1.7

ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ АВЕРІН (1885–1955): ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

В.В. ПАРХОМЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-3206-3199

Nauka naukozn. 2021, 4(114): 112—137
https://doi.org/10.15407/sofs2021.04.112

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Публікація присвячена життєвому і творчому шляху українського вченого-біолога, професора Віктора Григоровича Аверіна (1885—1955), який з 1904 року вивчав фауну України та сусідніх країн, а з 1911 року почав працювати в галузі захисту рослин від шкідників, згодом поєднавши цю діяльність з мисливствознавством, охороною природи, викладанням в університеті. Ним зібрано колекції хребетних та безхребетних тварин, які донині зберігаються в музеях України.

Метою публікації є висвітлення діяльності В.Г. Аверіна з урахуванням низки маловідомих і невідомих донині досягнень вченого, а також внеску вченого у становлення і розвиток захисту рослин від шкідників, мисливствознавства, охорони природи, зоологічних досліджень хребетних і безхребетних тварин у першій половині ХХ століття.

Джерельну базу дослідження склали особові справи, які зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, архівах Служби безпеки України, Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва; наукові публікації з історії біологічних досліджень, понад 300 публікацій В.Г. Аверіна, а також особисті архівні матеріали зоолога та історика В.М. Грами. Методологічною основою дослідження є історико-біографічний, історико-хронологічний, ретроспективний методи та джерелознавчий аналіз.

Творчий та життєвий шлях В.Г. Аверіна розподілено на шість періодів. Розкрито маловідомі події та наукові досягнення В.Г. Аверіна, які замовчувалися в часи тоталітарної комуністичної державності. Це насамперед співпраця з репресованими біологами, участь у природоохоронній діяльності (зокрема, активний захист заповідника «Асканія-Нова» від розорювання), створення мисливської лабораторії, багаторічні дослідження Лиманських озер. Виявлено, що кількість його наукових праць сягає понад 500, а не близько 300, як зазначалося раніше. Вченим написано праці з 13 напрямів, найбільша кількість з яких присвячена захисту рослин від шкідників.

Ключові слова: В.Г. Аверін, наукові досягнення, захист рослин, мисливствознавство, охорона природи, Харківський сільськогосподарський інститут.

