1.2

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В.M. ГОЛОВАТЮК
https://orcid.org/0000-0001-9278-732Х

Nauka naukozn. 2017, 3(97): 3-22
https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.003

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: На основі аналізу особливостей державної науково-інноваційної політики та розвитку науково-інноваційних процесів в Україні, порівнянь динаміки рейтингу країни з відповідними рейтингами країн-членів ЄС в індексі глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (2007—2017 рр.) показано, що державна влада України за роки незалежності так і не спромоглася швидко та ефективно реалізувати історичний шанс для країни продуктивно інтегруватися в світову структурно-інноваційну модель економічного розвитку. Обґрунтовано, що в контексті сучасних викликів світової економіки та інноваційної периферійності вітчизняної економіки беззаперечною для України є необхідність формування нової парадигми науково-технологічної та інноваційної політики для реалізації національних політико-економічних інтересів у геостратегічному вимірі. Стаття є продовженням вивчення у моніторинговому контексті особливостей механізмів інтеграції України в науково-інноваційне соціально-економічне середовище Європейського Співтовариства.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інвестиційна привабливість, науково-інноваційна політика, соціально-економічне середовище, моніторинг, глобальний індекс конкурентоспроможності, фактор-складова, соціальний потенціал інноваційного розвитку.

Список літератури

 1. Castellacci F. Closing the Technology Gap? [Electronic Resource]. URL: http://final.dimeeu.org/files/Castellacci_E7.pdf.
 2. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с.
 3. Декларація про державний суверенітет України, 16.07.1990 № 55-XII [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12.
 4. Про проголошення незалежності України: постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року № 1427-XII [Електронний ресурс].URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1427-12.
 5. Декларація ЄС щодо України [Електронний ресурс]. URL: http://eeas.europa.eu/ delegations/ukraine/eu_ukraine/chronology/index_uk.htm.
 6. Сенюк Ю. У полоні минулого перед викликами майбутнього: зачарована Україна навесні нової епохи. Українознавство. 2013. № 1. С. 241–247.
 7. Василенко В. Грудневий референдум як найвища форма легітимації української державної незалежності. Дзеркало тижня. 2010. № 46. 10 грудня.
 8. Проголошення незалежності України 1991 р. [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1% 88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0 %B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1991.
 9. Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економіки України: моногр. К.: «Фенікс», 2012. 364 с.
 10. Про створення Державного інноваційного фонду: постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.02.1992 № 77 [Електронний ресурс]. URL: http://ndipzir.org.ua/.
 11. Про основні напрями зовнішньої політики України: постанова Верховної Ради України від 02.07.1993 р. № 3360-XII [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3360-12.
 12. Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів: розпорядження Президента України від 23 січня 1996 року № 17/96-рп [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/17/96-%D1%80%D0%BF/print1445783992453107.
 13. Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів: постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 року № 549 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/549-96-%D0%BF.
 14. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 40. Ст. 363.
 15. Костюнина Г.М., Баронов В.И. Технопарки в зарубежной и российской практике [Электронный ресурс]. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/ekonomika/tehnopar ki-v-zarubezhnoy-i-rossiyskoy-praktike.
 16. Проінноваційнудіяльність: законУкраїнивід 4 липня 2002 р. № 40-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002, № 36, ст. 266 / Остання редакція від 05.12.2012 р.
 17. Мазур А.А., Пустовойт С.В. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми. Наука та інновації. 2013. Т. 9. № 3. С. 59–72. https://doi.org/10.15407/scin9.03.059
 18. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В.Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.
 19. Доклад ЮНЕСКО по науке за 2010 и 2015 гг. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.biometrica.tomsk.ru/UNESCO%202010.pdf, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/ 002354/ 235407r.pdf.
 20. Global Competitiveness Report 2016–17 [Electronic Resource]. URL: http://www3. weforum.org/gcr.
 21. The 2017 IMD World Competitiveness Ranking [Electronic Resource]. URL: https://www. imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2017/2017-world_competitiveness_ranking.pdf.
 22. European Innovation Scoreboard 2016 [Electronic Resource]. URL: http://www. knowledgetransferireland.com/About_KTI/Reports-Publications/European-InnovationScoreboard-2016.pdf.
 23. Статистична база даних Світового банку [Електронний ресурс]. URL: http://data. worldbank.org.
 24. Пробелы потенциала в области науки, технологии и инновационной деятельности, общие рамки политики и эволюция инструментов политики для обеспечения устойчивого развития. Записка секретариата ЮНКТАД [Электронный ресурс]. URL: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d5_ru.pdf.
 25. Реформа державних закупівель [Електронний ресурс]. URL: http://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=38c083f3-2571-466a-9583-3b43c2804ad9&title=Re formaDerzhavnikhZakupivel.
 26. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in «Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020)» [Electronic Resource]. URL: http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0810.


Повний текст (PDF)