1.5

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТЕКСТУ ПОЛОЖЕНЬ ОКРЕМИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ НАУКИ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O.П. СОМОВА
https://orcid.org/0000-0002-4457-2655  

Nauka naukozn. 2020, 4(110): 63-75
https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.063

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Однією з важливих проблем законодавчого забезпечення науки в Україні є ефективність методів аналізу змістовності нормативно-правових актів. Тому метою статті є визначення економічного контексту окремих законів України у сфері науки та науково-технічної діяльності за допомогою лінгвостатистичного підходу до аналізу законодавчих текстів шляхом виділення в них ключових економічних термінів. Для реалізації мети дослідження використано розширений алгоритм лінгвостатистичного визначення подвійного тематичного ядра законодавчого тексту, який охоплює переважну кількість економічних термінів, що містяться у законодавчих текстах. Для вирішення окремих завдань дослідження використовувалися наукознавчий, лінгвостатистичний, наукометричний та статистичний методи. Для визначення еволюції економічного контексту окремих законів України у сфері науки обрано базовий закон про науку України (три його редакції: «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13.12.91 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 22.12.98 р., «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.15 р.), а також Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. та його чинна редакція від 05.12.2012 року. Еволюцію економічного контексту базового закону України про науку досліджено на вибірці 17 економічних термінів (програма, розробка, проект, фонд, кошти, пенсія, технологія, техніка, економічний, експертиза, інноваційний, підприємство, продукція, власність, бюджет, фінансування); Закону України «Про інноваційну діяльність» — на вибірці з 13 термінів (інноваційний, проект, кошти, бюджет, фінансово-кредитний, фінансовий, програма, комунальний, продукт, експертиза, продукція, податок, підприємство). В обох випадках частина термінів має не тільки загальноекономічний, а й науковий зміст. Зроблено висновок, що застосування лінгвостатистичних підходів для наукометричного аналізу законодавчих текстів дозволяє виділити основний та неосновний, або пріоритетний та непріоритетний (вторинний), тематичний контекст їх змістовності. Подібний підхід до аналізу законодавчих актів можна здійснювати в автоматичному режимі після написання відповідних програмних алгоритмів, що дозволить зменшити вплив людського чинника при аналітичному розгляді законодавства. Цей метод буде дуже доречним тоді, коли закон знаходиться на етапі законопроекту, між першим і другим читанням: автоматизований лінгвостатистичний підхід дозволить швидко побачити, як змінюється основна тематична спрямованість закону після внесення поправок, і дозволить значно скоротити час ухвалення закону.

Ключові слова: законодавчий акт, тематична область тексту, тематичний термін, лінгвостатистичний підхід, базовий закон України про науку.

Список літератури

 1. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації. 2-ге вид., випр. і доп.Під ред. Б.А. Маліцького. К.: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 2019. 342 с.
 2. Ткачук А. Законодавча техніка: навч. пос. К.: ІКЦ «Легальний статус», 2011. 268 с.
 3. Бублик С.Г. Формування нормативно-правової бази національної безпеки України у науково-технологічному контексті. Проблеми науки. 2015. № 1. С. 2–11.
 4. Мех О.А., Бублик С.Г. Синхронізація системи нормативно-правового забезпечення науково-технологічної сфери України: проблеми і перспективи. Вісник Національної академії наук України. 2019. № 7. С. 64–75. https://doi.org/10.15407/visn2019.07.064
 5. Жиляєв І.Б. Проблеми та перспективи розвитку законодавчого забезпечення сучасної національної інноваційної політики України. Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки. 2019. Вип. 4. С. 191–200.
 6. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. К.: НАДУ, 2011. Т. 2: Методологія державного управління / Наук.-ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін., 2011. С. 28–29.
 7. Бублик С.Г. Наукометричний вимір українського законодавства. Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки. 2019. Вип. 4. С. 225–228.
 8. Мосьондз C.O. Адміністративно-правові засади державної політики у сфері науки в Україні: Автореф.дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністр, право і процес; фінансове право; інформаційне право». Відкр. міжнар. ун-т розв. людини «Україна». Київ, 2012. 37 с.
 9. Неколяк Р.В. Державне регулювання наукової і науково-технічної діяльності: організаційно-правовий аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністр, право і процес; фінансове право; інформаційне право». НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2018. 20 с.
 10. Popescu I.-І., Best K.-H., Altmann G. On the dynamics of word classes in text. Glottometrics. 2007. No14. P.58–71.
 11. Бук С. Квантитативна параметризація текстів Івана Франка: проект та його реалізація. Вісник Львівського університету. 2013. Вип.58. С.290–307.
 12. Popescu I.-I., Altmann G. Thematic concentration in texts. Issues in Quantitative Lingustics. 2011. Vol. 2. E. Kelih, V. Levickij, Y. Matskulyak (Eds.), (pp. 110–116). Lüdenscheid: RAM-Verlag.
 13. Cech R., Popescu I.-L., Altmann G. Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013. No 3. P. 4–21. https://doi.org/10.1524/glot.2013.0007
 14. Cech R., Garabik R., Altmann G. Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics. 2015. No 22(3). P.215–232. https://doi.org/10.1080/09296174.2015.1037157
 15. Андрощук Г.А., Соловьев В.В. Анализ Соглашения ТРИПС с применением унифицированного языка моделирования ULM (опыт анализа юридических документов). Проблеми науки. 2003. № 2. C. 26–32.
 16. Андрощук Г.А., Соловьев В.В. Права интеллектуальной собственности и их защита в Соглашении ТРИПС. Проблеми науки. 2003. № 4. С. 24–32.
 17. Андрощук Г.А., Соловьев В.В. Использование языка ULM для анализа нормативной базы: преимущества и перспективы. Проблеми науки. 2003. № 7. С. 33–36.
 18. Додонов, А.Г. Ландэ Д.В., Коваленко Т.В. Модели предметных областей в системах поддержки принятия решений на основе мониторинга информационного пространства. Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2016): матер. VI междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 18–20 февраля 2016 года).  Минск: БГУИР, 2016. С. 171–176.
 19. Elalami M.I., Amin A.E., Doweidar M.G. Automatic Document Summarization System Based on Natural Language Processing and Artificial Intelligent Techniques. International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT). 2018. No 58(1). P. 46–57. https://doi.org/10.14445/22312803/IJCTT-V58P108
 20. Бублик С.Г. Наукометричне дослідження законодавства. Наука та наукознавство. 2017. №4. С.65–83. https://doi.org/10.15407/sofs2017.04.065
 21. Бублик С.Г. Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности. Наука та наукознавство. 2016. №2. С.26–39.
 22. Іванов О.В. Класичний контент-аналіз та аналіз тексту: термінологічні та методологічні відмінності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 2013. № 1045. Вип. 30. С. 69–74.
 23. Buk S., Kelih E., Rovenchak A. Analysing h-point in lemmatised and non-lemmatised texts. Studies in Quantitative Linguistics 17: Empirical Approaches to Text and Language Analysis; dedicated to Ludäk Hfebicek on the occasion of his 80th birthday. G. Altmann, R. Cech, J. Macutek, L. Uhlirova (Eds.). Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. P. 81–93.
 24. Бублик С.Г., Булкін І.О., Мех О.А. Наукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства. Наука та інновації. 2020. № 1(16). С. 33–47. https://doi.org/10.15407/scin16.01.033

Повний текст (PDF)