1.5

СТРУКТУРА ЦИТУВАННЯ У СТАТТЯХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «АГРОХІМІЯ І ГРУНТОЗНАВСТВО»

Т.М. ЛАКТІОНОВА
https://orcid.org/0000-0002-8681-6224,
Н.А. ГАВРИЛОВА
Nauka naukozn. 2019, 3(105): 58-71
https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.058

Рубрика: Наукометрія
Мова: Українська
Анотація: Мета дослідження — виявити основні особливості цитувань у наукових статтях, опублікованих в останніх дванадцяти випусках фахового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство», шляхом аналізу структури пристатейних списків цитованої літератури. Матеріалом для дослідження є наукові (дослідницькі й оглядові) статті, що вийшли друком протягом 2011—2018 рр. Вибірка містить 240 статей. Кожний пристатейний список аналізували за такими показниками: загальна кількість цитованих джерел; кількість національних публікацій; кількість публікацій в російськомовних та англомовних виданнях; кількість посилань на роботи, опубліковані впродовж останніх п’яти і трьох років до подання рукопису; кількість самоцитувань. В результаті досліджень і розрахунків виявлено таке: середня кількість посилань в одній статті збільшується за роками, що особливо помітно в останніх випусках; існує позитивна тенденція до посилення цитування найновіших англомовних видань, опублікованих за 3—5 років до подання рукопису; частка самоцитувань у статтях дослідників варіює за роками, але в середньому залишається близькою до 12 %, що узгоджується з даними міжнародних наукометричних досліджень у галузі ґрунтознавства; у статтях і наукових повідомленнях аспірантів і молодих учених характер цитування і структура пристатейних списків зберігають загальні тенденції. Оприлюднення результатів дослідження має вплинути на формування напрямів пошуку джерел інформації майбутніми авторами статей з метою підвищення їх наукометричних індексів.

Ключові слова: цитування, науковий збірник, бібліометричні критерії, публікація, ґрунтознавство, агрохімія.

Список літератури:

 1. Hartemink A.E. Publications for evaluations: The impact of soil science and soil scientists. Soil and Water Conservation. 2009. No. 64. P. 18—19. DOI: https://doi.org/10.2489/jswc.64.1.18A
 2. Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output. 2005. Vol. 102. No. 46. P. 16569—16572. DOI: https://doi.org/10.1073 pnas.0507655102.
 3. Кирвас В.А. Наукометрическая оценка результатов исследовательской деятельности ученых и качества периодических научных изданий. Системи обробки інформації. 2013. Вип. 8(115). С. 5—15. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/11140/soi_2013_8_3.pdf (дата звернення 13.03.2019).
 4. Лактіонова Т.М., Величко В.А. Як написати наукову статтю (поради аспіранту). Харків: Смугаста типографія, 2017. 43 с.
 5. Порядок формування Переліку наукових фахових видань України. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 15.01.2018. № 32. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0148-18 (дата звернення 13.03.2019).
 6. Влізло В.В., Іскра Р.П., Салига Ю.Т. Наукометричні бази даних і можливості реєстра ції в них вітчизняних наукових видань. Вісник аграрної науки. 2013. № 1. С. 5—10. URL: http://agrovisnyk.com/oldpdf/visnyk_01_2013.pdf (дата звернення 13.03.2019).
 7. Hyland K. Self-citation and self-reference: Credibility and promotion in academic publication. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2003. No. 54(3). P. 251—259. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.10204.
 8. Fowler J.H., Asknes D.W. Does self-citation pay? Scientometrics. 2007. No. 72. URL: http://jhfowler.ucsd.edu/does_self_citation_pay.pdf (дата звернення 03.2019). https://doi.org/10.1007/s11192-007-1777-2
 9. Minasny B., McBratney A.B., Hartemink A.E. Soil bibliometrics: How much do we love cite ourselves? Pedometron. 2007. No. 22. P. 11—13. URL: https://www.researchgate.net/publication/40097345 (дата звернення 03.2019).
 10. Minasny B., McBratney A.B., Hartemink A.E., Soil bibliometrics — More on self citation. Pedometron. 2009. No. 27. P. 21—24.
 11. Minasny B., Hartemink A.E., McBratney A.B. Individual, country, and journal self-citation in soil science. Geoderma. 2009. No. 155. P. 434—438. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.12.003.
 12. Minasny B., McBratney A. More on Soil Science Journal’s Impact Factor. Pedometron. 2016. No. 39. P. 12—19.
 13. Bergstrom C.T. (2007) Eigenfactor: measuring the value and prestige of scholarly journals. College & Research Libraries News. 2007. No. 68. P. 314—316. DOI: https://doi.org/10.5860/crln.68.5.7804.
 14. Minasny B., Hartemink A.E., McBratney A.B. Declining impact of (soil) geostatistics? Pedo metron. 2007. No. 23. P. 21—22.
 15. Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування. Бібліотечний вісник. 2016 № 2(232). С. 3—10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_2_3 (дата звернення03.2019).

Повний текст (PDF)