Авторам

У журналі «Наука та наукознавство» можуть бути опубліковані оригінальні статті, які за змістом відповідають його профілю і не виходили в інших виданнях. Ці статті повинні бути оформлені відповідно до викладених нижче вимог, рекомендовані рецензентами та затверджені до друку редакційною колегією, яка у своїй роботі керується принципами академічної доброчесності та наукової етики.

Всі рукописи (статті), представлені в редакцію, обов’язково проходять процедуру рецензування. Виняток становлять матеріли в рубриках «З архівів України», «Хроніка наукового життя» та «Рецензії», рішення про опублікування яких ухвалює редакційна колегія журналу.

Після затвердження редакційною колегією статті до друку, з авторами укладається Ліцензійний договір на використання твору (завантажити: 1 автор, 2 автори, 3 автори). Ліцензійний договір підписують всі співавтори, його підписання означає, що вони  ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

Під час підготовки статей для видання «Наука та наукознавство» необхідно оформлювати статті відповідно до цих Правил. Статті, оформленні без дотримання викладених нижче вимог, на розгляд не приймаються. Сформульовані тут правила основані на вимогах МОН України до наукових фахових видань та вимогах зарубіжних баз даних, до яких видання увійшло та/або планує увійти.

Публікація в журналі – безкоштовна.

Науковим статтям та науково-інформаційним матеріалам, опублікованим у журналі, надаються індекси doi.

Повні електронні версії статей розміщуються на сайті журналу та надсилаються до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського упродовж місяця з дня виходу його паперової версії.

До друку в журналі приймаються статті українською та англійською мовами.

Загальні вимоги:

Рукописи до редакції надаються по можливості в паперовій та обов’язково електронній версії: на електронному носієві або листом електронною поштою на адресу редакції (e-mail: naukoznavstvo@nas.gov.ua) або відповідального секретаря
Велентейчик Тетяни Миколаївни (e-mail: velent@ukr.net).

До журналу можуть бути подані:

Дослідницькі статті. Дослідницька наукова стаття повинна містити результати певного дослідження. Автори досліджують проблему, обирають метод дослідження  та обговорюють власні результати в контексті наявного наукового знання з проблеми. Це може бути дослідження певного явища, об’єкта, наявного знання.

Проблемно-теоретичні статті. Спрямовані на висунення і обговорення концептуальних проблем шляхом логічної аргументації. Стаття, що присвячена теоретичному вивченню проблеми, повинна узгоджуватися з проблематикою журналу.

Оглядові статті. Присвячені розгляду стану вирішення актуальних проблем у певній галузі сучасної науки (аналіз літератури з певної наукової проблематики з урахуванням здобутків останніх 5-ти років до дня подання статті на розгляд).

Методичні статті. У такій статті автори описують новий метод або нову модифікацію методу, який вони пропонують (висвітлюють актуальні проблеми та пропонують способи їх вирішення із застосуванням запропонованих авторських методик та сучасних технологій).

Хронікальні статті. Описові статті, які висвітлюють певні події наукового життя, присвячені ювілеям чи іншим  пам’ятним датам, надають історичну й довідкову інформацію.  Ці статті можуть не містити анотацій та переліків посилань, не обов’язково (за рішенням редакційної колегії) отримують індекс doi.

Орієнтовний обсяг статей разом із таблицями, рисунками, списком літератури та анотаціями повинен становити:

для дослідницьких, оглядових, проблемно-теоретичних – до 50 000 знаків з пробілами;

для статей, присвячених конкретній методиці  та хронікальних статей – до 40 000 знаків з пробілами;

для повідомлень, рецензій, хроніки (в рубрику «Хроніка наукового життя») – до 10 000 знаків з пробілами.

Стаття, яка подається до журналу, повинна містити:

Код УДК;

Відомості про авторів: ініціали та прізвище, науковий ступінь, посаду, місце роботи та адресу (вулиця з номером будівлі, місто, індекс, країна), електронну адресу (бажано особисту офіційну), авторський ідентифікатор (перевага надається ORCID);

Анотації українською, англійською та російською мовами від 1800 до 2500 знаків;

Ключові слова трьома мовами (від 5 до 10 слів / словосполучень);

Бути структурованою та містити наступні підрозділи: вступ (описано актуальність обраної теми або дослідження, обґрунтування потреби вирішення якоїсь проблеми, постановка проблеми, її новизна); аналіз наявних досліджень і публікацій; новизну постановки проблеми та/або отриманих результатів; мету статті; методи дослідження та джерельну базу; викладення основного матеріалу та обговорення результатів; висновки і перспективи подальших досліджень;

Список літератури, який має складатися з двох частин: СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES.

Вимоги до оформлення статті (завантажити)

Приклади оформлення посилань на літературні джерела (завантажити)

Стаття має бути старанно вивірена автором (авторами). Відповідальність за достовірність інформації (підбір та точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації) несуть автори опублікованих матеріалів.