1.9

«ДЛЯ РІДНОГО КРАЮ І НАРОДУ…»

 С.П. РУДА

Nauka naukozn. 2019, 1(103): 133-146
https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.133

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Статтю присвячено життю та діяльності Д.К. Заболотного, видатного українського епідеміолога, президента Всеукраїнської академії наук (ВУАН) (1928–1929), засновника Інституту мікробіології та вірусології НАН України. Охарактеризовано ситуацію всередині ВУАН наприкінці 20-х років ХХ століття в умовах посилення політичного тиску на неї, а також причини обрання саме Д.К. Заболотного на посаду президента Академії. Надано докладні біографічні відомості про Д.К. Заболотного, зокрема про його наукову діяльність у галузі епідеміології та участь у наукових експедиціях до обрання на посаду президента ВУАН. На базі першоджерел продемонстровано, що президентство Д.К. Заболотного припало на складний для Академії наук України час, коли радянська влада почала активно втручатися в її життя. Висвітлено діяльність Д.К. Заболотного, пов’язану з організацією мікробіологічного інституту.

Ключові слова: Всеукраїнська академія наук, Президія Всеукраїнської академії наук, президент, Наркомат освіти, мікробіологічний інститут.

Список літератури

 1. Висновки і пропозиції комісії НКО УСРР по обслідуванню Всеукраїнської академії наук. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 147. Арк. 176–194.
 2. Там само. Арк. 131–132.
 3. Там само. Спр. 149. Арк. 146–147.
 4. Білай В.Й. Данило Кирилович Заболотний. К.: Наук. думка, 1979. 87 с.
 5. Заболотный Д.К. Автобиография // Избр. произв. В 2-х тт. Т. 1. К.: Наук.думка, 1956. С. 11–13.
 6. Одеський обласний державний архів. Ф. 2147. Спр. 73. Арк. 16.
 7. Билай В.И. Даниил Кириллович Заболотный. К.: Наук. думка, 1987. 126 с.
 8. Єфремов С.О. Щоденники, 1923–1929. К.: ЗАТ «Газета «РАДА», 1997. 848 с.
 9. Протокол засідання Ради ВУАН від 3 травня 1928 р. // ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 26393. Арк. 3-3 зв.
 10. Кульчицький С., Павленко Ю., Руда С., Храмов Ю. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті. 1918–1998. К.: Фенікс, 2000. 527 с.
 11. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 7. Спр. 198. Арк. 58–59.
 12. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 1. Арк. 179.
 13. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про поповнення Всеукраїнської Академії наук новими дійсними членами та про порядок добору їх. Харків, 16 квітня 1929 р. // Збірник Законів УСРР. № 12. Арт. 89. С. 456–460.
 14. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2992. Арк. 7.
 15. Матвєєва Л.В., Циганкова Е.Г. А.Ю. Кримський – неодмінний секретар Всеукраїнської Академії наук: Вибране листування. К.: АТ «Обереги», 1997. 172 с.
 16. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2705. Арк. 31.
 17. Семашко Н.А. Памяти академика-общественника (Д.К. Заболотного). Гигиена и эпидемиология. 1930. № 3. С. 1–2.
 18. Квитницкий-Рыжов Ю.Н. Видный украинский ученый-медик Ф.З. Омельченко. Советское здравоохранение. 1964. Т. 23. № 7. С. 80–83. https://doi.org/10.2307/126466
 19. Онопрієнко В., Щербань Т. Статут Мікробіологічного інституту Українського наукового товариства в Києві // Джерела з історії Українського наукового товариства в Києві. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. С. 230–233.
 20. ІР НБУВ. Ф. Х. Спр. 31840. Арк. 2.
 21. Дарчий акт проф. Ф.З. Омельченка про дарування ВУАН власного Інституту мікробіології // Там само. Ф. 1. Спр. 26294. Арк. 10–11.
 22. Руда С.П. Бактеріолог Федір Омельченко (До 140-річчя з дня народження) // Українозавство: Календар-щорічник – 2005. Київ, 2004. С. 177–180.
 23. Дроботько В.Г. Робота Інституту мікробіології ім. акад. Д.К. Заболотного АН УРСР за час його існування (1929–1947). Мікробіологічний журнал. 1948. Т. 9. № 2/3. С. 5–11.
 24. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про вшанування пам’яті президента Всеукраїнської Академії наук, члена Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР акад. Д.К. Заболотного від 12 грудня 1930 р. в м. Харкові // ЦДАВО України, Ф. 166. Оп. 9. Спр. 871. Арк. 70–71.

Повний текст (PDF)