1.4

РОЗВИТОК КРИТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ — ВАЖЛИВИЙ КРОК У МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

В.В. СОТНИК
https://orcid.org/0000-0003-1094-6257
 A.В. КУПЧИН
https://orcid.org/0000-0003-2013-691X

Nauka naukozn. 2020, 1(107): 34-48
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.034

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Передові держави світу вже давно визначили своїм пріоритетом розвиток науки як рушійної сили зростання економіки та підтримання національної безпеки. Частка витрат на дослідження і розробки у ВВП в цих країнах у середньому становить 2 %. Однак навіть найрозвиненіші країни не мають ресурсів, достатніх для розвитку всіх напрямів науки, що вимагає від них концентрації всіх зусиль на розвитку стратегічно важливих науково-технологічних напрямів, які позначаються терміном «критичні (ключові) технології».

Україна ж демонструє низхідну тенденцію розвитку науки – поступове скорочення як кількості наукових працівників, так і питомої ваги витрат на дослідження і розробки у ВВП, яка у 2017 році становила менше 0,5 %. Проте, незважаючи на негативні тенденції, вихід із такої складної ситуації для України полягає саме у розвитку та впровадженні критичних технологій, зокрема в оборонній сфері.

В статті показано відмінності в підходах до формування переліку критичних технологій в таких країнах як США, Франція, Німеччина та Росія. В переліку критичних технологій у США враховується необхідність значної довготривалої переваги систем озброєння. Європейські ж країни виходять із результатів розвитку науково-дослідницького простору та поглиблення співробітництва науки і промисловості. Критичними технологіями в Росії вважаються такі, що мають важливе соціально-економічне значення або важливе значення для оборони країни та безпеки держави.

В роботі охарактеризовано хронологію розвитку і впровадження критичних технологій в Україні за весь період незалежності. Проведено стислий аналіз та визначено основні проблеми, які гальмують ефективний розвиток і впровадження критичних технологій в Україні. Це, зокрема, відсутність єдиної термінології та методики включення технологій до переліку критичних, розпорошеність відповідальності за їх розвиток та відсутність паспортів кожної окремої технології. Все це створює значні проблеми в розвитку критичних технологій в оборонному секторі України.

Ключові слова: критичні технології, ключові технології, обороноздатність, дослідження і розробки, оборонно-промисловий комплекс, озброєння та військова техніка.

Список літератури

 1. Добров Г.М. Социальная стратегия советской науки. Науковедение и информатика. 1987. № 28. С. 3—14.
 2. Горбулін В.П., Шеховцов В.С., Шевцов А.І. Проблемні питання визначення і впровадження критичних технологій у сфері виробництва озброєння. Вісник НАН України. 2018. № 2. С. 3—9.
 3. Мех О.А. До окремих питань підтримки критичних технологій в Україні. Наука та наукознавство. 2015. № 2. С. 3—11.
 4. Дихановський В.М., Заклевський Д.Є., Юрченко О.В. Критичні технології: сутність поняття та підходи до формування їх переліків. Наука і оборона. 2013. № 4. С. 42—45.
 5. Величко О., Затинайко О., Скурський П. Реалізація національної безпеки держави в контексті глобальних кліматичних змін. Наука і оборона. 2011. № 4. С. 23—24, 28—29.
 6. Зубарєв В.В., Скурський П.П., Величко О.Ф. Стратегічні питання забезпечення науково-технологічної безпеки України та шляхи їх вирішення. Наука і оборона. 2009. № 3. С. 18—25.
 7. Доклад ЮНЕСКО: Наука в авангарде всемирного движения к устойчивому росту [Электронный ресурс]. URL: http://e-news.com.ua/show/380595.html (дата обращения: 19.01.2019).
 8. UNESCO science report. Towards 2030 [Electronic resource]. URL: https://en.unesco. org/node/252168 (last accessed: 19.01.2019).
 9. Економічна статистика. Наука, технології та інновації [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.01.2019).
 10. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації. К: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 2019. 342 с.
 11. Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В. Обґрунтування системи науковотехнологічних та інноваційних пріоритетів на основі «форсайтних» досліджень. К: Фенікс, 2008. 86 с.
 12. Соловьев В.П. Инноватика — сотрудничество науки, власти и бизнеса. Наука та наукознавство. 2017. № 3(97). С. 25.
 13. Direction Générale des Entreprises [Electronic resource]. URL: https://www.entreprises. gouv.fr/dge (last accessed: 13.02.2019).
 14. Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in Deutschland [Electronic resource]. URL: https://bdi.eu/media/themenfelder/sicherheit/downloads/ 20150708_Strategiepapier_der_Bundesregierung_zur_Staerkung_der_Verteidigungsindustrie_in_Deutschland.pdf (last accessed: 18.03.2019).
 15. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1273-р от 14.07.2012 [Элекронный ресурс]. URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 24.01.2019).
 16. Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/ 2014/12/30/doktrina-dok.html (дата обращения: 24.01.2019).
 17. Анипко О.Б., Бусяк Ю.М. Критические и базовые технологии, как стратегия инновационного развития техники. Defense express. 2012. № 11. С. 10—15.
 18. Соколов А.В. Метод критических технологий. Форсайт. 2007. № 4. С. 65. https://doi.org/10.17323/1995-459X.2007.4.64.74
 19. Постанови Кабінету Міністрів України № 486 від 26.06.1993, № 310 від 16.05.1994 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 24.01.2019).
 20. National Critical Technologies List [Electronic resource]. URL: https://clintonwhitehouse1.archives.gov/White_House/EOP/OSTP/CTIformatted/AppA/appa.html (last accessed: 24.01.2019).
 21. Воєнна доктрина України [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/555/2015 (дата звернення: 24.01.2019).
 22. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. URL: https://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (дата звернення: 24.01.2019).
 23. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 600-р від 30.08.2017 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-р (дата звернення: 24.01.2019).
 24. Дихановський В.М. Методологія розвитку ключових технологій. Інформаційно-аналітичний бюлетень. Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». 2018. №9(147). С. 96—112.
 25. Тлумачний он-лайн словник української мови [Електронний ресурс]. URL: http:// ukrlit.org/slovnyk (дата звернення: 15.01.2019).
 26. Popper S., Wagner C., Larson E. New forces at work. Industry views critical technologies. The monograph/report of the RAND Corporation from 1993 to 2003 [Electronic resource]. URL: https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1008-1.html (Last accessed: 28.01.2019).

Повний текст (PDF)