1.8

ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ В ІСТОРІЇ БІОЛОГІЇ В АН УРСР

В.Г. ГАРМАСАР
https://orcid.org/0000-0001-7903-0111

Nauka naukozn. 2018, 2(100): 121-132
https://doi.org/10.15407/sofs2018.02.121

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: В статті показано методи і руйнівні наслідки партійно-політичного втручання в розвиток біологічних наук (генетики, цитології, фізіології та суміжних з нею психології й медичної практики) в СРСР загалом і зокрема в Україні. Висвітлено історію появи феномену лисенківщини в радянській генетиці. Розглянуто важливі організаційні події в біологічній науці України в період панування лисенківщини: Республіканську нараду працівників біологічних, сільськогосподарських і медичних наук (30 серпня — 2 вересня 1948 року) та жовтневе 1948 р. засідання Президії АН УРСР, присвячене стану біологічних наук в її установах, проведені після ганебної сесії ВАСГНІЛ 1948 року; наукову сесію АН УРСР за участі працівників охорони здоров’я, присвячену питанням фізіологічного вчення І.П. Павлова в Україні (Київ, 1—3 листопада 1950 р.), організовану після спільної наукової сесії АН СРСР і АМН СРСР, присвяченої фізіологічному вченню І.П. Павлова (28 червня — 4 липня 1950 р., Москва).

Ключові слова: Академія наук УРСР, біологічні науки, лисенківщина, генетика, фізіологія, психологія, «павловська сесія», сесія ВАСГНІЛ.

Список літератури

 1. Развитие билогии на Украине / Отв. ред. К.М. Сытник. К.: Наук. думка, 1985. Т. 2. 455 с.
 2. Сойфер В. Красная биология: псевдонаука в СССР. М.: Флинта, 1998. 261 с.
 3. Бабков В.В. Как ковалась победа над генетикой. Личность и власть. 1998. № 6. С. 82—90.
 4. Гершензон С.М. Тропою генетики. К.: Наук. думка, 1992. 175 с.
 5. Архив РАН. Ф. 534, оп. 1, од. зб. 78—81.
 6. Рубинштейн С.Л. Принципы творческой самодеятельности. Вопросы философии. 1989. № 4. С. 88—95.
 7. Занков Л.В. Пути психологического исследования и преодоления буржуазных явлений. Советская педагогика. 1949. № 5. С. 62—71.
 8. Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения акад. И.П. Павлова. Стенографический отчет. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 734 с.
 9. Фольборт Г.В. Состояние и задачи развития на Украине научного наследия И.П. Павлова. Доклад … 1—3 ноября, 1950. 44 с.
 10. Архів Президії НАНУ. Ф. Р-251, оп. 1, од. зб. № 376 Стенограмма научной сессии, посвященной проблемам физиологического учения акад. И.П. Павлова.
 11. Романець О.В. Негативний вплив лисенківщини на генетичну науку в Україні. Нариси з історії природознавства і техніки. 2011. Вип. 46. С. 53—64.
 12. Клименко Л.О. Розвиток фізіології нервової діяльності в Україні в 40—60-х роках ХХ ст.: дис. … канд. істор. наук: 07.00.07. К., 2005. 226 с.
 13. Про підсумки роботи сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна і про завдання дальшого розвитку мічурінської агробіології на Україні / Стенографічний звіт республіканської наради 30 серпня — 2 вересня 1948 р. Київ; Харків, 1948. 300 с.

Повний текст (PDF)