1.2

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВА, НАУКА ТА БІЗНЕС У СТВОРЕННІ СПІЛЬНИХ «ТОЧОК ЗРОСТАННЯ»/«КЛАСТЕРІВ»

O.A. МЕХ
https://orcid.org/0000-0002-8550-8641  

Nauka naukozn. 2018, 2(100): 3-28
https://doi.org/10.15407/sofs2018.02.003

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: У статті представлено результати аналізу перспектив створення в Україні спільних «точок зростання»/«кластерів» за участю суб’єктів науково-технологічної сфери країни, центральних та місцевих органів державної влади та представників підприємницької діяльності (високотехнологічних галузей). У процесі обґрунтування уточнено існуючі теоретичні і практичні аспекти розроблення таких проблем як «точка зростання» та «кластер», проаналізовано вітчизняну практику їх створення у різних галузях економіки, окреслено основні проблеми, зокрема ті, що пов’язані з нормативно-правовим забезпеченням. Здійснено пошук перспективних напрямів (сегментів) у вітчизняних секторах економіки, які мають показники динамічного зростання, прив’язку до глобальної економіки та на базі яких є доцільним створення спільних «точок зростання»/«кластерів». Досліджено сучасні механізми ефективного виведення вітчизняними компаніями комерційних новацій на ринок та на їх основі обґрунтовано альтернативні джерела фінансування для створення зазначених «точок зростання»/«кластерів».

Ключові слова: науково-технологічна сфера, науково-технологічна політика, проблеми науки, точка зростання, кластер, кластерний підхід, інформаційно-комунікаційні технології, стартап-компанія, ІТ-сфера, фінансування, краудфандінг.

