Авторам

Правила для авторів

Редакція журналу «Наука та наукознавство» приймає для опублікування оригінальні статті, що не виходили в інших виданнях, які за змістом відповідають його профілю та сучасному науковому рівню.

Публікація в журналі – безкоштовна.

Всі рукописи (статті), представлені в редакцію, обов’язково проходять процедуру рецензування.  Виняток становлять матеріали в рубриках «З архівів України», «Хроніка наукового життя» та «Рецензії», рішення про опублікування яких приймається редакційною колегією.

До рецензування допускаються наукові статті, що відповідають тематичній спрямованості журналу та оформлені у відповідності з вимогами видання. Рукописи, які не відповідають вимогам, повертаються авторам на доопрацювання.

Для рецензування стаття надсилається двом зовнішнім рецензентам. Процедура рецензування є анонімною як для рецензентів, так і для авторів.

У разі отримання двох позитивних висновків на рукопис він рекомендується для опублікування.

У разі отримання двох негативних висновків на рукопис він не рекомендується для опублікування.

При отриманні однієї негативної та однієї позитивної рецензії на рукопис стаття передається на розгляд третьому рецензенту.

У разі отримання двох негативних рецензій при незгоді автора(ів) з висновками рецензентів стаття також передається на додаткове незалежне рецензування.

Якщо рукопис потребує доопрацювання, автору(ам) надсилаються зауваження до статті. Доопрацьована стаття за потреби може бути направлена на повторне рецензування.

Автори мають право на ознайомлення з рецензіями на свою роботу.

Остаточне рішення про публікацію наукових статей приймається редколегією журналу на основі отриманих рецензій.

З авторами, рукописи яких отримали позитивні рецензії та передаються до друку, укладається ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР на використання твору ( Завантажити: 1 автор2 автори, 3 автори). Підписання ліцензійного договору автором(ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.


При оформленні статті редакція журналу просить авторів дотримуватися наступних правил
.

Рукописи до редакції надаються в паперовій (по можливості) та обов’язково електронній версії: на електронному носії або надсилаються електронною поштою на адресу редакції (E-mail: naukoznavstvo@nas.gov.ua).


Орієнтовний обсяг статей
з таблицями, рисунками, списком літератури та анотаціями повинен становити:

для проблемно-теоретичних, оглядових і дискусійних статей – до 20 стор. (до 50 000 знаків з пробілами);

для статей, присвячених конкретним дослідженням та їх методиці, – 10-15 стор. (до 35 000 знаків з пробілами);

для коротких повідомлень, рецензій, хроніки тощо – 2-4 стор.) до 10 000 знаків з пробілами).


Вимоги до оформлення статті:

Стаття повинна бути структурована згідно з правилами оформлення статей.

Стаття повинна складатися з таких розділів:  вступ (постановка проблеми), актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета і завдання, виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів, висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі, список літератури мовою оригіналу, references.

Стаття повинна мати:

Код УДК;

Ключові слова трьома мовами (від 4 до 10 слів/словосполучень);

Відомості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю); місце роботи та адреса, посада; науковий ступінь та звання; номер домашнього, мобільного та/або службового телефону, електронна адреса; ідентифікатор ORCID.

Анотації українською, англійською та російською мовами (не менше 1800 знаків без пробілів, згідно з наказом МОН України № 32 від 15.01.2018 р).

Анотація повинна відображати послідовну логіку проведеного дослідження: містити формулювання основної мети дослідження, стислий опис використаних джерел інформації, методів дослідження та отриманих результатів.

Текст статті  повинен бути набраний у редакторі Word for Windows.

Цифровий матеріал, по можливості, зводиться в таблиці й не дублюється в тексті. Таблиці повинні бути компактними, мати назви та порядковий номер, виконаними у програмах Word або Excel. Примітки, що зроблені в таблицях, розташовуватися під ними.

Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Рисунки (графіки, схеми, діаграми) мають бути чіткими. Складні рисунки слід спрощувати, вказуючи на них лише необхідне. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими надписами. Розміри рисунків не повинні перевищувати розмірів друкованої сторінки журналу. Одночасне використання рисунків і таблиць для пояснення одних і тих самих положень не рекомендується.

Інший ілюстративний матеріал (фотографії, рисунки) надається разом із рукописом. Він повинен бути високої якості та збережений у форматах *.tif, *.eps  або *.jpg.

На всі таблиці та ілюстрації в тексті повинні бути посилання, оформлені під ними в рядку «Джерело».

Формули набираються у формульному редакторі (Microsoft Equation).

Список літератури наводиться у порядку посилань у тексті статті. У тексті посилання потрібно наводити у квадратних дужках цифрами, що відповідають їх номерам у списку.

Недопустимими є посилання на неопубліковані матеріали. Небажаними є посилання на підручники та електронні джерела ненаукового характеру. Посилання на енциклопедії та довідники допускаються в обмеженому обсязі. Посилання на нормативно-правові акти рекомендовано надавати у вигляді виносок.

Список літератури повинен складатися з двох частин: СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES.

  1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ складається з джерел мовою оригіналу. Оформлюється відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015:Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).
  1. REFERENCES представляє собою список літератури, складений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA(American Psychological Association). При цьому джерела, написані не латиницею, необхідно подавати в перекладі англійською мовою, додаючи до них позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian]) і, за наявності, цифровий ідентифікатор DOI.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ НА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

Стаття має бути старанно вивірена автором (авторами), особливо це стосується формул та цитат. Статті, не вивірені та не оформлені належним чином, редакцією не приймаються.

Відповідальність за достовірність інформації (підбір та точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та ін. відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації) лягає на авторів опублікованих матеріалів.