1.2

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

І.В. ЯЩИШИНА
https://orcid.org/0000-0002-9107-7980
Т.Л. БОДНАРЧУК
https://orcid.org/0000-0002-7682-487X

Nauka naukozn. 2022, 3(117): 03–20
https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.003

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: У статті викладено результати дослідження впливу цифрової трансформації економіки на соціальний розвиток країн ЄС. Актуальність обраної проблеми обумовлена посиленням ролі процесу цифровізації в усіх аспектах сучасного суспільно-економічного життя та відносною неоднозначністю його наслідків, зокрема для соціуму. Дослідження ґрунтується на застосуванні методів класифікації (для систематизації позитивних впливів і загроз процесу цифровізації за низкою критеріальних ознак щодо соціальної сфери) і регресійного аналізу (для визначення напряму і щільності зв’язку між показниками цифровізації та соціального розвитку країн ЄС). Його інформаційною базою є наукові розробки іноземних і вітчизняних учених, а також статистичні дані ЄС та міжнародних організацій.

Систематизовано та узагальнено позитивні впливи і загрози, створювані цифровізацією економіки у соціальній сфері загалом і за такими її напрямами: зайнятість і соціально-трудові відносини, рівень задоволення потреб, грамотність та освіченість населення, доступ до медичного обслуговування, соціальне забезпечення і захист, соціальна комунікація. Визначено, що соціальні наслідки, зумовлені процесом цифрової трансформації економіки та суспільства, носять суперечливий характер, адже інформатизація економіки крім позитивних ефектів для суспільства і людини посилює такі загрози, як структурне безробіття, соціальна диференціація, цифровий розрив, втрата конфіденційності та ін.

Виявлено взаємозв’язок між рівнями цифрового і соціального розвитку економіки країн ЄС за допомогою побудови та верифікації економіко-математичних моделей залежності соціальних показників (індекс розвитку людини та індекс соціального прогресу) від вимірників рівня цифровізації (індекс цифрової економіки та суспільства й рейтинг цифрової конкурентоспроможності). Побудовані парні регресії підтверджують соціальну результативність цифровізації. А відтак виявлені результати можуть використовуватися вітчизняними органами державного управління для стратегічної підтримки цифровізації економіки України, в тому числі для подолання соціальних викликів.

Ключові слова: цифровізація, соціальний розвиток країн, соціальна сфера, цифрові технології, інтернет-користувачі, світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності, індекс цифрової економіки та суспільства ЄС.

Список літератури

 1. Digitalization and Society. In B. Ayhan (Ed.). New York, 2017. 212 p. https://doi.org/10.3726/978-3-653-07022-4
 2. Brenner B., Hart B. The perceived relationship between digitalization and ecological, economic, and social sustainability. Journal of Cleaner Production. 2021. No. 315. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128128
 3. Schiffhauer B., Seelmeyer U. Responsible Digital Transformation of Social Welfare Organizations. Digital Transformation of Learning Organizations. Springer, 2021. P. 131—144. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55878-9_8
 4. Katz R.L. Social and economic impact of digital transformation on the economy. GRS-17 Discussion Paper. 2017. 41 p.
 5. Komarčević M., Dimić M., & Čelik, P. Challenges and impacts of the digital transformation of society in the social sphere. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe. 2017. Vol. 20. No. 1. P. 31—48. https://doi.org/10.5771/1435-2869-2017-1-31
 6. Weiss Ch., Ficarra M., Rückert D., Virginie A. Digitalization in Europe 2020–2021: Evidence from the EIB Investment Survey. European Investment Bank, 2021. 98 p.
 7. Krzywdzinski M., Gerber Chr., Evers M. The Social Consequences of the Digital Revolution. Le grandi questioni sociali del nostro tempo: a partire da Luciano Gallino. Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2018. P. 101—120. https://doi.org/10.30687/978-88-6969-273-4/008
 8. Гриценко А., Бурлай Т. Вплив цифровізації на соціальний розвиток. Економічна теорія. 2020. № 3. С. 24—51. https://doi.org/10.15407/etet2020.03.024
 9. Хаустов М.М., Бондаренко Д.В. Цифровізація: здобутки та загрози для суспільства. Scientific collection «Interconf». 2021. № 51. С. 49—58.
 10. Khandii O. Social threats in the digitalization of economy and society. Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics». Vol. 67, 2019. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706023
 11. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Вплив цифрових трансформацій на економіку та сферу праці: соціально-економічні ризики та наслідки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 181—189. http://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-181-188
 12. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку / НАН України, Ін-т економіки промисловості. Київ, 2018. 252 с.
 13. Костишина Т. Соціальний захист в контексті розвитку цифрової економіки. Економічний аналіз. 2021. Т. 31. № 1. С. 279—288. http://doi.org/10.35774/econa2021.01.279
 14. Єлісєєва Л.В. Вплив інформатизації та цифровізації економіки на трансформацію соціального капіталу. Ефективна економіка. 2019. № 11. http://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.11.77
 15. Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ: Заповіт, 2020. 274 с.
 16. Плікус І.Й. Підприємництво та самостійна зайнятість в цифровій економіці: стан, проблеми та нові можливості. Young Scientist. 2019. № 11(75). С. 591–595. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-126
 17. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки. Київ: КНЕУ, 2003. 148 с.
 18. Stern S., Krylova P., Harmacek J. Social Progress Index 2020. Methodology Summary. Washington, 2020. 36 p.

Повний текст (PDF)