1.12

ВНЕСОК ІНСТИТУТУ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ В НАУКУ ПРО КОСМОС

 І.О. ЛУКОВСЬКИЙ,
Н.А. ПУСТОВОЙТОВ

Nauka naukozn. 2017, 1(95): 137-149
https://doi.org/10.15407/sofs2017.01.137

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Піонерські спроби побудови сучасної картини Всесвіту, в якій крім сил тяжіння діють електромагнітні сили, були зроблені в Інституті математики Української академії наук: в 1920-х роках академік Д.О. Граве з учнями провів дослідження впливу електричних і магнітних сил на рух планет Сонячної системи. Створена при цьому математична модель дозволила отримати якісне пояснення відхилень між розрахунками за законом Ньютона і експериментальними даними. Було введено поняття області в навколоземному просторі, де відбувається взаємодія сонячного вітру з геомагнітним полем. На початку 1960-х рр. за допомогою космічних апаратів ця область була відкрита і отримала назву «магнітосфера». Стаття містить розповідь про результати цих маловідомих досліджень.

Ключові слова: фізика космосу, закон тяжіння Ньютона, проблема трьох тіл, перигелій Меркурія, сонячний вітер, математична модель Сонячної системи, космічна електродинаміка, магнітогідродинаміка, дослідження космічними апаратами.

Список літератури

 1. GraveD.A. Sur 1е рrоblemе dе trоis соrрs. Nouv. Аnnаlеs dе Mаthem. 1896. No 15. P. 537—547.
 2. Граве Д.А. Основные законы движения. Изв. Екатеринославского горного института. Екатеринослав, 1924. XIV.
 3. Grave D.A. Übеr dеr Zusаmmеnhаng zwischen Аstrоnоmiе, Меtеоrоlogie und Воtаnik. Зап. фіз.-матем. відділу ВУАН. 1925. I, вип. 3. C. 53—55.
 4. Grave D.A. Übеr ein Роincаrеsсhеs Рrоblеm. Зап. фіз.-матем. відділу ВУАН. 1925. I, вип. 3. C. 57—59.
 5. Grave D.A. Übеr diе е1еktrоmagnеtisсhen Grundаgеn dеr Месhаnik. Зап. фіз.-матем. відділу ВУАН. 1925. I, вип. 3. C. 84–90.
 6. Граве Д.О. Електромагнітні сили в сонячній системі. Зб. математично-природописнолікарської секції Наукового товариства ім. Шевченка. 1925. XXIII—XXIV. C. 43–46.
 7. Grave D.A., Sokolov U.D. Sur lе mоuvеment du рerihelie de Меrсurе. Труди фiз.-матем. вiддiлу ВУАН. 1926. V, вип. 1. C. 1–11.
 8. Граве Д.О. Теорія відносності в історичній перспективі. Зб. істор.-філолог. відділу ВУАН (Ювіл. збірник на пошану акад. Д. Багалія). 1926. № 51, ч. 1. C. 220—237.
 9. Grave D.A. Ubеr diе еlectromagnetisch Erschеinungen im Sоnnеnsуsteme. Зап. фiз.-матем. відділу ВУАН. 1927. II, вип. 2. C. 9—12.
 10. Граве Д.А. По поводу магнитных аномалий. Доклады АН СССР. 1928. № 16—17. C. 316–318.
 11. Граве Д.А. Оценка влияния электрической гиператмосферы на земной магнетизм. Доклады АН СССР. № 22. C. 319–325.
 12. Граве Д.А. Принципы механики. Вестник Коммунистической академии. 1928. XXVII. C. 273–291.
 13. Граве Д.А. Электрическая гиператмосфера и земной магнетизм. Изв. АН СССР, сер. VII, отд. физ.-матем. наук. 1928. № 4—5. C. 347—366.
 14. Grave D.A. Lеs nоuvеаux рrincipes dе 1а meсаnique сelеstе. Труди фiз.-матем. відділу ВУАН. 1929. IX, вип. 4. C. 325—335.
 15. Граве Д.О. Теоретична механіка на основі техніки. Харків, К.: Державне вид-во України, 1930. 394 с.
 16. Граве Д.О. Математика та її застосування. Журн. матем. циклу ВУАН. 1931. № 1. C. 3–14.
 17. Граве Д.А. Как устроена вселенная. Популярный очерк. Госуд. изд-во Украины, 1923. 59 с.
 18. Граве Д.А. Междупланетное пространство, как источник электрической энергии. Коммунист. 19.05.1921.
 19. Соколов Ю.Д. До Дюферінгового методу чисельного інтегрування диференціальних рівнянь. Бюл. Ін-ту шкір. пром-сті. 1934. № 1. С. 19—26.
 20. Соколов Ю.Д. Про загальний співудар в симетричному випадку задачі трьох тіл. Журнал Ін-ту математики ВУАН. 1934. № 1. С. 27—34.
 21. Соколов Ю.Д. Про співудар в зближеній задачі трьох тіл, що обопільно притягаються (або відштовхуються) пропорціонально їхнім масам і якійсь функції відповідного віддалення. Журнал Ін-ту математики ВУАН. 1934. № 3/4. С. 133—156.
 22. Соколов Ю.Д. Про деякі особливості задачі трьох тіл. Журнал Ін-ту математики ВУАН. 1935. № 1. С. 107—118.
 23. Соколов Ю.Д. Про особливі траєкторії в задачі трьох тіл, що обопільно притягаються пропорціонально їхнім масам і якійсь функції відповідного віддалення. Журнал Ін-ту математики ВУАН. 1934. № 3/4. С. 114—125.
 24. Соколов Ю.Д. Особые траектории системы свободных материальных точек. К.: Издво Ин-та математики АН УССР. 1951. 126 c.
 25. Дяченко В.Є. Обчислення поправок руху вузлів планети Венери за теорією релятивності. Журнал Ін-ту математики ВУАН. 1934. № 2. С. 93—94.
 26. Дяченко В.Є. Новый метод релятивистских поправок в задачах планетной механики. Труды Всесоюзного математического съезда. 1936. С. 365— 378.
 27. Урбанский В.М. Дмитрий Граве и время. К.: Наук. думка, 1998. 272 с.
 28. Ракетные исследования верхней атмосферы / Под ред. Р.Л. Ф. Бойд, М.Дж. Ситон. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957. 416 с.
 29. Исследования верхней атмосферы с помощью ракет и спутников. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. 472 с.
 30. Аббот Ч. Солнце. М.-Л.: ОНТИ, 1936. 463 с.
 31. Космическая астрофизика / Под ред. У. Лиллер. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. 333 с.
 32. Альфвен Г., Фельтхаммар К.-Г. Космическая электродинамика. М.: Мир, 1967. 260 с.
 33. Історія Національної Академії наук України (1924—1928): Документи і матеріали. К., 1998. 762 с.
 34. Історія Національної Академії наук України (1929—1933): Документи і матеріали. К., 1998. 542 с.
 35. Історія Національної Академії наук України (1934—1937): Документи і матеріали. К., 2003. 832 c.
 36. Історія Національної Академії наук України (1938—1941): Документи і матеріали. К., 2003. 920 с.

Повний текст (PDF)