1.6

ДІЯЛЬНІСТЬ Г.М. ДОБРОВА ЯК ІСТОРИКА НАУКИ І ТЕХНІКИ

А.С. ЛИТВИНКО,
https://orcid.org/0000-0002-5321-2969
О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ,
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995
Т.М. ВИВРОТ,
С.А. ХОРОШЕВА,
С.О. ЖАБІН
https://orcid.org/0000-0003-2857-9686

Nauka naukozn. 2019, 2(104): 55-68
https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.055

Рубрика: До 90-річчя Геннадія Михайловича Доброва
Мова: Українська
Анотація: У статті розкрито науково-організаційну діяльність Г.М. Доброва в галузі історії науки і техніки, яка значною мірою сприяла становленню й інституалізації цього напряму в Україні. Показано передумови формування глибокого інтересу вченого до історії науки і техніки, що привело до його вступу до аспірантури на відповідну спеціальність після закінчення Київського політехнічного інституту. Наукову діяльність Г.М. Доброва в галузі історії науки і техніки висвітлено в таких аспектах: праці, присвячені історії технологій вугледобування, представлені його численними статтями, кандидатською дисертацією, двома монографіями та двотомним виданням, співавтором і редактором якого він був; керівництво відділом історії техніки та відділом машинних методів оброблення історико-наукової інформації Сектору історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР; науково-організаційна робота на ключових посадах Комісії з історії техніки, Українського відділення Радянського національного об’єднання істориків природознавства і техніки та видання «Нариси з історії природознавства і техніки»; міжнародне визнання Г.М. Доброва як члена-кореспондента Міжнародної академії історії науки в Парижі та його участь у національних і міжнародних конгресах з історії науки і техніки, де він виступав із доповідями про дослідження з історії природознавства і техніки в Українській РСР, а також про застосування кількісних методів і використання обчислювальної техніки в дослідженнях з історії науково-технічного прогресу; архівний пошук документів з історії науки і техніки та їх публікація.

Ключові слова: історія науки і техніки в Україні, відділ історії техніки, Сектор історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР, Комісія з історії техніки, «Нариси з історії природознавства і техніки».