Список літератури

 1. Зверозомб-Зубовский Е.В. Аверин Виктор Григорьевич (1885—1955). Словарь-справочник ентомолога. Москва, 1958. С. 5—6.
 2. Грама В.М., Білинська В.Л., Сулима Я.Д. Відділ біології Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості (1934—2000 рр.): бібліографічний покажчик. Харків, 2001. 38 с.
 3. Котов М.І., Корнєєв О.П. Видатний діяч охорони природи В.Г. Аверін (1885—1955). Матеріали про охорону природи на Україні. Київ, 1960. Вип. 2. С. 111—113.
 4. Підоплічко I.Г., Троїцька В.I. Віктор Григорович Аверін (1885—1955). Збірник праць Зоологічного музею. 1962. № 31. С. 118—130.
 5. Аверин В.Г. К орнитологии Харьковской губернии. Труды общества испытателей природы при Харьковском университете. 1910. Т. 43. С. 243—293.
 6. Аверин В.Г. Наша природа. Вредные и полезные животные в сельском хозяйстве. Харьков, 1912. 47 с.
 7. Аверин В.Г. Обзор деятельности Харьковскаго энтомологическаго бюро за время его существования (1905—1913 гг.). Труды Первого Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии в г. Киеве в 1913 году. Киев, 1915. С. 11—24.
 8. Аверин В.Г. Важнейшие вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними. Харьков: Союз, 1919. 142 с.
 9. Аверин В.Г. Николай Васильевич Курдюмов (некролог). Захист рослин. 1925. № 3—4. С. 3—4.
 10. Аверин В.Г. Опыливание с аэропланов. Новый практический способ борьбы с вредителями, и наши первые опыты на Украине. Воздушный флот. 1925. № 7. С. 230—234.
 11. Аверин В.Г. «Очаги» в распределении вредителей и способ их изображения. Захист рослин. 1925. № 1. С. 64—68.
 12. Аверин В.Г. Охотники, птицы и зима 1927/28 г. Український мисливець та рибалка. 1928. № 3. С. 14—16.
 13. Аверин В.Г. Список печатных работ доктора сельскохозяйственных наук профессора Харьковского ордена трудового красного знамени сельскохозяйственного института им. В.В. Докучаева Виктора Григорьевича Аверина. Харьков, 1946. 17 с.
 14. Аверін В.Г. Мисливство. Харків, 1927. 250 с.
 15. Аверін В.Г. До Окрвідділів ВУСМР та мисливців (про коросту зайців та лисиць). Радянський мисливець та рибалка. 1927. № 4. С. 3.
 16. Аверін В.Г. Екскурсiя на о. Чурюк. Матерiали охорони природи на Українi. 1928. Т. 1. С. 83—88.
 17. Аверін В.Г. Перша науково-дослідницька мисливська лабораторія на Україні (короткий звіт). Український мисливець та рибалка. 1930. № 1. С. 9—11.
 18. Аверін В., Лавренко Є., Висоцький Г., Білоусов М., Віленський Д., Тарнані І. Листи до редакції. Вісник природознавства. 1928. № 5—6. С. 326—328.
 19. Wood J. Scotch names of native wild flowers. Annals of the Andersonian Naturalists’ Society. 1893. No. 1. Р. 89—103.
 20. Общий гербовник дворянских родов Российской империи. 1836. Ч. 10. 152 с.
 21. Бабенчиков М. Всеволод Аверин. Детская литература. 1940. Ч. 7. С. 24—27.
 22. Список студентов Императорского Харьковского университета на 1909—1910 академический год. Харьков: Печатное дело, 1910. 323 с.
 23. Атемасова Т.А., Кривицкий И.А. Виктор Григорьевич Аверин. Орнитологи Украины. Библиографический справочник. 1999. Вып. 1. С. 77—79.
 24. Борейко В., Грамма В. Мене зараз все одно не послухають. Озон. 1989. № 6. С. 6.
 25. Шилова И.В. Валерий Иванович Талиев (1872—1932): к 145-летию со дня рождения. Бюллетень ботанического. сада Саратовского государственного университета. 2017. Т. 15. Вып. 4. С. 60—75.
 26. Котов М.І. Видатний діяч охорони природи на Україні В.І. Талієв. Матеріали про охорону природи на Україні. Київ. 1958. Вип. 1. С. 130—133.
 27. Пархоменко В.В. Дані до аналізу тематики наукових праць професора В.Г. Аверіна. Історія освіти, науки і техніки в Україні. Матеріали ХІV Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів. Київ, 2019. С. 482—487.
 28. Бутурлин С.А. Рецензия «В. Аверин «К орнитологии Харьковской губернии». Орнитологический вестник. 1911. № 2. С. 195.
 29. Євтушенко М.Д., Грамма В.М. Зміна парадигми в системі теорії і практики захисту плодових садів в Україні за сторіччя. Харків, 2011. 126 с.
 30. Плигинский В.Г. [Реф. на кн.]: Бюллетень о вредителях сельского хозяйства и мерах борьбы с ними: [Сезон, листок энтомол. и фитопатол. бюро Харьк. губ. земской управы]. Русское Энтомологическое обозрение. 1915. Т. 15. № 2. С. 274.
 31. Шарлеман М. [Реф. на кн.]: Бюллетень о вредителях с.-х. и меры борьбы с ними (Харьков) / Ред. В.Г. Аверин. Вестник русской прикладной энтомологии. 1914. Т. 1. № 1. С. 13.
 32. Пархоменко В.В. Сто років монографії професора В.Г. Аверіна «Важнейшие вредители сельскаго хазяйства и меры борьбы с ними»: 1919—2019. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Херсон, 2019. С. 247—250.
 33. Долин В.Г., Мамонтова В.А., Крышталь А.Ф. Класс Насекомые (Insecta). Развитие биологии на Украине. 1985. Т. 3. С. 28—39.
 34. Шарлемань М. Короткий огляд фавністичних дослідів на Україні за останні 10 років. Вісник природознавства. 1927. № 5—6. С. 291—294.
 35. Труды 4 Всесоюзного съезда зоологов в Киеве, 6—12 мая 1930. Харьков, 1931. 380 с.
 36. Пархоменко В. Період репресій 1930-х років у заповіднику «Асканія-Нова». Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845—1945). Т. 6: 1932—1937. Київ, 2019. С. 6—14.
 37. Тарнані І. Успіхи зоології на Україні за десять (1917—1928) років. Вісник природознавства. 1928. № 5—6. С. 285—290.
 38. Солодовникова В.С., Захаренко А.В., Маркова Т.Ю. К истории организации и деятельности Харьковского отделения Украинского энтомологического общества. Известия Харьковского энтомологического общества. 1998. Т. 6. Вып. 2. С. 167—172.
 39. Василюк О. Надморські та Піскові заповідники. Заповідна справа. 2016. № 1(22). С. 16—21.
 40. Василюк О.В., Коломийчук В.П. Вони були першими (до 90-річчя створення Надморських заповідників). Мелитопольский краеведческий журнал. 2016. № 8. С. 74—81.
 41. Грамма В.Н. Еретики и бунтари: О первых советских ученых — природоохранителях. Завтра будет поздно. Харьков, 1990. С. 6—61.
 42. Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845—1945). Т. 1: 1845— 1922 / Упор.: О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко. Київ, 2019. 560 с.
 43. О положении дела охраны природы на Украине: (По докладам В.Г. Аверина и В.В. Станчинского): резолюция. Труды 1-го Всерос. съезда по охране природы. Москва, 1930. С. 199.
 44. Чорний М.Г., Чорна Л.О. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку. Київ, 2013. 384 с.
 45. Дехтярьов М. Авіахемічна метода боротьби з шкідниками сільського господарства. Харків, 1932. 108 с.
 46. Головянко З.С. Парадихлорбензол в борьбе с личинками мраморного хруща (Polyphylla fullo L.) на виноградниках Нижнеднепровских песков. Киев, 1927. 43 с.
 47. Пархоменко В.В. Використання електронних таблиць Excel в історичних дослідженнях для аналізу бібліографічних даних (на прикладі наукової діяльності В.Г. Аверіна). Історія науки і біографістика. 2020. № 2. С. 131—148. https://doi.org/10.31073/istnauka202002-12
 48. Ковшарь А.Ф. Птицы. Дороги. Люди (воспоминания орнитолога). В двух частях. Ч. 1. Полвека в СССР, при социализме (1941—1991). Алматы, 2014. 664 с.
 49. Голікова О.М. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва в роки окупації міста гітлерівськими військами (1941—1943 рр.). Історія науки і біографістика. 2020. № 1. С. 100—139. https://doi.org/10.31073/istnauka202001-07
 50. Александров В.Я. Трудные годы советской биологии: записки современника. Санкт-Петербург, 1993. 262 с.

Повний текст (PDF)