1.9

БАЛИШЕВ М.А.

https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.114

Історико-біографічне дослідження життя і творчості українського астронома Параски Георгіївни Пархоменко

Мова статті: російська

Стаття присвячена дослідженню життя та творчості українського ученого-астрофізика Парасковії Георгіївни Пархоменко. Автором проаналізовано наукову діяльність
П.Г. Пархоменко, присвячену вивченню сонячної атмосфери, теоретичним аспектам
фізики Сонця, дослідженню малих планет, спостереженню за сонячними та місячними
затемненнями (розглянуто публікації астронома у провідних астрономічних вітчиз няних та закордонних виданнях). Основні віхи наукової біографії П.Г. Пархоменко реконструйовано на тлі становлення та розвитку Харківської астрономічної обсервато рії
у 20—30-х роках ХХ ст. У статті детально розглянуто події, що пов’язані зі звільнен ням
П.Г. Пархоменко з Харківської астрономічної обсерваторії та захистом її дисертаційної
роботи, які вплинули на ритм та тематику наукової роботи астронома. Публікація основана на документах державних та відомчих архівів, а також усноісторичних ма теріалах, присвячених науковій роботі П.Г. Пархоменко у Сімеїзській астрономічній
обсерваторії, зібраних автором статті в межах цього дослідження. Використані архівні
документи вперше вводяться до наукового обігу.

Ключові слова: астрономія, фізика Сонця, мала планета, теорія перенесення випро мі нювання, затемнення, сонячна атмосфера, Харківська астрономічна обсерваторія, «Астро номічний журнал», Сімеїзська астрономічна обсерваторія, Харківський державний універ ситет, експедиція, рефрактор, дисертація.

Повний текст (PDF)