1.9

Стаття присвячена дослідженню життя та творчості українського ученого-астрофізика Парасковії Георгіївни Пархоменко. Автором проаналізовано наукову діяльність
П.Г. Пархоменко, присвячену вивченню сонячної атмосфери, теоретичним аспектам
фізики Сонця, дослідженню малих планет, спостереженню за сонячними та місячними
затемненнями (розглянуто публікації астронома у провідних астрономічних вітчиз няних та закордонних виданнях). Основні віхи наукової біографії П.Г. Пархоменко реконструйовано на тлі становлення та розвитку Харківської астрономічної обсервато рії
у 20—30-х роках ХХ ст. У статті детально розглянуто події, що пов’язані зі звільнен ням
П.Г. Пархоменко з Харківської астрономічної обсерваторії та захистом її дисертаційної
роботи, які вплинули на ритм та тематику наукової роботи астронома. Публікація основана на документах державних та відомчих архівів, а також усноісторичних ма теріалах, присвячених науковій роботі П.Г. Пархоменко у Сімеїзській астрономічній
обсерваторії, зібраних автором статті в межах цього дослідження. Використані архівні
документи вперше вводяться до наукового обігу.

Ключові слова: астрономія, фізика Сонця, мала планета, теорія перенесення випро мі нювання, затемнення, сонячна атмосфера, Харківська астрономічна обсерваторія, «Астро номічний журнал», Сімеїзська астрономічна обсерваторія, Харківський державний універ ситет, експедиція, рефрактор, дисертація.