ІНТЕЛ, 1995.
 4. Конквест Р. Большой террор. Рига: Ракстниекс, 1991. 2 т.
 5. Національна Академія наук України. Хронологія. 1918—2018. 2-е вид. К.: Фенікс, 2016.
 6. Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921 р. 2-е вид. Харків: Народний комісаріат юстиції, 1921. Ч. 2. С. 44—46.
 7. Об учреждении научно-исследовательских кафедр. СУ Украины. 1921. № 25. С. 726.
 8. Наука на Украине. 1922. № 1. С. 112—126. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0222-112
 9. Дальнейшее развитие сети научно-исследовательких кафедр на Украине. Наука на Украине. 1922. № 2. С. 137.
 10. Бюлетень Наркомосвіти УСРР. 1924. № 3—7. С. 3.
 11. Науково-дослідні заклади Укрнауки. Наука на Украине. 1926. № 1. С. 81—84.
 12. Протокол сесії Ради ВУАН 15—17 липня 1930 р. Вісті ВУАН. 1931. № 4. С. 2—4.
 13. Протокол сесії Ради ВУАН 29—30 жовтня 1930 р. Вісті ВУАН. 1931. № 5. С. 43—67.
 14. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6223.
 15. Наукові установи та організації УСРР. Харків: Державна планова комісія УСРР, 1930.
 16. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 10. Арк. 215—216.
 17. Українська академія наук у 1934 р. (Короткий звіт до червневої сесії УАН). К.: Вид-во Всеукраїнської академії наук, 1935.
 18. Статут академії наук Української Соціалістичної Радянської Республіки. Вісті академії наук УСРР. 1936. № 3. С. 39—50.
 19. Національна академія наук України. Видатні досягнення. 1918—2018. К.: Фенікс, 2018. https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.003

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

*

ОБОРОННА ТЕМАТИКА В НАУКОВИХ РОЗРОБКАХ УЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ В 70-х рр. ХХ ст. (НЕВІДОМА СТОРІНКА ІСТОРІЇ)

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 158-160

https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.158

Рубрика: З архівів України

Мова: російська

Анотація: Внесок українських учених у виконання науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт з оборонної тематики й досі залишається «білою» плямою в історії НАН України. Адже наукові розробки в цьому напрямі як окремий об’єкт дослідження ніким і ніколи не вивчалися. Це стає зрозумілим і тому, що всі секретні документи з оборонної тематики в АН УРСР через певний час знищувались, а документи в інститутах засекречувались. Суттєвим джерелом інформації в Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України) є фонд ЦК Компартії України, його таємна частина (ф. 1), де збереглися окремі матеріали Президії та установ НАН України, Держплану УРСР про виконання планових завдань із оборонної тематики. Пропонований документ про підсумки роботи інститутів АН УРСР з оборонної тематики за 1972 рік, підготовлений зав. відділом оборонної промисловості ЦК Компартії України Я. Руденко, подається мовою оригіналу.

Повний текст (PDF)