1.7

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

А.С. ЛИТВИНКО
https://orcid.org/0000-0002-5321-2969,
О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Nauka naukozn. 2018, 4(102): 125-147
https://doi.org/10.15407/sofs2018.04.125

Рубрика: До 100-річчя Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: У статті показано еволюцію та організаційне оформлення наукових досліджень з історії науки і техніки в Національній академії наук України, пов’язаних зі створенням відповідних структурних підрозділів і діяльністю визначних науковців. Докладно висвітлено основні етапи цього процесу: виникнення ідей щодо структуризації досліджень з історії науки і техніки та розуміння її необхідності; організацію Комісії з історії природознавства в 1934 р., яка існувала до 1942 р; створення при Президії АН УРСР Комісії з вивчення історії вітчизняної науки і техніки в 1948 р., яка мала координувати свою роботу з науково-дослідницькими закладами СРСР і вузами та сприяти розгортанню в них досліджень з історії науки і техніки; створення двох інших структур — Комісії з історії техніки та відділу історії техніки в Інституті теплоенергетики АН УРСР (1949 р.); пропозиції щодо створення Інституту історії техніки (1948 р.) та Сектору історії вітчизняної техніки в складі Відділу технічних наук АН УРСР (1950 р.); організацію Сектору історії природознавства і техніки в складі Інституту історії АН УРСР (1963 р.); формування в першій половині 60-х рр. окремого наукового напряму — наукознавства та заснування у 1984 р. Центру досліджень науково-технічного потенціалу Ради з вивчення виробничих сил Української РСР, яку в 1986 р. було об’єднано із Сектором історії природознавства і техніки, що склало основу Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН УРСР. Надано значний обсяг джерел та інформації щодо публікаційної діяльності з історії науки і техніки.

Ключові слова: історія науки і техніки, історія техніки, Комісія з історії техніки, Українське відділення Радянського національного об’єднання істориків природознавства, Сектор історії природознавства і техніки, Центр до сліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН УРСР.

Список літератури

 1. Хорошева С.А., Храмов Ю.А. Исследования по истории естествознания и техники в НАН Украины. Наука та наукознавство. 2008. № 4. С. 144—163.
 2. Храмов Ю.А., Хорошева С.А. Отделу истории науки и техники Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины — 50 (краткий исторический очерк). Наука та наукознавство. 2013. № 2. С. 63—77.
 3. Протокол засідання Ради ВУАН № 1 від 5—6 липня 1928 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 27, арк. 175 зв.
 4. Витяг із протоколу засідання Президії ВУАН про введення нової організаційної структури в Академії від 13 лютого 1934 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 56, арк. 42—45.
 5. Протокол № 11 засідання Президії Академії наук УРСР від 19 березня 1948 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 274, арк. 113—138.
 6. Хрєнов К.К., Гнип П.І. Віктор Васильович Данилевський. К.: Вид-во АН УРСР, 1963. 44 с.
 7. Луговський О.Г. Нелегкі часи. З історії Відділу історії техніки Інституту теплоенергетики. Наука та наукознавство. 2016. № 1. С. 135—140.
 8. Протокол № 34 засідання Президії Академії наук УРСР від 18 грудня 1948 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 274, арк. 401—409.
 9. Подання Президії АН УРСР до РМ УРСР з обґрунтуванням необхідності збільшення кількості штатних співробітників установ академії від 31 січня 1949 р. / ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 9841, арк. 36—38.
 10. Протокол № 9 засідання Президії Академії наук УРСР від 11 березня 1949 р. / Архів Пре зидії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 311, арк. 173—189.
 11. Інформація Президії АН УРСР до комісії РМ УРСР з розгляду бюджету на науково-дослідні роботи про заходи АН у зв’язку із скороченням кошторису на 1950 рік від 14 січня 1950 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 389, арк. 48—51.
 12. Протокол № 3 засідання Президії Академії наук УРСР від 25 січня 1950 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 348, арк. 29—55.
 13. Постанова Президії АН УРСР про організацію в складі Відділу технічних наук АН УРСР сектора історії вітчизняної техніки від 15 грудня 1950 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 349, арк. 437—438.
 14. Витяг з протоколу № 20 и § 1 засідання Бюро Відділу технічних наук АН УРСР від 8 липня 1953 р. / ЦДАГО України, ф. 1, оп. 71, спр. 118, арк. 17.
 15. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 71, арк. 273 280.
 16. Протокол № 66 засідання Президії АН УРСР від 23 листопада 1956 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 699, арк. 145—170.
 17. Протокол № 44, § 528 засідання Президії АН УРСР від 13 липня 1956 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 697, арк. 170—203.
 18. Протокол № 52 засідання Президії АН УРСР від 26 вересня 1958 р. / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 810, арк. 113—175.
 19. Рудая С.П. Украинское отделение. Организация в СССР исследований в области естествознания и техники. М.: Наука, 1989. С. 62—71.
 20. Про заходи по розвитку в Академії наук УРСР досліджень з історії техніки і природознавства (постанова Президії Академії наук УРСР від 4 січня 1963 р. Протокол № 1-б, § 1) / Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 1248, арк. 3—6.
 21. Річний звіт про наукову роботу Сектора історії техніки та природознавства Інституту історії за 1964 р. / Архів інституту історії України НАН України, оп. 1, спр. 41, 33 арк., арк. 1.
 22. Інститут історії України НАН України. 1936—2006 / Відп. ред. В.А. Смолій; НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2006. 818 с.
 23. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. М.: Наука, 1966. 271 с.
 24. Добров Г.М., Онопрієнко В.І., Храмов Ю.О., Матвєєва Л.В., Кістерська Л.Д. Новий погляд на історію заснування Академії наук України. Вісник АН УРСР. 1989. № 4. С. 58—73.
 25. Храмов Ю.О., Руда С.П., Павленко Ю.В., Кучмаренко В.А. Рання історія академії наук України (1918—1921). К.: «Манускрипт», 1993. 248 с.
 26. Кульчицький С.В., Павленко Ю.В., Руда С.П., Храмов Ю.О. Історія Національної Академії наук України в суспільно-політичному контексті. 1918—1998. К.: «Фенікс», 2000. 527 с.
 27. Національна академія наук України 1918 2013. Хронологія. К.: Фенікс, 2013. 528 с.
 28. Палій В.М., Храмов Ю.О. Національна академія наук України. 1918—2013. Персональний склад. 6-е вид., доп. і випр. К.: Фенікс, 2013. 444 с.
 29. Храмов Ю.А. История физики. К.: Феникс, 2006. 1176 с.
 30. Храмов Ю.О. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів. К.: Фенікс, 2012. 816 с.

Повний текст (PDF)