1.5

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОГО» БУДІВНИЦТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

К.Ю. РЕДЬКО
https://orcid.org/0000-0003-2609-3471
М.В. КОТ
https://orcid.org/0000-0002-6988-5412

Nauka naukozn. 2022, 2(116): 48–64
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.048

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена дослідженню рівня розвитку будівельного сектору в різних країнах Європи, включаючи Україну, в контексті активізації «зеленого» будівництва. Наголошено, що будівельна галузь відіграє ключову роль у розвитку сучасної економіки, оскільки вона впливає на ефективність функціонування суб’єктів господарювання через забезпечення основними засобами, створення значної кількості робочих місць і споживання багатьох видів продукції з різних пов’язаних галузей. Зазначено, що будівництво є провідною галуззю економіки з досягнення цілей сталого розвитку та циркулярної економіки як його елементу.

Методологічна основа дослідження включає загальнонаукові методи: аналіз і синтез, наукову абстракцію, порівняльний метод. Отримані наукові результати ґрунтуються на використанні табличного та графічного методів. Для проведення прогнозу розвитку будівельної галузі обрано метод екстраполяції. Джерельною базою для дослідження є статистичні джерела вітчизняного та зарубіжного походження (статистична служба ЄС, Державна служба статистики України).

За результатами дослідження визначено, що провідними країнами у сфері будівництва є країни Азії (насамперед Китай), США та країни ЄС. Виявлено, що пандемія COVID-19 у 2020 році мала значний вплив на розвиток будівельного сектору у всіх країнах Європи. У процесі економічного аналізу конкурентоспроможності країн було використано показники, що визначають розвиток галузі у виробничо-фінансовому, науково-технічному, екологічному аспектах, а також характеризують трудові ресурси у будівництві. За результатами аналізу перше місце за рівнем розвитку будівельної галузі посідає Німеччина, друге — Франція, третє — Нідерланди, четверте — Польща; Україна знаходиться на останньому місці з великим відривом від цих лідерів. Прогноз обсягів будівництва в Україні продемонстрував потенційну можливість до зростання, проте авторами визначено фактори, які можуть загальмувати його темпи.

Показано, що перспективними напрямами розвитку будівельного сектору, які прискорюють впровадження принципів циркулярної економіки та сталого розвитку в європейських країнах, включаючи Україну, є інформаційне моделювання будівель (використання BIM-технологій), декарбонізація будівництва, виробництво будівельних матеріалів і підвищення рівня енергоефективності будівель.

Ключові слова: «зелене» будівництво, будівельна продукція, будівельна галузь, BIM-технології, декарбонізація, стандарт BREEAM, циркулярна економіка, сталий розвиток.

Список літератури

  1. Іванов С.В. Будівельна галузь як один з векторів розвитку України: стан, практика та перспективи. Київ: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2020. 264 с.
  2. Іванов С.В. Статистика як чинник оцінки кон’юнктури будівельного ринку. Київ: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2021. 164 с.
  3. Шпакова Г.В. Теоретико-методологічні засади формування еколого-економічного механізму розвитку біосферосумісного будівництва в Україні: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.06. Київ: Нац. ун-т будівництва та архітектури, 2020. 519 с.
  4. Орловська Ю.В., Вовк М.С., Чала В.С., Мащенко С.О. Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва. Дніпро, 2017. 148 с.
  5. Мельник Л.Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій). Суми: Університетська книга, 2018. 463 с.
  6. Дорошенко В.М. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «зелена економіка». Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Т. 2. № 14. С. 31—38.

Повний текст (PDF)