1.3

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ: ОСНОВА ГАРАНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

О.В. ВОВЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-7502-5702

Nauka naukozn. 2018, 3(101): 25-35
https://doi.org/10.15407/sofs2018.03.025

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Проаналізовано стан державної політики України в інноваційній сфері у порівнянні з провідними країнами світу та його вплив на забезпечення національної безпеки. Наведено дані про розвиток нанотехнологічної індустрії, які показують відставання України від провідних країн світу в цій сфері як за обсягами фінансування, так і за кількістю підприємств. Надано приклади українських компаній, які здобули передові позиції в нанотехнологічній індустрії. Зазначено, що для інституційного забезпечення інноваційної політики України пріоритетного значення набувають державні програми інноваційного розвитку промислового сектору. Наведено інформацію стосовно інструментарію забезпечення процесів стимулювання інноваційної діяльності, який застосовується у передових країнах світу.

Ключові слова: національна безпека, інноваційна діяльність, нанотехнології, наноіндустрія, наноматеріали.

Список літератури

 1. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації: аналітична доповідь. Національна безпека і оборона. 2004. № 7. С. 2—25.
 2. Собкевич О.В., Сухоруков А.І., Шевченко А.В., Воробйов С.Л. та ін. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналітична доповідь. К.: НІСД, 2013. 71 с.
 3. Іжевський В.В. Вплив інноваційної діяльності на економічну ефективність підприємства [Електронний ресурс]. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=20195
 4. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Реформи заради добробуту». Урядовий кур’єр. 6 квітня 2000. С. 3—4.
 5. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. Урядовий кур’єр. № 106. 12 червня 2002.
 6. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Відкритість, дієвість і результативність». Економіст. 2003. № 4. С. 35—47.
 7. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Послідовність. Ефективність. Відповідальність». Урядовий кур’єр. № 60. 31 березня 2004.
 8. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям». Урядовий кур’єр. № 26. 11 лютого 2005.
 9. Основні напрями урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2006 р. № 42 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42-2006-п
 10. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків»: затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 р. № 14 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-08
 11. Програма економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. URL: www.president.gov.ua.
 12. Закон України «Про державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» від 20.05.2010 р. № 2278-VI [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/2278-17
 13. Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження: моногр. Донецьк: Юго-Восток, 2011. 624 с.
 14. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін. К.: НАН України, 2015. 336 с.
 15. Роко М.К. Конвергенция и интеграция: Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности / За ред. Л. Фостер; пер. з англ. М.: Техносфера, 2008. 352 с.
 16. Лавриненко И., Крюкова С. Нанопрогресс и нанопурга. Эксперт. 2010. № 50. С. 20—22.
 17. Нанотехнологии, наноматериалы, наноалмазы в Украине и за рубежом [Электронный ресурс]. URL: http://nanodiamond.com.ua
 18. Державний реєстр інноваційних проектів [Електронний ресурс]. URL: http://mon. gov.ua/activity/innovaczijna-diyalnist-ta-transfer-texnologij/innovaczijniproekti/ derzhavnij-reestr-innovaczijnix-proektiv.html
 19. Петрова І.Л., Борисенко З.М., Дишлюк Н.І. та ін. Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: кол. моногр. / За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. 355 с.
 20. Петрова І.Л., Шпильова Т.І., Сисоліна Н.П. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: моногр. / За наук. ред. проф. І.Л. Петрової. К.: Дорадо, 2010. 320 с.
 21. Постанова КМУ «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009—2013 роки від 14.05.2008 р. № 447. Урядовий кур’єр. № 106.11 червня 2008.
 22. Собкевич О.В. Інституційне забезпечення формування і розвитку інноваційної політики у промисловості України. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 12. С. 29—36.
 23. Собкевич О.В. Забезпечення економічної безпеки держави у процесі реалізації інноваційної політики у промисловості України: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 21.04.01. К.: ВНЗ «Ун-т економіки та права «КРОК», 2015. 37 с.
 24. The National Security Science and Innovation Strategy [Electronic resource]. URL:https:// www.dst.defence.gov.au/sites/default/files/basic_pages/documents/NSSIS-strategy.pdf

Повний текст (PDF)