Список літератури

 1. Щодо інструментів розкриття «точок зростання» у стратегіях соціально-економічно го розвитку регіонів. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/354/.
 2. Овчаренко Р.В. Формування державою реальних і потенційних «точок зростання» в економіці. Право та державне управління. 2015. № 3. С. 116—120.
 3. Молчан А.С. Формирование точек экономического роста как базовая экономическая стратегия развития и модернизации региональной экономики. Научный журнал КубГАУ. 2011. № 67. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tochek-ekonomi cheskogo-rosta-kak-bazovaya-strategiya-razvitiya-i-modernizatsii-regionalnoy-ekonomiki.
 4. Иванова Л.Н., Терская Г.А. Точки роста и драйверы роста: к вопросу о содержании понятий. JIS. 2015. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tochki-rosta-i-drayveryrosta-k-voprosu-o-soderzhanii-ponyatiy
 5. Bergman E.M., Feser E.J. (1999). Industrial and Regional Clusters: Concepts and Com parative Applications, Regional Research Institute, WVU. URL: http://www.rri.wvu.edu/ Web Book/ Bergman-Feser/contents.htm.
 6. Портер Майкл Э. Конкуренция: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.
 7. Andersson T., Schwaag-Serger S., S rvik J., Wise E. (2004). Cluster Policies Whitebook. IKED — International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development. URL: http://portal.research.lu.se/portal/files/5954460/ 1304064.pdf.
 8. Schmitz H. On the clustering of small firms. IDS Bulletin. 1992. Vol. 23, No. 3. URL: https:// opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/9414/ https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1992.mp23003012.x
 9. Swann G.M.P., Prevezer M., Stout D. (eds.). The Dynamics of Industrial Clustering: In ternational Comparisons in Computing and Biotechnology. Oxford: Oxford University Press, 1996.
 10. Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development. European Planning Studies. 1997. No 5(1). P. 3—23. https://doi.org/10.1080/09654319708720381
 11. Войнаренко М. Кластерні технології в системі підтримки конкурентоздатності та розвитку підприємницьких структур. Вісник Технологічного університету Поділля. 2003. № 6. С. 7—10.
 12. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнерства, кластеры. К.: Логос, 2002. 646 с.
 13. Соколенко С.І. Інноваційні кластери — механізм підвищення конкурентоспроможності регіону. URL: http://ucluster.org/sokolenko/2008/07/innovacijny-klastery-mexa nyzmpidvyshhennya-onkurentospromozhnosti-regionu/
 14. Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці — тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена. Економіст. 2008. № 10. С. 10—11.
 15. Мех О.А. Науково-технічні кластери як основа нової економіки України. Наука та нау кознавство. 2004. № 4. С. 78—83.
 16. Соколенко С.І. Світовий і національний досвід формування інноваційних кластерів. IV національний форум «Стратегії конкурентоспроможності регіонів в умовах глобалізації: український та закордонний досвід». Київ, ІЕП НАНУ, 12 листопада 2008 р. URL: http://ucluster.org/sokolenko/2008/11/dosvid-formuvannya-innovacijnix-klasteriv/
 17. Дмитерко М.О. Регіональні кластери України: ефективність їх створення та перспективи розвитку. URL: http://www.confcontact.com/2013-sotsialno-ekonomicheskie-reformi/2_dmitrenko.htm
 18. Федотова Ю.В. Досвід та перспективи функціонування кластерних структур в економіці України. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3961.
 19. Стратегія реформування «Укроборонпром». URL: http://ukroboronprom.com.ua/uk/ reforms/reforms-kluster.
 20. Соколенко С.І. Кластерний підхід до реалізації стратегії ефективного використання водних ресурсів України. Українське кластерне дослідження. URL: ucluster.org/univer sitet/klastery-ukraina/. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository.
 21. Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Кластеризація — вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України» (СЕУ, Київ, 2014). URL: http://ucluster.org/blog/2014/09/rekomendacii-mizhnarodnoi-naukovo-prak – tichnoi-konferencii/
 22. Закон України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» від 20.05.2010 р. за № 2278-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2278-17/
 23. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 8.09.2011 р. за № 3715-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
 24. Закон України «Про зайнятість населення» від 5.07.2012 р. за № 5067-VI. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
 25. Постанова Верховної Ради України від 21.09.2016 р. № 1537-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1537-19
 26. Постанова Верховної Ради України від 11.02.2015 р. № 182-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/182-19
 27. Постанова Верховної Ради України від 15.03.2012 р. № 4538-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 4538-17
 28. Указ Президента України від 12 лютого 2003 р. № 102/2003 «Про Концепцію державної промислової політики». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/102/ 2003/ https://doi.org/10.1136/tc.12.1.102
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 554 «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016—2020 роки». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п/
 30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 504-р «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 ро ку». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р
 31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2012 р. № 691-р «Про схвалення Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері». URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/691-2012-р
 32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 575-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015—2019 роки». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575- 2015-р.
 33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 806-р. «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р.
 34. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р.
 35. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.2014 р. № 25-р «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-р.
 36. Закон України «Про інноваційну діяльність». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 40-15/.
 37. Закон України «Про наукові парки». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1563-17/
 38. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991-14
 39. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.
 40. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.
 41. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/848-19/
 42. Apple Becomes First U.S. Company to Top $800 Billion Value. URL: https://www. bloomberg.com/news/articles/2017-05-09/.
 43. Інфографіка. Українська IT-індустрія: загальні дані та професійний профіль спеціалістів. URL: http://itukraine.org.ua/news/infografika-ukrayinska-it-industriya/.
 44. Украинский IT-рынок: итоги 2016 и перспективы 2017. URL: https://dou.ua/lenta/ articles/2016-summary.
 45. PricewaterhouseCoopers: к 2020 году IT-отрасль Украины может принести 5,1 млрд экспортной выручки, 4,5 % вклада в ВВП страны и 670 тыс. рабочих мест. URL: https://itc.ua/news/pricewaterhousecoopers-k-2020/
 46. Україна — країна року з надання послуг аутсорсингу. URL: http://itcluster.lviv.ua/ ukraine-offshoring-destination-of-the-year/
 47. Global Map of Startups. URL: https://www.startupblink.com/startups/.
 48. Україна — країна успішних стартапів. URL: http://www.dw.com/uk/україна-країнауспішних-стартапів/a-18224577.
 49. П’ять українських стартапів, відомих в усьому світі. URL: https://nachasi.com/2017/ 05/25/ukr-startups/.
 50. Grammarly. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Grammarly
 51. Найвідоміші українські стартапи. URL: https://uteka.ua/ua/Samye-izvestnye-ukrainskie-startapy
 52. Украинский стартап Sixa поднял $3,5 млн от инвесторов из Кремниевой долины и Украины. URL: https://ain.ua/2016/12/09/sixa-podnyal-3-mln.
 53. Які українські стартапи виживуть 2017 року. URL: https://news.finance.ua/ua/news/- /392975/yaki-ukrayinski-startapy-vyzhyvut-2017-roku.
 54. ProZorro публічні закупівлі. URL: https://prozorro.gov.ua/about
 55. Краудфандинг. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг
 56. Чичкало-Кондрацька І.Б., Хаустова Е.О., Кондрацька Д.С. Інноваційний потенціал українських стартапів на міжнародному ринку. URL: http://www.m.nayka.com. ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=5792.

Повний текст (PDF)