1.2

ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СТАЛЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ: МОЖЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

С.М. ШКАРЛЕТ
https://orcid.org/0000-0003-2062-3662
В.В. МИКИТЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-8212-9777

Nauka naukozn. 2020, 4(110): 6-23
https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.006

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: У статті визначено й обґрунтовано доцільність забезпечення сталого господарювання та можливість створення в межах національної соціально-економічної та природно-господарської системи ламінарного руху чотирьох процесів, базових для сталого розвитку. Його візуалізовано у форматі плоского шару (що відтворює функціонування у шестивимірному метапросторі). У цьому форматі подано впорядкований рух квартету конститутивно-ключових для сталого розвитку процесів, що мають економічну, соцієтальну, виробничу та природно-ресурсну природу. Наголошено, що кожен із чотирьох процесів рухається шарами, паралельними до напрямку руху динамічної системи, за визначеним і обґрунтованим кутом її розвитку, всі складові інститути й елементи динамічної системи повинні одночасно мати та генерувати якості, що властиві різним видам стійкості чотирьох різноприродних процесів (економічних, соцієтальних, виробничих, природно-ресурсних), класифікованих залежно від характеру їх виникнення.

Авторами розроблено та обґрунтовано комплекс ключових завдань задля досягнення сталого господарювання в межах динамічної системи. Він передбачає, по-перше, впорядкування руху чотирьох процесів, які є конститутивно-ключовими для сталого розвитку, в такий спосіб, щоб їх рух відбувався шарами, паралельними до напрямку розвитку динамічної системи; по-друге, необхідність недопущення перемішування руху цих процесів між сусідніми шарами. Також визнано нагальним забезпечення: паралельного руху всіх чотирьох процесів з усередненою швидкістю; усталеної швидкості руху процесів, за якої окремі місцеві збурення згасатимуть при залученні додаткового обсягу ресурсів чи активізації певного виду діяльності (в тому числі науково-технологічної); руху кожного конкретного потоку процесу з власним критичним значенням узагальненого інтегрального показника сталого господарювання, за аналогією з характерологічним критерієм — числом Рейнольдса — задля визначення конкретних умов, за яких ламінарний потік певного процесу стає стійким і забезпечує достатній рівень безпеки національній соціально-економічній системі або ж територіальному природно-господарському утворенню.

Ключові слова: територіальне природно-господарське утворення, стале господарювання, ламінарний рух, динамічна система, сталий розвиток, науково-технологічна діяльність, узагальнений інтегральний показник сталого господарювання.

Список літератури

 1. Алимов О.М., Демешок О.О., Драган І.В., Лицур І.М. та ін. Каскади регіональних соціально-економічних систем: формування та розвиток: моногр. К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2016. 278 с.
 2. Алимов О.М., Драган І.В., Ладонько І.С., Лицур І.М. та ін. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: моногр. К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. 520 с.
 3. Бистряков І.К., Клиновий Д.В., Коржунова Н.В., Лицур І.М. та ін. Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів. К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2017. 680 с.
 4. Алимов О.М., Бистряков І.К., Лібанова Е.М., Лицур І.М., Хвесик М.А. та ін. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів. К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. 776 с.
 5. Бистряков І.К., Микитенко В.В. Переформатування просторової системи управління природно-ресурсними активами. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2018. № 1–2 (20–21). С. 37–43]. https://doi.org/10.37100/2616-7689/2018/1-2(21-22)/7
 6. Лицур І.М., Микитенко В.В. Прогнозні можливості формування просторової системи управління природно-ресурсними активами // Історія народного господарства та економічної думки України: всеукр. іст.-екон. зб. наук. праць. К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2018. C. 252–274.
 7. 7. Щербенко Е.В. Механизмы устойчивого развития экономики отрасли. Проблемы современной экономики. 2008. № 3. URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2082 (дата доступа: 04.2020).
 8. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: учеб. пособ. М.: ИНФРА-М, 2005. 222 с.
 9. Коробейникова Л.С., Панина И.В., Усачев Г.Г. Сущность и классификация устойчивости хозяйствующего субъекта как объекта экономического анализа. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. 7(64). С. 98–108.
 10. Білецький В.С., Смирнов В.О., Сергєєв П.В. Моделювання процесів переробки корисних копалин. Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут»; Львів: Вид-во «Новий Світ – 2000», 2020. 399 с.
 11. Періг О.В., Лаптєв О.М., Голоденко М.М., Подлєсний С.В., Кох А.К. Комп’ютерне прогнозування структурних перетворень у матеріалі при рівноканальному кутовому пресуванні. Фізика і хімія твердого тіла: зб. наук. праць. 2010. Т. 11. № 3. С. 762–767.
 12. Бейгельзимер Я.Е. Некоторые соображения по поводу больших пластических деформаций, основанные на их аналогии с турбулентностью. Физика и техника высоких давлений. 2008. № 18(4). С. 77–86.
 13. Бистряков І.К., Драган І.В., Клиновий Д.В., Коржунова Н.В., Лицур І.М., Микитенко В.В. Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами: моногр. / За ред. акад. НААН України, д. е. н., проф. М.А. Хвесика. ДУ ІЕПСР НАН України. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. 469 с.
 14. Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. / За ред. В.С.Білецького. Донецьк: Вид-во Східний видавничий дім, 2013. 644 с.
 15. Хинце И. О. Турбулентность. Ее механизм и теория: моногр. М.: Изд-во Физматгиз, 1963. 680 с.
 16. Монин А.С., Яглом Ф.М. Статистическая гидромеханика. Механика турбулентности. Часть I. М.: Изд-во «Наука», 1965. 640 с.
 17. Reynolds O. Papers on Mechanical and Physical Subjects. Vol. II. Cambridge University Press, 1901. P.740.
 18. Устинов М.В. Восприимчивость пограничного слоя на плоской пластинке с затупленной передней кромкой к стационарной неоднородности набегающего потока. Прикладная механика и техническая физика. 2000. Т. 41. № 4.С. 93–100. https://doi.org/10.1007/BF02466863
 19. Lin See-Yan. The Global Economy in Turbulent Times. Wiley, 2015. 962p. https://doi.org/10.1002/9781119155133
 20. Дорошкевич К.О. Ринкова турбулентність як нова реалія для формування ринкової стратегії фірми. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2006. №567. С.229–232.
 21. Щекотин Е.В. Качество жизни в турбулентном социуме: катастрофы и чрезвычайные положения с точки зрения социологии повседневности. Вестник Томского университета. 2014. № 380. С. 62–67.
 22. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: учеб. для вузов. 7-е изд. М.: Дрофа, 2003. 840 с.
 23. Крейдич І.М., Микитенко Д.О., Микитенко В.В., Шкарлет С.М., Худолей В.Ю. та ін. Незалежна Україна в координатах сталого розвитку: моногр. Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2019. 770 с.
 24. Данилишин Б.М., Микитенко В.В. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: моногр. у 2 т. Т. 1. К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. 336 с.
 25. Шкарлет С.М., Дубина М.В. Застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг України. Проблеми економіки: міжнародний науковий журнал. 2017. № 1. С. 366–372.
 26. Shkarlet S.M., Dubyna M. V. Application of turbulent approach to the knowledge of the economic systems. Науковий вісник Полісся. 2017. №1(9), ч.1. С. 8–15. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-1(9)-8-15

Повний текст (PDF)