1.7

ВНЕСОК НАУКОВИХ ШКІЛ ПРОФЕСОРІВ В.Т. СЛАДКОШТЕЄВА ТА О.О. ШАТАГІНА В РОЗВИТОК ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ В УКРАЇНІ В 1960—2000 РР.

Д.Ю. ЖУРИЛО
https://orcid.org/0000-0002-0015-9412

Nauka naukozn. 2021, 3(113): 103-120
https://doi.org/10.15407/sofs2021.03.103

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація:  Процес безперервного розливання сталі є найбільш поширеним у світі при гарячій обробці металу завдяки низці притаманних йому корисних властивостей: більш високий вихід придатного металу, достатня якість отриманої продукції, можливість автоматизації процесу, зниження капітальних витрат при виробництві та ін.

Встановлено, що історія різних видів безперервного лиття не отримала належного висвітлення, тому метою дослідження є визначення внеску харківських металургів, конструкторів і винахідників у становлення та розвиток процесу горизонтального безперервного лиття. Доведено, що на теренах колишнього СРСР процес горизонтального безперервного лиття досліджувався та запроваджувався у виробництво в Українському науково-дослідному інституті металів (м. Харків).

В ході дослідження виявлено, що батьками нового процесу були відомі вчені у галузі металургії та ливарництва Володимир Тимофійович Сладкоштеєв та Олег Олександрович Шатагін. Підтверджено безпосередню участь О.О. Шатагіна у запровадженні машин горизонтального безперервного лиття не лише для лиття сталі, а й для лиття кольорових металів і сплавів на їх основі. Вперше наведено відомості про співробітників відділу безперервного лиття, які працювали в Українському науково-дослідному інституті металів з 1960 р. і до розпаду колишнього СРСР. Вказано список підприємств, на яких було запроваджено процес горизонтального безперервного лиття.

Досліджено причини продовження робіт зі створення машин горизонтального безперервного лиття у Харківському політехнічному інституті.

Вказано на взаємозв’язок робіт, здійснених під керівництвом О.О. Шатагіна, з роботами з дистанційного керування та забезпечення стабільності процесу лиття. Наведено короткі відомості про фундаментальні праці з непереривного лиття, виконані провідними українськими вченими та педагогами — Р.Я. Якобше, Ю.В. Моїсеєвим, Є.І. Соколом, А.В. Кіпенським, О.М. Хорошиловим, їхніми учнями та співробітниками.

Ключові слова: горизонтальне безперервне лиття, сталь, кольорові метали, кристалізатор, автоматизація, ливарництво, Український науково-дослідний інститут металів.

Список літератури

 1. Сталинский Д.В., Рудюк А.С., Глазков А.Я. Вклад украинского научно-исследовательского института металлов в развитие технологии непрерывной разливки стали. 50 лет МНЛЗ в Украине: материалы международ. научной конф. (Донецк, 4—5 ноября 2010 г.). URL: https://uas.su/conferences/2010/50let/07/00007.php (дата звернення: 14.01.2021).
 2. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В.И. Ивкин. Москва, 1999. 638 с.
 3. Авторское свидетельство СССР. Кристаллизатор для непрерывной разливки стали / А.М. Кондратюк, Р.Я. Якобше, Д.А. Дюдкин, Н.Ф. Наконечный. № 440205; заявл. 07.02.69; опубл. 25.08.74, Бюл. № 31.
 4. Авторское свидетельство СССР. Кристаллизатор для установок непрерывной разливки стали / В.А. Ефимов, Б.А. Буклан, В. И. Легенчук, В.И. Московка, Р.Я. Якобше, В.С. Красноголовцев. № 706186; заявл. 18.07.79; опубл. 30.12.79, Бюл. № 48.
 5. Развитие черной металлургии в УССР / Под. ред З.И. Некрасова. Киев: Наук. думка, 1980. 960 с.
 6. Развитие литейного производства в Украинской ССР / Под ред. В.А. Ефимова. Киев: Наук. думка, 1988. 376 с.
 7. Журило Д.Ю. Науково-організаційна діяльність українських вчених у галузі безперервного лиття до 70-х рр. ХХ сторіччя. Історія науки і біографістика. 2020. № 2. С. 59—82. https://doi.org/10.31073/istnauka202002-06
 8. Журило А.Г., Журило Д.Ю., Моисеев Ю.В. Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья. Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. 174 с.
 9. Шатагин О.А., Журило А.Г., Журило Д.Ю. Электроплавка и стабильное непрерывное литье вторичной меди. Электрометаллургия. 2008. № 6. С. 20—26. https://doi.org/10.1134/S0036029508080041
 10. Журило А.Г., Журило Д.Ю. Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины. Краткие очерки. Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. 260 с.
 11. Шатагин О.А., Сладкоштеев В.Т., Вартазаров М.А., Козаченко С.М., Терехов В.Н. Горизонтальное непрерывное литье цветных металлов и сплавов. Москва: Металлургия, 1974. 176 с.
 12. Радзиховский В.А. Машины и технология непрерывного литья во вторичной цветной металлургии. Москва: Металлургия, 1979. 48 с.
 13. Достижения в области непрерывной разливки стали. Труды международного конгресса. Москва: Металлургия, 1987. 224 с.
 14. Медовар Б.И. Металлургия вчера, сегодня, завтра. Киев: Наукова думка, 1990. 191 с.
 15. Авторское свидетельство СССР. Цифровое устройство для управления машиной непрерывного литья заготовок / Е.И. Сокол, А.В. Кипенский, О.Н. Хорошилов, Л.В. Фетюхина, О.А. Шатагин, В.И. Шевченко, В.М. Сопряжинский, В.К. Рыжко. № 1632621; заявл. 04.04.89; опубл. 07.03.91, Бюл. № 09.
 16. Авторское свидетельство СССР. Способ управления машиной непрерывного литья заготовок дорнового типа и устройство для его осуществления / О.Н. Хорошилов, А.В. Кипенский, О.А. Шатагин, В.Н. Жеребцов, В.И. Шевченко, Е.И. Сокол, В.И. Рябенький, М.С. Бреслер, В.К. Рыжко. № 1576229; заявл. 20.06.88; опубл. 07.07.90, Бюл. № 25.
 17. Журило А.Г., Журило Д.Ю., Твердохвалов В.А. Памяти Ю. В. Моисеева. Литейное производство. 2020. № 9. С. 38—39.

Повний текст (PDF)