1.4

КАТЕГОРІЯ «КОНКУРЕНЦІЯ» ТА КОНГРУЕНТНІСТЬ ЇЇ ПОНЯТЬ

Н.П. ЧЕТИРБОК
https://orcid.org/0000-0002-6688-000X

Nauka naukozn. 2021, 2(112): 42-54
https://doi.org/10.15407/sofs2021.02.042

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: У статті розглядаються теоретичні аспекти та еволюція ринкової категорії «конкуренція» в контексті формування похідних від неї реперних понять: «конкурентні відносини», «конкурентні переваги» і «конкурентоспроможність». Дослідженню феномена конкуренції присвятили свої роботи вчені зі світовим ім’ям, такі як А. Сміт, Дж. Мілль, Д. Ріккардо, Е. Чемберлін, Дж. Робінсон та ін. В їхніх працях її зміст зазнав трансформації від поліполії до монополії, від концепції вільного ринку і досконалої конкуренції до монополістичної та олігополістичної моделей, а також нецінових методів конкурентної боротьби. Пізніше М. Портер, В. Ойкен, А. Стрікленд і А. Томпсон розширили її понятійні горизонти з урахуванням умов глобалізації економіки, транснаціоналізації її структури і настання нового етапу науково-технічної революції, увівши в обіг терміни «конкурентний простір», «конкурентне середовище», «конкурентні відносини», «конкурентні переваги». Обґрунтуванню механізмів формування конкурентоспроможності учасників цих систем присвячені дослідження багатьох учених пострадянського простору, зокрема білоруського вченого-економіста В.Ю. Шутіліна, який виявив каузальність понять «конкурентний потенціал», «конкурентні переваги» і «конкурентоспроможність».

На підставі проведених досліджень автором визначено структурно-функціональний взаємозв’язок між категорією «конкуренція» і виділених похідних від неї понять. В результаті розроблено алгоритм каузальної кореляції між ринковою конкуренцією (х) і конкурентоспроможністю учасників ринкової економічної системи (у), яка апроксимується за допомогою суперпозиції функцій y = f (μ(х)). Її відмінною рисою є використання в якості допоміжної змінної u = μ(х) конкурентних відносин, які є, з одного боку, формою прояву конкуренції, з іншого — екзогенним чинником, що визначає розвиток ринкових суб’єктів, відповідною реакцією яких є формування конкурентних переваг, які забезпечують їм здатність до розвитку в умовах конкурентного ринку.

З теоретичної точки зору, отриманий результат розширює межі наукових уявлень про конкуренцію як базову категорію ринкової економіки. З практичної — обґрунтовує необхідність її розмежування з поняттям «конкурентоспроможність», яке багатьма дослідниками ототожнюється із поняттям «конкуренція», що методологічно некоректно і через це може призвести до неправильних висновків. Розроблений автором алгоритм дозволяє запобігти такій інтерпретації.

Ключові слова: конкуренція, конкурентне середовище, конкурентні відносини, конкурентний потенціал, конкурентні переваги, конкурентоспроможність.

Список літератури

 1. Милль Дж. Основы политической экономии. Т. 1. Москва: Прогресс, 1980. 457 с.
 2. Галкин В.В. Конкуренция и экономическая эффективность. URL: http://vadimgalkin.ru/politics/macroeconomics/adam-smith/ (дата доступа: 17.10.2020).
 3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Пер. с англ. Москва: Соцэкгиз, 1962. 686 с.
 4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Пер. с англ. Москва: Эксмо, 2007. 953 с.
 5. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Москва: Экономика, 1996. 349 с.
 6. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. Москва: Прогресс, 1986. 471 с.
 7. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. С.-Петербург: Питер Ком, 1999. 784 с.
 8. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика: моногр. С.-Петербург: Изд. Михайлова В.А., 1997. Т. 1. 751 с.
 9. Архипов A.M. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/rol-konkurentsii-v-razvitii-rynochnoy-ekonomiki (дата звернення: 21.10.2020).
 10. Медведев Г.А. Конкуренция: сущность, методы, стратегии. Москва: Дашков и К, 2005. 71 с.
 11. Полусмакова Н.С. Развитие концепций конкуренции: эволюционный подход. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. 2011. № 1. С. 13—19.
 12. Надеин Н.В. Теоретические исследования формирования и развития конкурентоспособности организаций. Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 2. С. 157—163.
 13. Портер М.Е. Конкуренция. Пер. с англ. Москва: Вильямс, 2005. 608 с.
 14. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: учеб. для вузов. Пер. с 9-го англ. изд. Москва: ИНФРА-М, 2000. 412 с.
 15. Понятие и сущность теории М. Портера о конкуренции. URL: https://baribar.kz/stu dent/22814/ponyatie-i-sushhnost-teorii-m-portera-o-konkurentsii/ (дата звернення: 23.10.2020).
 16. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. Пер. с англ. Москва: Международные отношения, 1993. 895 с.
 17. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. Пер. с нем. Москва: Прогресс, 1995. 426 с.
 18. Усик Н.И. Формирование конкурентной среды и конкурентная политика. Теоретическая экономика. 2012. № 4. С. 33—42.
 19. Гуляев Г.Ю. Сущность и закономерности конкурентных отношений. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-zakonomernosti-konkurentnyh-otnosheniy (дата звернення: 23.10.2020).
 20. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. N.Y.: The Free Press, 1985. 557 p.
 21. Шутилин В.Ю. Конкурентное преимущество как характеристика рыночного превосходства: содержание, проблемы измерения. Весн. Беларус. дзярж. экан. ун-та. 2016. № 2. С. 36—42.
 22. Шутилин В.Ю. Конкурентный потенциал и конкурентные преимущества машиностроительного комплекса Республики Беларусь на современном этапе: ключевые индикаторы и тренды развития. Под науч. ред. В.Н. Шимова. Минск: БГЭУ, 2016. 223 с.
 23. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 504 с.
 24. Лукьяненко В.Н. соотнесение понятий «конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества». Вестник ЗабГУ. 2014. № 6. С. 114—120.
 25. Волонцевич Е.Ф. Конкурентоспособность фирм: курс лекций. Минск: БГЭУ, 2003. 67 с.
 26. Малік М.Й., Нужна О.А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми. Київ: інститут аграрної економіки, 2007. 270 с.
 27. Вашкiв О. Конкурентоспроможність підприємства: опорні конспекти лекцій. Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2016. 148 с.
 28. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
 29. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. Москва: ИНФРА-М, 2001. 496 с.
 30. Богатырева В.В. и др. Конкурентоспособность экономических систем в контексте сетезации социально-экономического пространства: теория, методология, практика. Под ред. Г.А. Яшевой. Витебск: УО «ВГТУ», 2018. 304 с.

Повний текст (PDF)