Рецензування статей

Всі рукописи (статті), представлені в редакцію журналу «Наука та наукознавство», обов’язково проходять процедуру рецензування. Виняток становлять матеріли в рубриках «З архівів України», «Хроніка наукового життя» та «Рецензії», рішення про опублікування яких ухвалює редакційна колегія журналу.

До рецензування допускаються наукові статті, що відповідають тематичній спрямованості журналу та оформлені відповідно до вимог видання. Детальні вимоги до оформлення статті розміщено на сайті журналу: https://sofs.org.ua/avtoram/. Загальний розгляд рукопису (статті) триває від 2 до 6 тижнів.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно, з дотриманням принципу подвійного «сліпого» рецензування (рецензент не знає прізвища автора(ів), автор(и) не знає прізвища рецензента).

Рецензенти статті призначаються Головним редактором журналу або його заступником. За рішенням Головного редактора журналу призначення рецензентів може бути доручене члену редакційної колегії або вирішуватися на засіданні редакційної колегії.

Для проведення подвійного «сліпого» зовнішнього незалежного рецензування статей залучаються висококваліфіковані фахівці за конкретним науковим напрямом. В окремих випадках рецензентами також можуть бути члени редакційної колегії журналу.

Остаточне рішення про можливість та доцільність  публікації наукових статей ухвалює редакційна колегія журналу на основі отриманих рецензій.

Видання до друку затверджується Вченою радою інституту.

Процедура рецензування

Після надходження рукопису (статті) до редакції журналу, відповідальний секретар проводить попередню оцінку матеріалу щодо профілю і тематики журналу, правильного оформлення рукопису та надає його на розгляд робочої групи редколегії і подальше рецензування.

Для рецензування стаття надсилається двом рецензентам.

Протягом 14 днів рецензент надає висновок щодо опублікування рукопису. Строки рецензування рукопису у кожному окремому випадку можуть змінюватися, але не мають перевищувати 1 календарного місяця.

Після розгляду статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації і надсилає електронною поштою до редакції журналу; редакція повідомляє автору результати рецензування.

У разі отримання двох позитивних висновків, рукопис рекомендується для опублікування.

При отриманні однієї негативної та однієї позитивної рецензії на рукопис стаття передається на розгляд третьому рецензенту.

У разі отримання двох негативних висновків, рукопис не рекомендується для опублікування. При незгоді автора(ів) з висновками рецензентів стаття також передається на додаткове незалежне рецензування.

Якщо рукопис потребує доопрацювання, автору(ам) надсилаються зауваження до статті. Доопрацьована стаття, за потреби, може бути направлена на повторне рецензування.

Взаємодія між авторами та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. В окремих випадках взаємодія автора і рецензента (якщо вона дозволить значно покращити викладення матеріалу дослідження) може відбуватися у відкритому режимі за згодою обох сторін.

У разі отримання зауважень від рецензента щодо внесення суттєвих коректив до тексту рукопису, автору(ам) надається пропозиція врахувати зауваження або аргументовано спростувати ті положення, з якими автор не згоден. Разом з доопрацьованою статтею потрібно надати листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті.

Якщо автор не погоджується з думкою рецензента(ів) і надає аргументовану відповідь, рукопис (стаття) буде додатково розглядатися робочою групою редакційної колегії для остаточного прийняття рішення.

Редколегія журналу у своїй роботі керується дотриманням правил наукової етики відповідно до рекомендацій Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та Етичного кодексу вченого України.