1.9

РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (1991-2011)

Н.O. ПАСІЧНИК,
Р.Я. РІЖНЯК

Nauka naukozn. 2017, 3(97): 108-120
https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.108

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: На основі економіко-статистичного аналізу визначено головні закономірності комп’ютерного забезпечення інформатизації генеральної сукупності класичних університетів України в економічних умовах 1991– 2011 років. Для аналізу використано дані Міністерства освіти та науки України щодо кількості навчальних дисплейних місць у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України та забезпеченості комп’ютерними робочими місцями ВНЗ України у розрахунку на 100 студентів денної форми навчання. Сформульовано висновки щодо динаміки середніх показників забезпеченості класичних університетів комп’ютерною технікою у розрахунку на 100 студентів денної форми навчання, щодо середніх показників варіації такої забезпеченості між різними університетами протягом вказаного періоду та показників варіації забезпеченості окремо взятих університетів, щодо наявності кореляційного зв’язку між часовими рядами, які характеризують забезпеченість класичних університетів комп’ютерною технікою.

Ключові слова: класичні університети, комп’ютерна техніка, забезпеченість, часовий ряд, варіація, парна кореляція, конкордація.

Список літератури

 1. Показники діяльності вищих навчальних закладів (III—IV рівень акредитації). Розділ 7.15. Кількість навчальних дисплейних місць (1991—2011 рр.). Інформація МОН України.
 2. Показники діяльності вищих навчальних закладів (III—IV рівень акредитації. Розділ 7.16. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями на 100 студентів денної форми навчання (1991—2011 рр.). Інформація МОН України.
 3. Хоменко Л.Г. История отечественной кибернетики и інформатики: моногр. К.: Институт кібернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1998. 455 с.
 4. Хоменко Л.Г. Історія вітчизняної кібернетики та інформатики (етап накопичення наукової спадщини та досвіду інформатизації суспільства): автор. дис. … д. іст. н.: 07.00.07. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Київ, 2000. 36 с.
 5. Сергієнко І.В. Становлення і розвиток досліджень з інформатики. К.: Наукова думка, 1998. 204 с.
 6. Алєксєєв В.А., Алішов Н.І., Адонов А.В. та ін. Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні: моногр. К.: Наукова думка, 2010. 1008 с.
 7. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. К.: Фирма «Кит», ПТОО А.С.К., 1995. 384 с.
 8. Апокин И.А., Воронков Ю.С., Сатунина А.Е. История информатики. Методические материалы для подготовки к кандидатському экзамену по истории и философии науки. М.: Диполь-Т, 2003. 110 с.
 9. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України на виконання Державної програми інформатизації та комп’ютеризації вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації (Рахункова палата України, 2010 рік) [Електронний ресурс]. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/ article/16723744.
 10. ПасічникН.О., РіжнякР.Я. РозвитокапаратногозабезпеченняінформатизаціїпедагогічнихвишівУкраїни (1991—2011 роки): економіко-статистичнийаналіз. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Ч. 3. Вип. 10. С. 22—29.
 11. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара [Електронний ресурс]. URL: http://www.donnu.edu.ua/elf/.
 12. Історія інформаційно-обчислювального центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. URL: http://icc.univ.kiev.ua/history/
 13. Кафедра теоретичної кібернетики. Факультет кібернетики. Київський університет імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. URL: http://www.tk.unicyb.kiev.ua/ua.
 14. Кафедра технічної кібернетики НТУУ «КПІ» [Електронний ресурс]. URL: http://tc.ntu-kpi.kiev.ua/.
 15. Петрук В.І. Факультету кібернетики 40: нарис історії (1969—2009). К., 2009. 672 с.
 16. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна [Електронний ресурс]. URL: http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/computer/chair/electronics_and_control_systems.
 17. Центр інформаційних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка (історична довідка) [Електронний ресурс]. URL: http://www.lnu.edu.ua/ itdl/history.html
 18. Computing Curricula 2001. Computer Science. Final Report. The Joint Task Force on Computing Curricula IEEE Computer Society Association for Computing Machinery, 2001. 240 p. https://doi.org/10.1145/384274.384275
 19. РіжнякР.Я. ІсторіярозвиткуапаратногозабезпеченняінформатизаціїкласичнихтаекономічнихвишівУкраїни (другаполовинаХХ — початокХХІстоліття). НауковіпраціісторичногофакультетуЗапорізькогонаціональногоуніверситету. 2015. Вип. 43. С. 333—337.
 20. Ріжняк Р.Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття: моногр. / Заг. ред. В.М. Орлика. Кіровоград: Видавництво «Код», 2014. 436 с.

Повний текст (PDF)