1.3

МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

А.І. ЯКОВЛЄВ
https://orcid.org/0000-0003-0751-7072

Nauka naukozn. 2021, 1(111): 16-32
https://doi.org/10.15407/sofs2021.01.016

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Актуальність проблеми оцінки цифрових технологій полягає в тому, що ХХІ століття називають століттям цифрової економіки. Це відкриває необмежені можливості покращення рівня виробничих і соціальних процесів завдяки швидкому обробленню величезної кількості інформації. Метою статті є удосконалення методології соціально-економічної оцінки цифрових технологій. Методи дослідження: теорія ефективності суспільного виробництва, визначення ефективності інновацій, системний аналіз, зіставлення, принцип «витрати – вигоди». Розроблено методичні засади визначення ефективності створення і впровадження цифрових технологій на основі показника прибутку, що є синтетичним показником суб’єктів підприємництва. Вони ґрунтуються на врахуванні головних переваг цифровізації, які сприяють збільшенню величини ефекту в порівнянні з іншими засобами створення інновацій: зменшення збитків водночас із підвищенням прибутку в результаті прискореного виходу на ринок перспективної продукції, в тому числі принципово нової, що перешкоджає процесам морального старіння товарів; можливість роботи згідно з потребами індивідуального споживача; збільшення швидкості реалізації товарів і, відповідно, обсягів їх продажу внаслідок більш тісного зв’язку з постачальниками та продавцями; розширення функцій та властивостей існуючих товарів і створення на їх основі нової продукції; підвищення якості товарів завдяки як проведенню власних досліджень, так і використанню досвіду інших компаній; оптимізація виробничих процесів; зменшення строків розроблення проєктів; скорочення різних видів витрат; зменшення капіталовкладень на створення нових виробничих потужностей. Показано переваги цифровізації для населення і держави, а також вказано на неоднозначність її ефектів. Поряд із цим підкреслено, що незважаючи на зниження низки витрат, пов’язаних із розробленням інновацій та їх реалізацією, підвищення певних категорій витрат все ж таки відбудеться. Це витрати на оброблення і аналіз величезних обсягів інформації, вивчення ринку, створення конкурентоздатної продукції з новими властивостями, розширення масштабів застосування комп’ютерної техніки та інших пристроїв, а також додаткових пристроїв у разі не уніфікованого сигналу між суб’єктами підприємництва, які передають відповідну інформацію, і тими, хто її приймає.

Ключові слова: цифрові технології, цифровізація, чистий грошовий доход, ефект, ефективність, прибуток, витрати, заробітна плата.

Список літератури

 1. World development report 2016. Digital dividends — international Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.
 2. Digitalization in the revolution happening today. The Game for Business learning platform.
 3. Піщуліна О. Дві сторони цифрових технологій: «цифрова диктатура» або збереження стійкості. URL: http://razumkov.org.ua/jtatti/dvi-storony-tjvrozvykh-tekhnolodgi-tjyfrova-dyktatura-abo-zberezhennia-stiikosti (дата доступу: 13.05.2020).
 4. Скицько В.І. Синергія цифрових технологій в логістичних системах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. C. 18—25.
 5. Вдовиченко Ю.В. Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 79—82. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_17 (дата доступу: 28.07.2020).
 6. Окландер М.А., Окландер Е.О., Яшкіна О.І. та ін. Цифровий маркетинг — модель маркетингу ХХІ сторіччя: моногр. / За ред. д. е. н., проф. М.А. Окландера. Одеса: Астропринт, 2017. 292 с.
 7. Кузовков А.Д., Ткаченко Д.Н., Шаравова М.М. Синергетический характер социально-экономического эффекта цифрового развития и цифровых технологий. Экономика и качество систем связи. 2019. № 2. С. 20—31.
 8. Кузовков А.Д. Интегрально-экспертный метод оценки социально-экономической эффективности, применения инфокоммуникационных технологий. Электронный журнал «Век качества». 2016. № 2. С. 88—99. URL: http://www.agednal.ru /pdf/2016/ 216006 pdf (дата доступа: 23.06.2020).
 9. Рада А.О., Федулова Е.А., Косинский П.Д. Разработка методики оценки эффективности внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Техника и технология пищевых производств. 2019. Т. 49. № 3. С. 495—504. https://doi.org/10.21603/2074-9414-2019-3-495-504
 10. Разумников С.В. Анализ существующих методов оценки эффективности информационных технологий для облачных сервисов. URL: docplayer.ru/35881893-Analiz-sushechestvuyschchin-metodov-ocenki-effektivnosti-informaasionmyh-technology-dlyaoblachnyt-ii-servisov.html (дата доступа: 23.06.2020).
 11. Internet Users by Country (2016) / Internet live Stats. URL: https://www.internetlivestars. com/internet-users-by-country/ (last accessed: 15.07.2020).
 12. Цифровые технологии — (не) не панацея для трансформации бизнеса. URL: https:// bpm-in-ua.com/articleid/42.html (дата доступа: 13.05.2020).
 13. Gandhi P. The Synergy between Big data and the internet of Things. 17.07.2017. URL: https://opensours-sefori.com/2017/07/internen-things (last accessed: 13.05.2020).
 14. Piletic P. The Advent of New Synergy: the Blockchain & Cloud. URL: https://datablog. com/read/advent-synergy-blokhain-cloud/3181 (last accessed: 13.05.2020).
 15. Forester A. Total Economic ImpactТМ Study Commissioned By Cisco Project Director Michelle S. Bishop. September 2016.
 16. Aligning IT with Corporate Strategy implementing. The IT balanced A Scorecard. Sessica Reges. Published in 2005. Aurbach Publications Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW Boca Rution. АД 33487 — 2742. 491 p.
 17. Douglass W. Hubbard. How to Measure Anything: Finding the Value of “Intangibles” in Business. Willey & Sons, Inc., Hoobaken New Published by Joun Jersey, 2007, 305 p.
 18. Статистичний щорічник України за 2018 рік. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата доступу: 23.06.2020).
 19. Васильев В.Н. Организация, управление и экономика интегрированного производства в машиностроении. М.: Машиностроение, 1986. 12 с.
 20. Krugman P. Four Observations on Stagnation. Chapter 4. Secular Stagnation: Facts, Causes and Cutes, CERP Press, 2014. P. 61—68.
 21. Autor D.H. Polanyi’s Paradox and the Shape of Employment Growth. NBER Working Papers 20485. National Bureau of Economic Research, Inc., 2014. https://doi.org/10.3386/w20485
 22. China’s digital dictatorship worrying experiments with a new form of social control. The Economist, December 17, 2016.

Повний текст (PDF)