1.5

ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

І.A. ЖУКОВИЧ

Nauka naukozn. 2017, 2(96): 69-81
https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.069

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Незважаючи на визнану важливість інновацій як ключового фактору, що забезпечує розвиток окремих підприємств та країни в цілому, деякі основні аспекти інноваційної діяльності в туристичній індустрії залишаються недостатньо дослідженими та потребують уточнення. У статті розглянуто погляди різних науковців на визначення терміну «інновації в туризмі», підходи до класифікації інновацій та оцінювання інноваційної діяльності підприємств з точки зору можливості їх використання в індустрії туризму. Проведений автором аналіз літературних джерел дозволив сформулювати особливості інновацій у туризмі, що пов’язані з їх сервісним характером та спрямованістю на вдосконалення взаємодії зі споживачем з метою максимального задоволення його потреб, а також визначити їх роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємств індустрії туризму.

Ключові слова: инновации, туризм, индустрия туризма, инновации в туризме, инновационная деятельность в туризме, бенчмаркинг, инновационное обследование Европейского Союза.

Список літератури

 1. Всесвітня туристична організація ((ВТО) United Nations World Tourism Organization; UNWTO). Офіційний сайт. URL: http://www2.unwto.org/ (Дата звернення: 20.03.2017).
 2. Бондаренко М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму. Економічний часопис — ХХІ. 2012. № 3—4. С. 19—22.
 3. Драпушко Р.Г. Індустрія туризму: міжнародний та вітчизняний досвід. Вісн. Ін-ту розвитку дитини. (Серія «Філософія, педагогіка, психологія»). 2014. Вип. 35. С. 31–36.
 4. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Індустрія туризму: сутність, складові, кластери, необхідність державного регулювання. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 4. С. 3—9.
 5. Гаврилюк А.М. Державне регулювання комунікаційного забезпечення туристичної індустрії в Україні: авто. дис. к. е. н. держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». К., 2011. 23 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Avtoreferat/40885366-2ca4-4d42-9c1b-969a70fb8256.pdf (Дата звернення: 20.03.2017).
 6. Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: підручник. К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 448 с.
 7. Горишевський П.А., Васильєв В.П., Зінько Ю.В. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. 148 с.
 8. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Директ-Медиа, 2007. 400 с.
 9. Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2007. 208 с.
 10. Давидова О.Г. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Серія «Економіка»). 2015. № 7 (172). С. 65—69. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/9
 11. Ильина Е.Н. Туроперейтинг. Организация деятельности: учебник. М.: Финансы и статистика, 2014. 240 c.
 12. Власова Н.М., Смирнова В.В., Семенченко Н.Ю. Інноваційна діяльність в туристичному бізнесі. Культура народів Причорномор’я. 2009. № 176. С. 113—114.
 13. Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Бойко М.Г. та ін. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / За заг. ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 596 с.
 14. Яковлев Г.А. Экономика и статистики туризма: учебное пособие. М.: Издательство РДЛ, 2004. 376 с.
 15. Гарбера О.Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 23. С. 29—31.
 16. Маклашина Л.Р. Роль инноваций в развитии туризма. Креативная экономика. 2011. № 12 (60). С. 130—136.
 17. Hall C.М., Williams A. Tourism and innovation. London: Routledge. 2008. 263 p. URL: ttps://books.google.com.ua/books?id=-LF8AgAAQBAJ&hl=ru (Last accessed: 7.04.2017). https://doi.org/10.4324/9780203938430
 18. Brahmbhatt S. Development of Innovation in Tourism: Role of Creativity. — URL: https:// www.gnlu.ac.in/bc/bs/GNLU-BW-SB-1215-01_DEVELOPMENT%20OF%20 INNOVATION%20IN%20TOURISM%20ROLE%20OF%20CREATIVITY.pdf (Last accessed: 7.04.2017).
 19. Майлс Й. Сервисные инновации в XXI веке. Форсайт. 2011. № 2. С. 4—15. https://doi.org/10.17323/1995-459X.2011.2.4.15
 20. Den Hertog P., Van der Aa W., De Jong M.W. Capabilities for Managing Service Innovation: Towards a Conceptual Framework. Journal of Service Management. 2010. Vol. 21. № 4. Р. 490—514. https://doi.org/10.1108/09564231011066123
