1.4

ПСИХОЛОГІЧНА АТМОСФЕРА ТА МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ В НАУКОВИХ КОЛЕКТИВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ОЧИМА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ  

В.І. КЛІМЕНКОВА
https://orcid.org/0000-0003-2147-6369

Nauka naukozn. 2021, 4(114): 57—73
https://doi.org/10.15407/sofs2021.04.057

Рубрика: Актуальні проблеми сучасної науки
Мова: Українська
Анотація: Питання підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців мають велике значення для наукової системи України, що обумовлює важливість опитувань молодих дослідників для визначення їхніх думок стосовно різних аспектів наукової діяльності.

В статті викладено результати електронного анкетного опитування молодих дослідників наукових установ НАН України, проведеного в лютому-квітні 2021 року групою науковців ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». Мета опитування — отримати дані щодо морально-психологічних аспектів стимулювання молоді до ефективного виконання наукової роботи, налагодження різних форм творчої комунікації вчених, покращення внутрішньої атмосфери в наукових колективах і умов для творчого зростання молодих науковців НАН України. На питання анкети відповіли 352 молодих учених із трьох секцій, 14 відділень і 83 інститутів НАН України.

З аналізу результатів опитування дослідників зроблено висновок, що в більшості інститутів НАН України зберігається творча соціально-психологічна атмосфера, сприятлива для їх професійного зростання; підтримуються традиції уважного ставлення до потреб молодих учених, їх залучення до виконання досліджень і наукових дискусій. Про це свідчать дані від переважної більшості респондентів. Близько 80 % респондентів повністю або в основному задоволені рівнем культури дискусії на наукових семінарах. Водночас у ряді інститутів НАН України є проблеми з їх організацією: вони проводяться надто рідко або не проводяться взагалі; на них повідомляється застаріла інформація або вони перетворюються на виробничу нараду; трапляються випадки неповажного ставлення до молодих дослідників з боку авторитарних керівників і учасників семінарів. Отже, опитування свідчить про недооцінку деякими керівниками наукових колективів ролі та значення наукових семінарів у вихованні молодих учених і у формуванні культури наукової дискусії, що вимагає конструктивного реагування з боку керівництва НАН України.

Ключові слова: організація наукової діяльності, молоді науковці, респонденти, Національна академія наук України, науковий колектив, науковий семінар.

Список літератури

 1. Добров Г.М. Управління наукою. Київ: Наук. думка, 1971. 266 с.
 2. Маліцький Б.А., Ісакова Н.Б. Майбутнє академічної науки будується сьогодні. Наука та наукознавство. 2006. № 4. Додаток. С. 163—174.
 3. Попович О.С., Костриця О.П. Посилення негативних тенденцій в динаміці кадрового потенціалу НАН України. Наука та наукознавство. 2020. № 1. С. 22—33. https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.022
 4. Булкин И. А. Эволюция возрастной структуры исследователей в организациях НАН Украины. Наука та наукознавство. 2016. № 4. С. 31—54.
 5. Продіус О.І., Журавель А.І., Сітор М.О. Талант-менеджмент як невід’ємна складова успіху організації. Економіка: реалії часу. 2013. № 1(6). С. 172—177.
 6. Пікалов В.Л. Щодо проблем управління талановитими працівниками суб’єктів господарської діяльності. Академічний огляд. 2014. № 1. С. 116—121.
 7. Захарчин Г.М. Синтез інноваційного і традиційного в сучасній концепції управління персоналом підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 778. С. 212—218.
 8. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 848 с.
 9. Садова К.В. Управление талантами как современный подход к повышению эффективности компании. Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2016. № 3. С. 162—169.
 10. Hilton D. Hiring and Retaining Top Talent. Credit Union Executive Journal. 2013. Vol. 40, No. 5. P. 12—16.
 11. Попович О.С., Костриця О.П. Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи. Наука та інновації. 2017. № 13(4). С. 5—13. https://doi.org/10.15407/scin13.03.005
 12. Попович О.С. Чому ми такі спокійні?! Граніт науки. 2019. URL: https://un-sci.com/ ru/2019/11/24/chomu-mi-taki-spokijni/ (дата звернення: 21.05.2021).
 13. Онищенко О.С., Маліцький Б.А., Онопрієнко В.І., Кавуненко Л.П. та ін. Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2007. 680 с.
 14. Кавуненко Л.Ф., Гончарова Т.В., Зинченко Н.С. Международное научно-технологическое сотрудничество Украина — ЕС: результаты социологического исследования. Наука та наукознавство. 2014. № 3. С. 65—73.
 15. Вашуленко О.С. Молоді науковці НАН України: стан та перспективи. Наука та наукознавство. 2014. № 2. С. 34—41.
 16. Жабін С.О., Казьміна О.П., Вашуленко О.С., Соснов О.С. Аналіз даних соціологічного дослідження молодих вчених НАН України у 2015 році. Наука та наукознавство. 2016. № 2. С. 62—77.
 17. Жабін С.О., Васильєв Г.С., Казьміна О.П., Соснов О.С., Білецький О.О. Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування (на прикладі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»). Наука та інновації. 2017. № 5(13). С. 19—37. https://doi.org/10.15407/scin13.05.019
 18. Янг М. Возвышение меритократии. Москва: Прогресс. 1991, С. 317—346.
 19. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва: Academia. 2004. 788 c.
 20. Саймонтон Д.К. Чек-лист гения. 9 парадоксов одаренности. Перевод Е. Кротовой. Москва: МИФ, 2020. 257 с.
 21. Попович O.С., Жабін С.O., Кліменкова В.І. Молодь Національної Академії Наук України про реформування Академії. Наука та наукознавство. 2021. № 2(112). С. 64—76. https://doi.org/10.15407/sofs2021.02.064
 22. Попович O.С., Жабін С.O., Кліменкова В.І. Етика науки як фактор її збереження і роз витку. Наука та наукознавство. 2021. № 3(113). С. 39—49. https://doi.org/10.15407/sofs2021.03.039
 23. Пуанкаре А. О науке. Москва: Недра. 1983. 186 с.
 24. Беcсараб М.Я. Страницы жизни Ландау. Москва: Московский рабочий, 1971. 136 с. http://www.ega-math.narod.ru/Landau/Dau1971.htm
 25. Капица П.Л. Експеримент. Теория. Практика. Москва: Наука, 1977. 352 с.
 26. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н. Предопределенность и неожиданность. Науковедческие очерки о лидерах цитирования в области истории науки и техники. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 615 с.
 27. Кавуненко Л.Ф. Добров в спогадах учнів і колег. Наука та наукознавство. 2019. № 2(104). С. 31—42. https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.031
 28. Попович О.С, Кліменкова В. І. Академічний інбридинг — проблема, що традиційно ігнорується при формуванні кадрової політики в науці України. Наука та наукознавство. 2020. № 2(108). С. 54—63. https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.054

Повний текст (PDF)