 Список літератури

 1. Маліцький Б.А., Храмов Ю.О. Добров Г.М. — учений та учитель (до 80-річчя від дня народження). Наука та наукознавство. 2009. № 1. С. 3—8.
 2. Добров Геннадій Михайлович (1929—1989). Збірник. 2-ге вид., перер. і доп. К.: Фенікс, 2004. 128 с.
 3. Добров Г.М., Голян-Никольский А.Ю. Век великих надежд: судьбы научно-технического прогресса XX столетия. К.: Наук. думка, 1964. 176 с.
 4. Добровольський В.О. З досвіду викладання історії техніки в КПІ. Дослідження з історії техніки. 2004. Вип. 4. С. 20—27.
 5. Добров Г.М. История советских угледобывающих комбайнов. М.: Углетехиздат, 1958. 280 с.
 6. История технического развития угольной промышленности Донбасса: В 2 т. / АН УССР. Сектор истории техники и естествознания Ин-та истории; Мин-во угольной промышленности УССР. Техническое упр.; Редкол.: А.Н. Щербань (гл. ред.) и др. К.: Наук. думка, 1969.
 7. Хрєнов К.К., Добров Г.М. Міжнародний конгрес істориків природознавства і техніки. Нариси з історії техніки і природознавства. 1963. Вип. 3. С. 3—7.
 8. Добров Г.М. О применении математических методов и ЭВМ в исследованиях по истории техники // Семинар «Методологические вопросы кибернетики». К.: Об-во «Знание» УССР, 1965. 40 с.
 9. Анісімов Ю.О., Добров Г.М. Перший міжнародний симпозіум із загальних проблем історії науки і техніки. Нариси з історії техніки на Україні. К.: Наук. думка, 1964. С. 104—106.
 10. Добров Г.М. XI Міжнародний конгрес істориків науки. Нариси з історії техніки і природознавства. 1966. Вип. 7. С. 106—111.
 11. Dobrov G. Institualization of Science: From Group of Researchers to Group of Scientific Institutions // Тез. докл. сов. ученых, представленных на XVIII Междунар. конгр. по истории науки. М.: Наука. С. 24—25.
 12. Особова справа Доброва Геннадія Михайловича. 02.04.1984—04.01.1989. Архів ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України».
 13. Добров Г.М. Історико-технічні дослідження і кібернетика: постановка проблеми. Нариси з історії техніки на Україні. К.: Наук. думка, 1964. С. 3—18.
 14. Добров Г.М. О современных методах переработки историко-технической информации. Техника и ее место в истории общества. М.: ИИЕТ АН СССР, 1965. С. 45—69.
 15. Добров Г.М., Шухардин С.В., Клименюк В.М. Перфокарта для тезауруса наукових подій. Нариси з історії техніки і природознавства. 1965. Вип. 6. С. 17—22.
 16. Добров Г.М., Смирнов Л.П. Про підготовку і кодування інформації для її обробки на обчислювальних машинах. Український історичний журнал. 1965. № 3. С. 105—108.
 17. Добров Г.М. Шаги науки. Наука и техника. 1965. № 2. С. 2—4, 36.
 18. Использование математических методов и ЭВМ в исследованиях по истории тех ники. К.: КДНТП, 1965. 57 с.
 19. Добров Г.М., Клименюк В.Н., Шухардин С.В. Перфокартотеки для исследований по истории научно-технического прогресса: Сб. инструктивных материалов. К.: Наук. думка, 1966. 36 с.
 20. Добров Г.М., Смирнов Л.П., Клименюк В.Н. Машинные методы переработки историко-научной информации. М.: Наука, 1969. 270 с.
 21. Добров Г.М., Смирнов Л.П., Клименюк В.Н., Левин Е.И. Машинные методы анализа информации об опыте научно-технического развития. М.: Наука, 1972. 311 с.
 22. Добров Г.М. Документи з історії вітчизняної авіації. Нариси з історії техніки і природознавства. 1963. Вип. 4. С. 165—168.
 23. Голян-Никольский А.Ю., Добров Г.М. Об ошибках в освещении приоритета русских новаторов в книге «Люди и станки». Известия Киевского политехнического института. 1953.Т. ХІІ. С. 188—196. 24. Добров Г.М. Творець першої парової машини. До 225-річчя з дня народження І.І. Ползунова. Наука і життя. 1953. № 12. С. 16.
 24. Добров Г.М. Першість СРСР у створенні вугледобувних комбайнів. Нариси з історії техніки. 1954. Вип. 1. С. 39—55.
 25. Добров Г.М. Видатний радянський винахідник О.І. Бахмутський. Вісник АН УРСР. 1954. № 12. С. 42—44.
 26. Добров Г.М. О первых проектах горнах комбайнов в России. Труды института истории естествознания и техники. 1955. Т. 3. С. 36—44.
 27. Добров Г.М. Розвиток радянського вугільного комбайнобудування у другій і третій п’ятирічках (1933—1941). Нариси з історії техніки. 1955. Вип. 2. С. 14—33.
 28. Добров Г.М. З історії механізації вуглевидобутку в Донецькому басейні. Вісник АН УРСР. 1955. № 11. C. 66—73.
 29. Добров Г.М. К истории начала механизации отечественной угольной промышленности. Уголь. 1956. № 3. С. 37—39.
 30. Добров Г.М. Радянське вугільне комбайнобудування в роки Великої Вітчизняної вій ни. Нариси з історії техніки. 1956. Вип. 3. С. 95—102.
 31. Добров Г.М., Шухардин С.В. Механік Олексій Іванович Бахмутський. Винахідник першого вугільного комбайна. К.: Держ. вид-во техн. літ-ри УРСР, 1958. 72 c.
 32. Добров Г.М. Нові матеріали до характеристики діяльності академіка О.М. Терпигорєва. Нариси з історії техніки і природознавства. 1963. Вип. 3. С. 58—61.
 33. Добров Г.М. Матеріали про перший російський проект гірничого комбайна. Нариси з історії техніки і природознавства. 1963. Вип. 4. С. 55—59.
 34. Анісімов Ю.О., Добров Г.М., Матійко М.М. За дальше піднесення досліджень з історії науки і техніки. Нариси з історії техніки і природознавства. 1965. Вип. 6. С. 3—16.

Повний текст (PDF)