1.6

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МІЖ АКАДЕМІЧНИМ ТА ОСВІТЯНСЬКИМ СЕКТОРАМИ НАУКИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИ

О.А. MEХ
https://orcid.org/0000-0002-8550-8641

Nauka naukozn. 2020, 1(107): 66-83
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.066

Рубрика: Наука та освіта
Мова: Українська
Анотація: У статті представлено результати дослідження загальних передумов і факторів існування інтеграційних процесів у соціально-культурному середовищі, зокрема між наявними суб’єктами науково-технічної та освітянської діяльності. Головну увагу приділено аналізу взаємодії історичних, соціально-політичних та соціально-економічних процесів, етапів трансформації країн та іншим взаємопов’язаним умовам, які сприяють появі інтеграційних процесів у сфері науково-освітньої діяльності. Джерелом інформації є наукознавчі дослідження про стан національних академій наук європейських країн та інтеграційних процесів у цих країнах, дослідження трансформаційних процесів академічної науки в Україні та ін. У межах аналізу показано, що за наявності в країні академічного і освітянського секторів науки умови для існування інтеграційних процесів між ними відрізняються і залежать, зокрема, від форми державного ладу та типу економіки. Так, за домінування в країні компонентів традиційної форми економіки передумови і мотивація до інтеграції суб’єктів науково-освітньої діяльності є мінімальними або відсутніми, в ринковій економіці вони залежать від ринкової кон’юнктури та попиту на результати діяльності, в командно-адміністративній — повністю мотивуються і контролюються державою, у змішаній — залежать від підтримки держави, рівня розвитку та креативності суб’єктів науково-освітянської діяльності, а в перехідній — визначаються глибиною системних трансформацій і кризових факторів, станом науково-технічного потенціалу, рівнем ефективності політики реформування економіки і науково-технологічної сфери. Особливу увагу приділено такому фактору як наявність чи відсутність у країні фундаментальних політичних, соціально-економічних трансформацій, адже країни, які пройшли в минулому через етапи змін державного ладу (політичної системи, устрою, форми економіки), і країни, які уникли таких переходів, перебувають у різних станах, формують різні умови та мотиви для інтеграційних процесів. Розглянуто вплив на проблему інтеграційних процесів техніко-технологічної складової, інформаційного розвитку суспільства. Зазначено, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій значною мірою змінює наявну, зокрема економічну, архітектуру країн через зміни суспільних відносин і процесів. Підкреслено, що формування етапів постіндустріального, інформаційного суспільства відбувається на основі процесів інтеграції. Враховуючи, що гармонійний розвиток інноваційної системи можливий лише за умови існування високого рівня інноваційної культури, окреме місце займає аналіз такого аспекту як психологічний або людський фактор. Показано, що цей фактор нерідко відіграє ключову роль в інтеграційних процесах, в об’єднанні зусиль наукового і освітянського секторів науки задля ефективної спільної діяльності.

Ключові слова: наука, науково-освітня діяльність, інтеграція, інтеграційні процеси, фактори інтеграції, трансформації, людський фактор.

Список літератури

  1. Cheng M. JPMorgan Chase has an AI copywriter that writes better ads than humans can. Quartz. August 7, 2019. URL: https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-chase-ai-copywriterwrites-145048673.html.
  2. Грачев О.А., Хоревин В.И. Национальные академии наук европейских стран: науковедческий анализ. Наука та наукознавство. 2015. № 2. C. 99—112.
  3. Інтеграція [Електронний ресурс]. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12384
  4. Мартинов А.Ю. Європейська інтеграція. Енциклопедія історії України. Т. 3: Е-Й. К.: Наукова думка, 2005. Т. 3: Е-Й. 672 с.
  5. «Лісабонська угода набула чинності». Євробюлетень, 2009, № 12 [Електронний ресурс]. URL: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/eurobulet_12_2009_uk.pdf.
  6. Наука і технології, cпівробітництво у сфері космосу [Електронний ресурс]. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/sectoral-dialogue/science.
  7. МехО.А. ТрансформаціїакадемічноїнаукиуХХстоліттіякпередумовиформуваннясучасноїнауково-технологічноїсфериУкраїни. Наукатанаукознавство. 2017. № 3. С. 54—73.
  8. Frye T., Shleifer A. The Invisible Hand and the Grabbing Hand. American Economic Review Papers and Proceedings. 1997. No 87(2). P. 354—358. https://doi.org/10.3386/w5856
  9. ТрансформаційніпроцесиукраїнахВишеградськоїгрупитаУкраїні: порівняльнийаналіз / Заред. проф. Г.М.Перепелиці. К.: Видавничий дім «Стилос», 2013. 302 с.

Повний текст (PDF)