 21. Howells J., Gallouj F., Djellal F., Gallouj C. (eds.). Services and Innovation and Service Innovation. The Handbook of Innovation and Services. Cheltenham: Edward Elgar. 2010. URL: https://www.e-elgar.com/shop/the-handbook-of-innovation-and-services?_website=uk_warehouse (Last accessed: 12.03.2017). https://doi.org/10.4337/9781849803304.00012
 22. Gallouj F., Weinstein O. Innovation in services. Research Policy. 1997. № 26 (4—5). Р. 537– 556. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(97)00030-9
 23. Carlborg P. Kindstr m D., Kowalkowski C. The evolution of service innovation research: A critical review and synthesis. The Service Industries Journal. 2014. № 34 (5). Р. 373—398. https://doi.org/10.1080/02642069.2013.780044
 24. Snyder H., Witell L., Gustafsson A. et. al. Identifying categories of service innovation: A review and synthesis of the literature. Journal of Business Research. 2016. URL: http:// paulfombelle.com/wp-content/uploads/2015/05/categories-of-service-innovation-JBR2016.pdf (Last accessed: 12.03.2017).
 25. Похомчикова Е.О. Индустрия гостеприимства: эволюционный подход: автореф. дис. … к. э. н.: 08.00.05, Иркутск, 2015. 24 с. URL: http://economy-lib.com/indust riyagostepriimstva-evolyutsionnyy-podhod (Дата обращения: 12.03.2017).
 26. Зінов’єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств. Держава та регіони: Економіка та підприємництво. 2008, № 6. С. 88—91.
 27. Саак А.Є., Пшеничніх Ю.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие. СПб.: Питер., 2007. 512 с.
 28. Кіндрик Т.О., Головінов О.М. Інноваційна діяльність в туристичному господарстві України. Матеріали конференції «Ефективні інструменти сучасних наук — 2010». URL: http://tourlib.net/statti_ukr/kindryk.htm/ (Дата звернення: 10.03.2017).
 29. Кальченко О.М. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі. Вісник Чернівецького державного технологічного університету. 2011. № 4 (54). С. 147—155.
 30. Hjalager A.-M. A review of innovation research in tourism. Tourism Management. 2010. Vol. 31. № 1. Р. 1—12. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012
 31. Carlisle S., Kunc M., Jones E. et al. Supporting innovation for tourism development through multi-stakeholder approaches: Experiences from Africa. Tourism Management. 2013. № 35. Р. 59—69. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.05.010
 32. Booyens I., Rogerson C.M. Unpacking the geography of tourism innovation in Western Cape Province, South Africa. Bulletin of Geography: Socio-Economic Series. 2016. Vol. 31. Р. 19—36. https://doi.org/10.1515/bog-2016-0002
 33. Becic E., Crnjar K., Licul M. Measures of innovation activities in tourism according to CIS survey.Tourism and Hospitality Industry, Congress proceedings. 2014. Р. 90–105. URL: http://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/THI/Papers/2014/THI_May2014_90to105.pdf (Last accessed: 15.03.2017).
 34. Jacob M., Tintoré J., Aguilo E. et al. Innovation in the tourism sector: Results from a pilot study in the Balearic Islands. Tourism. Economics. 2003. Vol. 9. № 3. Р. 279—295. https://doi.org/10.1177/135481660300900303
 35. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. 3-е изд. М.: ЦИСН, 2010. 192 с.
 36. Бурменко Т.Д., Похомчикова Е.О. Методические рекомендации по оценке инновационной активности предприятий индустрии гостеприимства. Известия ИГЭА. 2015. № 6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-rekomendatsii-po-otsenke-innovatsionnoy-aktivnosti-predpriyatiy-industrii-gostepriimstva (Дата обращения: 20.03.2017).
 37. Реутов А.Ю. Анализ ресурсной, результатной и статистической компонент инновационной активности организации. Инновации. Инвестиции. 2011. № 33. URL: www. uecs. ru/component/content/article/650 (Дата обращения: 11.03.2017).
 38. The Community Innovation Survey 2014. Methodological recommendations. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/inn_esms.htm#stat_pres (Last accessed: 25.03.2017).
 39. Жукович И.А. Методологические аспекты формирования выборочной совокупности отчетных единиц для проведения обследования инновационной деятельности предприятий. Научный вестник Национальной академии статистики, учета и аудита. 2015 № 3 (46). c. 7-12.
 40. Стратегия развития туризма и курортов на период до 2026 года, одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 марта 2017 № 168-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/168-2017-%D1%80 (дата обращения: 25.04.2017).

Повний текст (PDF)