1.2

СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ НАУКОЄМНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В.М. ГОЛОВАТЮК,
https://orcid.org/0000-0001-9278-732X
І.Ю. ПІДОРИЧЕВА,
В.П. СОЛОВЙОВ
https://orcid.org/0000-0001-5087-9007  

Nauka naukozn. 2018, 3(101): 3-24
https://doi.org/10.15407/sofs2018.03.003

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Розглянуто особливості механізмів інтеграції України в наукове та інноваційне середовище Європейського Співтовариства. На підставі аналізу результатів оцінювання готовності української економіки до майбутнього виробництва у контексті досліджень Всесвітнього економічного форуму (2018 р.), порівняння особливостей розвитку вітчизняної промисловості та науково-дослідницької сфери із загальносвітовими тенденціями цього процесу, стану інституційного забезпечення продуктивності інноваційної інфраструктури в країні показано, що державна науково-технічна політика України впродовж усіх років незалежності продукує зростання ризиків інтеграції в світове науково-технологічне середовище. Обґрунтовано необхідність формування такої моделі національної інноваційної системи, яка б забезпечувала розвиток інноваційно-конкурентоспроможної та індустріально-розвиненої економіки. Запропоновано шляхи подолання соціально-економічних і політичних перешкод для опанування Україною сучасних підходів до створення сприятливих умов розвитку вітчизняної науки та інновацій.

Ключові слова: наукоємність, високі технології, індустріальний розвиток, привабливість науки для економіки, науково-інноваційна стратегія, індекс конкурентоспроможності.

Список літератури

 1. The Readiness for the Future of Production Report 2018 [Electronic resource]. URL: https://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018 .pdf
 2. Castellacci F. Closing the Technology Gap? [Electronic Resource]. URL: http://final.dimeeu.org/files/Castellacci_E7.pdf.
 3. КіндзерськийЮ.В., ЯкубовськийМ.М., ГалицяІ.О. таін. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / За ред. канд. екон. наук. Ю.В. Кіндзерського; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2009. 928 с.
 4. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с.
 5. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 роки) і довгостроковий (2020—2030 роки) часові горизонти / Наук. керівник проекту акад. НАН України М.З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 136 с.
 6. Экономические итоги Украины: как и почему мы потеряли 25 лет [Электронный ресурс]. URL: http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/ekonomika-ukrainy-1314/.
 7. The World Bank. World Development Indicators. Manufacturing, value added (% of GDP) [Electronic resource]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND. MANF.ZS
 8. The World Bank. World Development Indicators. Manufacturing, value added (% of GDP) [Electronic resource]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF. ZS?loca tions=US-CN-KR-JP-DE-UA-PL-CZ-BG&view=chart
 9. Отчет о промышленном развитии — 2016. Роль технологий и инноваций во всеохватывающем и устойчивом промышленном развитии. Обзор / Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Вена, 2015. 77 с.
 10. Амоша О.І., Вишневський В.П., Збаразська Л.О. та ін. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь / За заг. ред. В.П. Вишневського; НАН України; Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 2014. 200 с.
 11. The World Bank. World Development Indicators. Manufacturing, value added (% of GDP) [Electronic resource]. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=US-CN-KR-JP-DE-UA-PL-CZ-BG&view=chart.
 12. Лимская декларация. Путь к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития / 15-я Генеральная конференция ЮНИДО, Лима. Перу, 2— 6 декабря 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.unido.org/fileadmin/ user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/ Policymaking_Organs/Lima_Declaration_ RU_web.pdf.
 13. Innovation Policy: A Guide for Developing Countries: The International Bank for Re construction and Development. The World Bank. Washington, 2010. 436 р.
 14. National Security Strategy of the United States of America. The White House. Washington DC. December 2017 [Electronic resource]. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/ uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
 15. A Strategy For American Innovation. National Economic Council and Office of Science and Technology Policy. The White House. Washington DC. October 2015 [Electronic resource]. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/strategy_for_american_inno vation_october_2015.pdf.
 16. Innovation 25. Creating the Future, Challenging Unlimited Possibilities. Executive Summary. February 2007 [Electronic resource]. URL: http://japan.kantei.go.jp/innovation/interim body_e.html.
 17. Innovation. European Commission. 2018. [Electronic resource]. URL: https://ec.europa. eu/growth/industry/innovation_en.
 18. OECD Innovation Strategy 2015. An Agenda for Policy Action. OECD. Paris. June 2015 [Electronic resource]. URL: https://www.oecd.org/sti/OECD-Innovation-Strategy-2015- CMIN2015-7.pdf.
 19. Innovation policy: a guide for developing countries: Main report [Aubert, Jean-Eric; Chen, Derek; Kim, Ronald; Kuznetzov, Yevgeny; Larsen, Kurt; Theus, Florian; … Welsum, Desiree Van]. Washington DC. 2010 [Electronic resource]. URL: http://documents.worldbank.org/ curated/en/251181 468340760891/Main-report.
 20. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Организация экономического сотрудничества и развития, Евростат. 3-е изд.; пер. с англ. М.: 2006. 196 с.
 21. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). К.: Феникс, 2006. 506 с.
 22. Lundvall B.-A. National Innovation Systems — Analytical Concept and Development Tool [Electronic resource]. URL: http://www.druid.dk/conferences/Summer2005/Papers/Lundvall.pdf.
 23. Фелпс Э. Массовое процветание: Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений / Пер. с англ. Д. Кралечкина; науч. ред. перевода А. Смирнов. М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2015. 472 с.
 24. Зовнішня торгівля України товарами у 2017 році / Експрес-випуск Державної служби статистики України № 60/0/08.2вн-18 від 14.02.2018.
 25. High-technology exports (% of manufactured exports). The World Bank [Electronic resource]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?loca tions=UA
 26. High-technology exports (% of manufactured exports). The World Bank [Electronic resource]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS? locations= UA-KR-MY-SG-TH
 27. Валовий внутрішній продукт у І—ІV кварталах 2017 року й у 2017 році / Експресвипуск Державної служби статистики України № 57/0/02.4вн-18 від 21.03.2018.
 28. World Development Indicators: Structure of demand. The World Bank [Electronic resource]. URL: http://wdi.worldbank.org/table/4.8.
 29. The Global Competitiveness Report 2017—2018 / Klaus Schwab, World Economic [Electronic resource]. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/The GlobalCompetitivenessReport 2017%E2%80%932018.pdf.
 30. ДержавнаслужбастатистикиУкраїни. [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 31. UNESCO Science Report: towards 2030. [Electronic resource]. URL: http://en.unesco. org/USR-contents
 32. World Development Indicators: Science and Technology. [Electronic resource]. URL: http://wdi.worldbank.org/table/5.13
 33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009—2013 роки» від 14.05.2008 р. № 447 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF
 34. Облікова ставка Національного банку України [Електронний ресурс]. URL: https:// bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647
 35. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17/page
 36. Райнерт Эрик С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 384 с.

Повний текст (PDF)