1.8

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ С.М. КОНЮХОВА ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ МУЗЕЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ

О.С. ВОЙТЮК
https://orcid.org/0000-0002-7670-6849   

Nauka naukozn. 2020, 4(110): 110-129
https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.110

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена популяризації наукової спадщини визначного вченого, академіка НАН України, героя України Станіслава Миколайовича Конюхова через сучасні музейні експозиції України. Під його керівництвом або за безпосередньої участі в КБ «Південне» розроблено декілька поколінь ракетних комплексів стратегічного призначення, ракет-носіїв і космічних апаратів.

Метою дослідження є аналіз особливостей відображення науково-конструкторської діяльності С.М. Конюхова засобами сучасних музейних експозицій, а також коротке висвітлення еволюції з другої половини ХХ ст. до сьогодення держаних музеїв, виставок, виставкових залів і музейних експозицій при галузевих підприємствах і навчальних закладах, а також приватних колекційних фондів з космічної тематики в Україні.

Історіографію та джерельну базу дослідження складають довідкові видання, наукові публікації з історії ракетно-космічної техніки та музеєзнавства, інформація з офіційних Інтернет-сайтів музеїв космічного профілю в Україні, а також матеріали, вперше отримані автором в процесі анкетування, інтерв’ювання та опитування керівників, співробітників, організаторів і власників 38 сучасних музеїв, музейних зібрань, експозицій і приватних колекцій. Методологічну основу дослідження склали принципи історизму, об’єктивності та достовірності; загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціально-історичні методи: аналіз, синтез, класифікація, проблемно-хронологічний, історико-генетичний, порівняльно-історичний, інтерв’ювання, анкетування й опитування.

У статті показано особливості відображення у сучасних музейних експозиціях інтелектуальної творчої діяльності С.М. Конюхова та ракетно-космічної техніки, створеної КБ «Південне» під його керівництвом або за безпосередньої участі. Коротко висвітлено еволюцію з другої половини ХХ ст. до сьогодення держаних музеїв, виставок, виставкових залів і музейних експозицій при галузевих підприємствах і навчальних закладах, а також приватних колекційних фондів з космічної тематики в Україні. Доповнено перелік сучасних колекцій ракетно-космічного профілю України із зазначенням місця їх знаходження та дати створення. Встановлено, що станом на квітень 2020 р. історію розвитку вітчизняної ракетно-космічної галузі зберігають і висвітлюють 42 музеї та експозиції України. Обґрунтовано, що історичний портрет академіка НАН України С.М. Конюхова, його роль і місце у розвитку вітчизняної ракетно-космічної галузі в досліджуваних колекціях висвітлено недостатньо.

Ключові слова: С.М. Конюхов, музей, музейна експозиція, музейна колекція, історія науки і техніки, історія ракетно-космічної техніки, КБ «Південне», Україна.

