1.5

ТРАНСФОРМАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ У ХХ СТОЛІТТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

О.А. MEХ
https://orcid.org/0000-0002-8550-8641

Nauka naukozn. 2017, 3(97): 54-73
https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.054

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: У статті подано результати аналізу процесу становлення та трансформування академічної науки в Україні протягом минулого століття під тиском кількох кардинальних змін у системі відносин суспільно-політичних інститутів. Показано тісний зв’язок між визначальними політичними і соціально-економічними трансформаціями та ключовими змінами в академічній сфері, зокрема у системі її управління, ієрархічній структурі, ресурсному забезпеченні, світогляді та морально-психологічному стані вчених. Окреслено суттєві трансформації, які змінювали обличчя науки в Україні впродовж 1918—1991 років і вплинули на її переформатування у нову історичну епоху. Представлено головні наслідки таких внутрішньо-системних наукових трансформацій, які у вигляді проблем, складних для вирішення як у технічному, так і у психологічному аспекті, склали основоположний вплив на формування наукової системи України після 1991 року.

Ключові слова: академічна наука, науково-технологічна сфера, трансформації, науково-технологічна політика, управління наукою, проблеми науки, історія науки.

Список літератури

 1. Історія Академії наук України. 1918—1923: Документи і матеріали / АН України, Інститут української археографії, Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, Інститут архівознавства, Інститут рукопису; упоряд. В.Г. Шмельов [та ін.]; відп. ред. П.С. Сохань. К.: Наукова думка, 1993. 571 c.
 2. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918—1921) / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій та ін.; уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, С.М. Кіржаєв та ін.. K., 2011. 699 с.
 3. Вернадский В.И. Записка о необходимости возобновления работ Комиссии по истории наук. Изв. АН СССР. 6-я сер. 1926. Т. 20. № 18. С. 1693.
 4. Вернадский В.И. Мысли о современном значении истории знаний: докл., прочит. на 1-м заседании Комис. по истории знаний 14 окт. 1926 г. Л.: Изд-во АН СССР, 1927. С. 1—17.
 5. Становлення Української Академії наук (1918—1928 рр.). Український історичний журнал. 2008. № 6. URL: http://library.nltu.edu.ua/node/1060
 6. Журнал засідань комісії для вироблення законопроекту про заснування української академії наук у Києві (Журнал [№ 1] від 9 липня 1918 р.) Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 1 а, арк. 277—279. URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966- 02-6293-5/9.pdf
 7. Закон про заснування Української Академії наук в м. Києві, № 710 від 14.11.1918. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0710300-18
 8. Структура УАН у 1919 році. Енциклопедія сучасної України / «Національна академія наук України». Структура. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43408
 9. Дзюба І.М. Національна Академії наук України / Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43408
 10. Національна академія наук України. 1918—2008: до 90-річчя від дня заснування / Голов. ред. Б.Є. Патон. К.: Вид-во КММ, 2008. 624 с.
 11. Матвєєва Л.В. Становлення Української Академії наук (1918—1928 рр.). Український історичний журнал. 2008. № 6. C. 4—26.
 12. Якубова Л.Д. Всеукраїнська асоціація марксо-ленінських інститутів (ВУАМЛІН) / Енциклопедія сучасної України. «Національна академія наук України». URL: http:// esu.com.ua/search_articles.php?id=30011
 13. Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Частина 1. Документи і матеріали; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства. К., 2015. 872 c.
 14. Історія Академії наук Української РСР. К., 1982.
 15. Шпак А.П., Юркова О.В. Національна академія наук України [Електронний ресурс] / Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: В-во «Наукова думка», 2010. 728 с.
 16. Перченок Ф.Ф. «Дело Академии наук» и «великий перелом» в советской науке / Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: Наука, 1995, С. 201—235.
 17. Рокитянский Я.Г. Рецензия на книгу: Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б)-КПСС. 1922—1952. Вестник РАН. 2001. № 11. С. 1046—1048.
 18. Академическое дело 1929—1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1: Дело по обвинению Академика С.Ф. Платонова / Э.А. Фомина; подгот. В.П. Захаров, М.П. Лепехин. СПб.: Изд. отд. Библиотеки РАН, 1993. 296 с.
 19. Глухарев Н.Н. Деятельность Ученого комитета при ЦИК СССР по регулированию международных научных связей (1930—1936). Российский научный журнал. 2011. № 5 (24). С. 62—68.
 20. Стрекопытов С.П. Организация управления наукой СССР в условиях складывания тоталитарного режима. Авторефер. дис. … д. ист. н.: 07.00.02. — отечественная история. Москва, 1992.
 21. Саморукова А.Г., Петров В.П. К вопросу об опыте взаимодействия партийносоветских региональных властных органов и академических научных учреждений: на примере работы Кольского Филиала АН СССР. Труды Кольского научного центра РАН. 2010. № 2. С. 80—92.

Повний текст (PDF)