Авторам

Міжнародний науковий журнал “Наука та наукознавство” приймає для публікації статті, що за змістом відповідають його профілю та спрямованості, сучасному науковому рівню.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії та фахівці відповідної галузі.

Правила оформлення статті

Редакція журналу просить авторів дотримуватися таких правил:

1.Приймаються статті, написані українською, англійською та російською мовами. Обсяг статей (з таблицями і рисунками, списком літератури та анотацією) орієнтовно повинен становити: для проблемно-теоретичних, оглядових і дискусійних статей – до 18 стор. (40 000 знаків); для статей, присвячених конкретним дослідженням та їх методиці – 10-14 стор. (25 00030 000 знаків); для коротких повідомлень, рецензій, хроніки тощо – 24 стор.

2. Обов’язково надається електронна версія статті на електронному носії або надсилається електронною поштою (E-mail: naukoznavstvo@nas.gov.ua).

3.Стаття повинна містити такі необхідні елементи, як постановка проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мету і завдання, виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів, висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

4.Кожна статя повинна мати:

  код УДК; ключові слова;

  анотації українською, російською та англійською мовами (за формою: прізвище, ініціали; назва статті; текст анотації не більше 100 слів);

  відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь та звання, номер домашнього або службового телефону, електронну адресу.

5. Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці й не дублюється в тексті. Таблиці повинні бути компактними, мати назви та порядковий номер.

6. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Рисунки (графіки, схеми, діаграми) мають бути чіткими. Складні рисунки слід спрощувати, вказуючи на них лише необхідне. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими надписами. Розміри рисунків не повинні перевищувати розмірів друкованої сторінки журналу. Одночасне використання рисунків і таблиць для пояснення одних і тих же положень не рекомендується.

7. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих скорочень мір і термінів, не дозволяються.

8. Список літератури оформлюється відповідно до вітчизняних стандартів та будується за порядком посилань у тексті статті. Посилання на неопубліковані праці не дозволяються.

9. Стаття має бути старанно вивірена автором (авторами), особливо це стосується формул та цитат. Статті, не вивірені та не оформлені належним чином, редакцією не приймаються.

10. Відповідальність за достовірність інформації (підбір та точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та ін. відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації) лягає на авторів опублікованих матеріалів.