Список літератури

 1. Краткий справочник о музеях космонавтики и музеях других профилей, имеющих экспозиции по космонавтике. Федерация космонавтики СССР. М., 1985. 28 с.
 2. Гріффен Л.О., Константинов В.О. Український технічний музей. Ніжин: АспектПоліграф, 2008. 170 с.
 3. Архівні установи України: довідник. Т. 2: Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1: НАН України, АР Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД; за заг. ред. І. Матяш. Київ, 2010. — XXVIIІ, 604 с.
 4. Архівні установи України: довідник. Т. 2: Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 2 : Полтавська, Рівненська, сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; за ред. О. Гараніна, О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. Київ, 2012. — XXVII, 602 с.
 5. Боротканич Н.П. Відображення освоєння космічного простору засобами музейної експозиції (на прикладі Музею космонавтики ім. С. П. Корольова) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» К.: НАН України, УТОПІК, Центр пам’яткознавства НАН України, 2012. 27 с.
 6. Лосінська С.В. Історичні передумови виникнення музеїв історії авіації і космонавтики в Україні з середини ХХ ст. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: «Історія та географія». 2012. Вип. 43. С. 196—202.
 7. Лосінська С.В. Історична еволюція та сучасні тенденції розвитку музеїв авіації і космонавтики в Україні. Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 35. С. 46—54.
 8. Лосинская С.В. Музеи авиации и космонавтики в Украине на современном этапе. Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2013. № 8(151). Вып. 26. С. 68—73.
 9. Дячук І.Д. Міжнародна рада космічних музеїв : завдання та перспективи. Всеукраїнський музейний форум: матер. наук.-практ. конф., (Переяслав-Хмельницький, 3—5 липня 2017 р.) П.-Хм., 2017. С. 131—133.
 10. Войтюк О.С. Висвітлення історії ракетно-космічної техніки виробництва ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля засобами музейної експозиції (на прикладі КЗ «Музей космонавтики ім. С.П. Корольова» Житомирської обласної ради). Актуальні питання історії науки і техніки : мат. 17-ої Всеукр. наук. конф. (Київ, 27—29 вересня 2018 р.) К., 2018. С. 40—42.
 11. Войтюк О.С. Відображення історії ракетно-космічної галузі в сучасних музейних експозиціях України крізь призму інтелектуального простору та науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова (1937—2011). Історія науки і біографістика: електрон. наук. фах. вид. 2019. № 3. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2019-3/10.pdf (дата звернення: 03.03.2020). https://doi.org/10.31073/istnauka201903-10
 12. Сайт КЗ «Музей космонавтики ім. С.П. Корольова» Житомирської обласної ради. URL : http://cosmosmuseum.info/ (дата звернення: 03.03.2020).
 13. Болтенко О.С. До 25-річчя Музею історії космонавтики. Київський політехнік. 2016. № 17. С. 1, 4, 5.
 14. Вовкодав С.М. До питання історії створення Музею космосу в м. Переяслав-Хмельницькому. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матер. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (ПереяславХмельницький, 29—30 квітня 2014 р.) П.-Хм., 2014. С. 35—38.
 15. Горелова С.А. Достижения космической отрасли Украины в музеях харьковских предприятий. Вісник НТУ «ХПІ»: зб. наук. пр. Харків: НТУ «ХПІ». 2009. № 29. С. 26—36.
 16. Полтавський музей авіації та космонавтики: путівник. За заг. ред. І.О. Пістоленко. Полтава: Скайтек, 2008. 86 с.
 17. Сайт Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова. URL: http://www.unaec.dp.ua/presentation_1/nvk.htm (дата звернення: 03.03.2020).
 18. Сайт Державного політехнічного музею при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського. URL: https://museum.kpi.ua Retrieved from https://museum.kpi.ua/museum/space/ (дата звернення: 03.03.2020).
 19. Сайт Полтавського музею авіації та космонавтики. URL: https://airandspace.com.ua/ (дата звернення: 03.03.2020).
 20. Сайт Музею Ракетних військ стратегічного призначення. URL: https://rvsp.net.ua/ (дата звернення: 03.03.2020).
 21. Сайт Вороновицького музею історії авіації та космонавтики ім. О.Ф. Можайського. URL: https://voronavia.at.ua/news/voronovicja/2009-10-28-2 (дата звернення: 03.03.2020).
 22. Сайт «Музейний портал». URL: https://museum-portal.com/ua/museums (дата звернення: 03.03.2020).
 23. Сайт Харківського планетарію ім. Ю.О. Гагаріна. URL: http://planetarium-kharkov.org/?q=museum-ufo (дата звернення: 03.03.2020).
 24. Сайт Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН». URL: http://www.hartron.com.ua/uk/content/музей-пат-«хартрон» (дата звернення: 03.03.2020).
 25. Сайт музею ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка». URL: https://zish.com.ua/muzej-zavodu-im-t-g-shevchenka/ (дата звернення: 03.03.2020).
 26. Сайт Дніпровського національного університету ім. О. Гончара. URL: http://www.dnu.dp.ua/view/historymuseum (дата звернення: 03.03.2020).
 27. Сайт ДНЗ «Білоцерківського професійно-технічного училища ім. П.Р. Поповича». URL: https://bptu.kiev.ua/muzei (дата звернення: 03.03.2020).
 28. Сайт Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/nevidomi-storinki-istorii-aviacii-ta-protipovitryanoi-oboroni-ukraini-vidteper-v-muzei-universitetu/ (дата звернення: 03.03.2020).
 29. Сайт Європейського віртуального комп’ютерного музею «Історія розвитку інформаційних технологій в Україні». URL: http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/PHOTOS/Af-Kon_u.html (дата звернення: 03.03.2020).
 30. Сайт Рівненського обласного краєзнавчого музею. URL: http://museum.rv.gov.ua/news/2020/04/13/kosmos-i-rivnenshina-do-dnya-aviaciyi-ta-komonavti/ (дата звернення: 03.03.2020).
 31. Сайт Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». URL: https://khai.edu/ua/university/galereya/muzej-hai/ (дата звернення: 03.03.2020).
 32. Письмо Президента АН УССР Б.Е. Патона в отдел оборонной промышленности ЦК КПУ о работах в области фундаментальной и прикладной сверхпроводимости, ведущиеся в АН УССР по практическому использованию сверхпроводимости в военной и космической технике (18 января 1971 г.) ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 25. Спр. 559. Арк. 193—195.
 33. Призваны временем. От противостояния к международному сотрудничеству. Под общ. ред. С.Н. Конюхова. Д.: Арт-Пресс, 2009. 832 с.
 34. Санін Ф.П., Джур Є.О., Кучма Л.Д., Хуторний В.В. Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні: підруч. Д.: Арт Прес, 2002. 402 с.
 35. Станислав Николаевич Конюхов: Биобиблиография ученых Украины / НАН Украины / Под общ. ред. А.Ф. Булата. К.: Наук. думка, 2007. 88 с.
 36. Конюхов. К 75-летию со дня рождения. Под общ. ред. А.В. Дегтярева. Д.: Арт-Пресс, 2012. 256 с.
 37. Yuzhnoye, the Lot of Mine: A Photobiography of Stanislav Koniukhov. A.V. Degtyarev (Ed.). Kyiv: Space-Inform, 2018. 216 pp.

Повний текст (PDF)