1.3

СТРАТЕГІЯ НАУКОЄМНОГО РОЗВИТКУ   УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ   В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ТРЕНДУ 

В.М. ГОЛОВАТЮК
https://orcid.org/0000-0001-9278-732X  

Nauka naukozn. 2020, 3(109): 16-33
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.016

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Актуальність дослідження обумовлена науково-технологічною та інноваційною периферійністю вітчизняної економічної системи господарювання. Його метою є виявлення характерних ознак і проблем сучасної стратегічно-наукоємної та науково-інноваційної політики в контексті світового соціально-економічного розвитку, а також обґрунтування необхідності формування в Україні нової моделі державної інноваційної політики суспільно-економічного поступу. Дослідження виконано із застосуванням загальнонаукових і статистичних методів, вітчизняних і зарубіжних аналітичних джерел, міжнародної статистики.

В роботі підкреслено, що з початку ХХІ ст. промислово розвиненими країнами активно впроваджується нова модель державної інноваційної політики соціально-економічного розвитку, спрямована на відновлення промислового виробництва (реіндустріалізацію) на інноваційній основі здебільшого шляхом використання внутрішніх регіональних науково-інноваційних ресурсів.

В Україні зараз переважають регіональні економіки індустріально-аграрного, а не аграрно-індустріального типу, які не здатні забезпечити конкурентоспроможний науково-інноваційний та стратегічно-наукоємний індустріальний розвиток, тобто економічну модель, спроможну знизити суспільно-економічні ризики, пов’язані з інтеграцією в європейський та світовий науково-інноваційний простір. Обґрунтовано, що для реалізації такої моделі потрібно розробити амбітну державну стратегію наукоємно-інноваційного національно-цивілізаційного поступу на базі використання системного механізму кластерно-мережевого нарощування й розвитку наукоємного потенціалу промисловості та національно-регіональної інноваційної інфраструктури, основою функціонування якої мають стати регіональні наукові центри НАН і МОН України.

Показано, що українська економіка, яка продовжує залишатись інноваційно-периферійною в контексті світового соціально-економічного розвитку, має шанс стати конкурентоспроможною за рахунок нарощування потенціалу складності виробництва, високих технологій та людського капіталу, враховуючи те, що Україна все ще залишається ракетно-космічною державою.

Ключові слова: стратегія «нової індустріалізації», реіндустріалізація, стратегічно-наукоємний та інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, соціально-економічне середовище, готовність до майбутнього виробництва, регіональні наукові центри НАН і МОН України, ракетно-космічна галузь.

Список літератури

 1. Белов В. Новая промышленная стратегия Германии — возврат к дирижизму? [Электронный ресурс]. URL: www.instituteofeurope.ru/publications/analytics (дата об ращения: 14.10.2019).
 2. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: моногр. К.: НІСД, 2009. 336 с.
 3. Ukrinform [Електронний ресурс]. URL: https://www.ukrinform.net/rubric-economy/ 2859496-ukraine-down-in-bloomberg-innovation-index.html (дата звернення: 30.04.2020).
 4. Hamel G. Strategy as Revolution. Harvard Business Review [Electronic resource]. URL: https://hbr.org/1996/07/strategy-as-revolution (last accessed: 30.04.2020).
 5. Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future [Electronic resource]. URL:  https:// atumidt.dk/…/hamel_prahalad_1994_competing-for-t… (last accessed: 30.04.2020).
 6. Побываев С.А., Толкачев С.А. Реиндустриализация в США и ЕС. Мир новой экономики. 2015. № 2. с. 29—36. URL: https://wne.fa.ru/jour/issue/archive (дата обращения: 30.04.2020).
 7. The future of manufacturing opportunities to drive economic growth. World Economic Forum. Geneva. April 2012 [Electronic resource]. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rc t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-gavt_7TnAhV2AhAIHcn3A1sQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nist.gov%2Fdocument%2Ffuture-manufacturing42012pdf&usg=AOvVaw2ztCUr7gqcDL32oQ SXYprT (last accessed: 30.04.2020).
 8. Ленчук Е. Б. Курс на новую индустриализацию — глобальный тренд экономического развития. Проблемы прогнозирования. 2016. № 3(156). С. 132—143. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kurs-na-novuyu-industrializatsiyu-globalnyy-trend-ekonomicheskogo-razvitiya (дата обращения: 26.12.2019).
 9. Дежина И., Пономарев А. Перспективные производственные технологии: новые акценты в развитии промышленности. Форсайт. 2014. т. 8. № 2. С. 16—29. URL: https://foresight-journal.hse.ru/archive.html (дата обращения: 30.04.2020).
 10. Захаров А.Н. Перспективы реиндустриализации развитых экономик (США, Канада и Австралия). Вестник МГИМО-Университета. 2018. № 1(58). С. 213—245. URL: https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/758 (дата обращения: 30.04.2020). https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-1-58-213-245
 11. LSU faculty lead efforts to win $20 million grant to form Louisiana Advanced Manufacturing Consortium [Electronic resource]. EurekAlert! Science News. 03.08.2015. URL: https:// www.eurekalert.org/pub_releases/2015-08/lsu-lfl080315.php (last accessed: 10.01.2020).
 12. Бюро экономического анализа [Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/ text/20089159/ (дата обращения: 30.04.2020).
 13. Варнавский В.Г. Глобальная конкурентоспособность обрабатывающей промышленности США. Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 2. С. 34—46. URL: https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=1248&file=https://www.ime mo.ru/files/File/magazines/meimo/02_2015/34-46_VARNAVSKII.pdf (дата обращения: 30.04.2020).
 14. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, 2015. Отчет о промышленном развитии — 2016. Роль технологий и инноваций во всеохватывающем и устойчивом промышленном развитии. Обзор. Вена [Электронный ресурс]. URL: https://www.unido.org/sites/…/2015…/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_RUSSIAN_0…. (дата обращения: 30.04.2020).
 15. The Readiness for the Future of Production Report 2018 [Electrtonic resource]. URL: https://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (last accessed: 30.04.2020).
 16. Український космос. К.: Центр «Спейс-інформ», 2018. 80 с.
 17. Голубева Е. Воспоминания о былой славе. Почему украинская космическая отрасль пришла в упадок [Электронный ресурс]. URL: https://112.ua/statji/vospominaniya-oby loy-slave-pochemu-ukrainskaya-kosmicheskaya-otrasl-prishla-v-upadok-494645.html (дата обращения: 30.04.2020).
 18. Кузнєцов Е., Бондар М. Високі обрії космічної науки [Електронний ресурс]. Дзеркало тижня. 2017. № 25. URL: https://dt.ua/macrolevel/visoki-obriyi-kosmichnoyi-nauki247127_.html (дата звернення: 30.04.2020).
 19. Space exploration in the space economy [Electronic resource]. URL: http://www.unoosa. org/documents/pdf/copuos/stsc/2016/symp-01E.pdf (last accessed: 30.04.2020).
 20. Украина остается в клубе мировых космических держав, однако из-за недофинансирования потенциал отрасли продолжает снижаться [Электронный ресурс]. URL: http://www.newsep.com.ua/new/1166 (дата обращения: 30.04.2020).
 21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. N 238-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року» [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2382011-%D1%80 … (дата звернення: 30.04.2020).

Повний текст (PDF)