1.9

АКАДЕМІК АН УРСР К. ХРЄНОВ — ВЧЕНИЙ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ (до 125-річчя від дня народження)

О.М. КОРНІЄНКО
https://orcid.org/0000-0001-8671-1652,
А.С. ЛИТВИНКО
https://orcid.org/0000-0002-5321-2969,
О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Nauka naukozn. 2019, 4(106): 116-131
https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.116

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Відображено основні моменти життя та діяльності Костянтина Костянтиновича Хрєнова, визначного вченого та організатора науки в галузі металургії та зварювального виробництва, а також історії науки й техніки, академіка АН УРСР (1945), члена Президії АН УРСР (1953—1961), голови Відділу АН УРСР (1954—1964), члена-кореспондента АН СРСР (1953), автора понад двохсот наукових праць і двадцяти винаходів, 125 років від дня народження якого виповнилося 25 лютого 2019 р. Проаналізовано науковий доробок К.К. Хрєнова, який розробив низку технологій та засобів електрозварювання, зокрема дугове зварювання та різання металів під водою, застосовне при відновленні мостів і ремонті суден, холодне зварювання тиском, газопресове зварювання, плазмове різання, зварювання чавуну та дефектоскопію зварних з’єднань, джерела електроживлення для дугового й контактного зварювання, керамічні флюси, електродні покриття. Науковець відомий розробкою інноваційних технологій — це холодне, магнітне, мікроконденсаторне зварювання, газове та плазмове різання металів. Особливе значення для науково-технічного прогресу має створення підводного зварювання. Підводним електричним зварюванням під час війни та в післявоєнний період було відремонтовано тисячі кораблів, мостів, портових конструкцій.

У 1945 р. Є.О. Патон запросив К.К. Хрєнова в Інститут електрозварювання на посаду свого заступника з науки. У 1945—1948 та 1963—1975 рр. вчений був завідувачем відділу Інституту електрозварювання АН УРСР, 1948—1952 — Інституту будівельної механіки АН УРСР, 1952—1963 — Інституту електротехніки АН УРСР, 1947— 1958 професором Київського політехнічного інституту.

К.К. Хрєнов був також одним із засновників системи освіти в галузі зварювання, вихователем інженерних і наукових кадрів, серед його учнів — 50 докторів і кандидатів наук.

На основі віднайдених архівних документів показано роль академіка АН УРСР К.К. Хрєнова у становленні та розвитку досліджень з історії науки і техніки в Україні та СРСР, а також у створенні об’єднань професійних істориків науки і техніки, зокрема Українського відділення Радянського національного об’єднання істориків природознавства і техніки, головою якого він став.

Ключові слова: зварювальне виробництво, інноваційні технології, історія науки й техніки, Українське відділення Радянського національного об’єднання істориків природознавства і техніки.

Список літератури:

 1. Серпілін Л. Дорогою творчих шукань. Україна. 1956. № 5. С. 17.
 2. Особова справа К.К. Хрєнова // Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / ІА НБУВ /. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 13.
 3. Автобіографія // ІА НБУВ. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 1, 2.
 4. Особова справа академіка АН УРСР К.К. Хрєнова // Науковий архів Президії НАН України. Ф. 251-Р.
 5. Матійко М.М. Костянтин Костянтинович Хрєнов. К.: Вид-во АН України, 1963. 69 с.
 6. Корниенко А.Н. Выдающийся ученый, инженер, педагог. Автоматическая сварка. 2019. № 3. С. 9—11.
 7. Хренов К.К. Машины и аппаратура ГЭТ для электросварки и возможности снабжения ими украинской промышленности (доклад и заключительное слово) / В кн.: Первый Всеукраинский съезд по вопросам электросварки (22/Х—25/Х 1928 г.) Харьков, 1929. С. 3—14.
 8. Хренов К.К. Применение дуговой электросварки. Известия государственного электротехнического треста. 1928. № 7. С. 108—114.
 9. Хренов К.К. Трансформатор СТ-2 для дуговой электросварки. Известия государственного электротехнического треста. 1928. № 7. С. 123—125.
 10. Хренов К.К., Ярхо В.И. Технология дуговой электросварки. М.: НКТМ СССР, 1940. 495 с.
 11. Хренов К.К. Электрическая сварочная дуга. М.; Л.: Машгиз, 1949. 492 с.
 12. Хренов К.К. Электросварка под водой. Сварщик. 1933. № 1—2. С. 23—24.
 13. Hrenov K.K., Livshiz M.Z. Electric Arc Welding under Water. Journal of the American Welding. Society. 1934. No 3. P. 15—18.
 14. Хренов К.К. Наставления по подводной сварке и резке металлов. М.; Л.: Военмортздат, 1943. 97 с.
 15. Хренов К.К. Подводная электрическая сварка и резка металлов. М.: Воениздат, 1946. 160 с.
 16. Хренов К.К. Электрическая сварочная дуга. М.; Л.: Машгиз, 1946. 204 с.
 17. Хренов К.К. Новости сварочной техники. К.: Изд-во АН УССР, 1949. 87 с.
 18. Хренов К.К., Назаров С.Т. Автоматическая дуговая электросварка. М.: Машгиз, 1949. 274 с.
 19. Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов. К.; М.: Машиностроение, 1959. 408 с.
 20. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под ред. Б.Е. Патона. М.: Машиностроение, 1974. 768 с.
 21. Хренов К.К., Кушнарев Д.М. Керамические флюсы для автоматической сварки и наплавки. К.: Гостехиздат УССР, 1961. 263 с.
 22. Хренов К. К. Холодная сварка металлов. М.: Машгиз, 1972. 31 с.
 23. Біографічна довідка про К.К. Хрєнова // ІА НБУВ. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 1.
 24. Хренов К.К. Николай Николаевич Бенардос, изобретатель дуговой электросварки. Автогенное дело. 1936. № 1. С. 1—7.
 25. Хренов К.К. Николай Гаврилович Славянов: 50-летие изобретения Славянова (1888— 1938). Автогенное дело. 1938. № 3. С. 5—8.
 26. Хренов К.К. Николай Гаврилович Славянов (1854—1897). Вестник машиностроения. 1947. № 12. С. 1—9.
 27. Хренов К.К. Электрическая сварочная дуга. М. Л.: Машгиз, 1949. 204 с.
 28. Матийко Н.М., Радунский Л.Д. Развитие дуговой электросварки в СССР. (1917— 1960 гг.) /; Под ред. чл.-кор. АН СССР акад. К.К. Хренова. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1960. 302 с.
 29. Хренов К.К. Инженер-сварщик. Введение в специальность: учеб. пос. для вузов. К.: Вища школа, 1979. 127 с.
 30. Хренов К.К., Корниенко А.Н. Сварка металлов в дореволюционной России. Сварка в СССР. 1981. Т. 1. С. 19—35.
 31. Хренов К.К., Матийко Н.М., Чеканов А.А. Сварка в СССР в период построения и укрепления социалистического общества (1917‑1941 гг.). Сварка в СССР. 1981. Т. 1. С. 60—77.
 32. Протокол № 11 від 11 березня 1949 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 311. Арк. 173—189.
 33. Протокол № 52 від 26 вересня 1956 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 810. Арк. 113—175.
 34. Хрєнов К.К., Добров Г.М. Міжнародний конгрес істориків природознавства і техніки. Нариси з історії техніки і природознавства. 1963. Вип. 3. С. 3—7.
 35. Хренов К.К. Словарь-справочник по сварке. К.: Наукова думка, 1974. 195 с.

Повний текст (PDF)