1.8

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРУСОЛОГА ТА МІКОЛОГА СЕМЕНА МИКИТОВИЧА МОСКОВЦЯ (До 120-річчя від дня народження)

С.А.МАМЕДОВА,
Т.М.ВЕЛЕНТЕЙЧИК
https://orcid.org/0000-0003-2503-8040

Nauka naukozn. 2020, 2(108): 125-145
https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.125

Рубрика: Історія науки і техніки
Мова: Українська
Анотація: Статтю присвячено видатному українському агробіологу та фітовірусологу С.М. Московцю, який своїми дослідженнями мікологічних і вірусних захворювань рослин зробив значний внесок у боротьбу з хворобами рослин. Джерельну базу дослідження складають особисті наукові праці С.М. Московця та його колег і учнів, інформація з видань з історії НАН України, спогади його співробітників. Оскільки наукова спадщина С.М. Московця не знайшла належного відображення у довідниках і монографіях з історії ботаніки, біології та медицини, метою дослідження є відтворення діяльності вченого в різних регіонах колишнього СРСР (Азербайджан, Південь України), а також в АН УРСР, визначення його внеску у вирішення завдань загальнодержавного значення. Показано, що наукова діяльність вченого складалася з чотирьох періодів. В перший період (1930—1934 рр.) С.М. Московець був доцентом ботаніки Київського зоотехнічного інституту та Київської вищої комуністичної сільськогосподарської школи, де досліджував гриби, що ушкоджують деревину. Протягом другого періоду (1934—1952 рр.) він працював у Азербайджані. Саме цей період діяльності вченого залишається найменш дослідженим, і детальне відтворення історії його наукової роботи в цій республіці вимагає аналізу архівних матеріалів. У Закавказькому НДІ бавовництва С.М. Московець розробив ефективні заходи, спрямовані на боротьбу із захворюваннями бавовни та підвищення її врожайності. Проведені вченим дослідження вірусної хвороби бавовнику сприяли становленню фітопатології та попередженню захворювань в інших важливих для народного господарства культур — цукрового буряку, кукурудзи, томатів, картоплі, тютюну, пшениці, квасолі, сої, люпину, кормових бобів. У третій період (1952–1960 рр.) С.М. Московець працював в Українському НДІ зрошувального землеробства в Херсоні, де керував відділом захисту рослин і був заступником директора, продовжуючи дослідження в галузі фітопатології. Четвертий, найбільш плідний період діяльності С.М. Московця (1960—1971 рр.) пов’язаний із Києвом та Академією наук УРСР. Для розширення досліджень захворювання рослин на сучасному науковому рівні в 1960 р. вченого запрошують до Інституту мікробіології ім. Д.К. Заболотного, де він створює відділ вірусології (з 1963 р. — відділ вірусів рослин), а в 1962 р. стає директором Інституту мікробіології ім. Д.К. Заболотного. В статті показано роль ученого у перетворенні Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного на провідну наукову установу широкого профілю та в розгортанні вірусологічних досліджень у наукових установах України та інших республік СРСР, висвітлено організаційні здібності та педагогічний талант ученого.

Ключові слова: вірусологія, хвороби рослин, фітопатологія, агротехніка, бавовництво, Інститут захисту рослин Азербайджану. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного.

Список літератури

 1. Терещенко Т.М., Науменко Н.Ф. Московець Семен Микитович. Енциклопедія сучасної України. Т. 21. К.: Інститут енциклопедичних досліджень, 2018.
 2. Семен Московець (1900) [Електронний ресурс]. URL: http://www.calendarium.com. ua/ua/semen_moskovets (дата звернення: 10.12.2019).
 3. Московець С.М. Українська радянська енциклопедія. Т. 7. К.: УРЕ, 1983. С. 144.
 4. Знаменитые, великие, гениальные люди. Самое интересное о них! [Электронный ресурс]. URL: http://100v.com.ua/ru/Moskovec-Semen-Nikitich-person(дата звернення: 10.12.2019).
 5. Бобир А.Д. Вірусологія. Історія Академії наук Української ССР: моногр. К.: Наукова думка, 1982. С. 400—404.
 6. Палій В.М., Храмов Ю.О. Національна академія наук України. Персональний склад. 1918 — 2018: моногр. 7-е вид. К.: Фенікс, 2018. 560 с.
 7. Кульчицький С.В., Павленко Ю.В., Руда С.П., Храмов Ю.А. Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті 1918—1998: моногр. К.: Фенікс, 2000. 228 с.
 8. Колектив інституту. Семен Микитович Московець (70-років з дня народження). Мікробіологічний журнал. 1970. Т. 32. Вип. 1. С. 131—132.
 9. Колектив інституту. Семен Микитович Московець. Мікробіологічний журнал. 1971. Т. 33. С. 792—793.
 10. Русские ботаники: (Ботаники России — СССР): моногр. Биографо-библиографический словарь. Т. 5. / Сост. С.Ю. Липшиц. М.: Изд-во Московского общества испытателей природы, 1950. 488 с.
 11. Ситник К.М., Данилова В.М. Біологічні науки в Україні: моногр. Історія української культури. Т. 5. Книга 3. К.: Наукова думка, 2012. С. 677—713.
 12. Созінов О.О. Аграрні науки: моногр. Історія української культури. Т. 5. Книга 3. К.: Наукова думка, 2012. С. 738—760.
 13. Смирнов В.В. Ордена Трудового Червоного Прапора Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного: моногр. Історія Академії наук Української РСР. К.: Наукова думка, 1982. 858 с.
 14. Смирнов В.В. Мікробіології і вірусології інститут. Українська радянська енциклопедія. Т. 6. К.: УРЕ, 1981. С. 548.
 15. Московець С.М. Гриби — шкідники деревини складу деревообробної фабрики ім. Боженка в Києві. Вісник Київського ботанічного саду. 1932. ХІV. С. 135—166.
 16. Московець С.М. До мікрофлори півдня України. Вісник Київського ботанічного саду. 1933. ХVІ. С. 71—87.
 17. Московець С.М., Панасенко В.Т. Вплив комплексу грибків фузаріозної кукурудзи на сировину комбікормів: моногр. Баку, 1933. 85 с.
 18. Московец С.Н., Сафаров Ш.А. Роль люцерны в оздоровлении почвы от инфекции увядания (вилта) хлопчатника. Труды Аз НИИ земледелия. 1950. Вып. 57. С. 21—26.
 19. Московец С.Н. Морщинистость мозаичного картофеля в Азербайджане. Известия АН Азербайжанской ССР. 1951. № 7. С. 27—37.
 20. Московец С.Н. Грибковые болезни коробочек хлопка. Советский хлопок. 1938. № 12. С. 46—47.
 21. Ульянищев В.И. Микологические исследования в Азербайджане. 10 лет Академии наук Азербайджанской ССР: материалы Научной сессии 23—27 апреля 1955 г. Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР. Баку, 1957. 580 с.
 22. Московец С.Н. Вирусные заболевания хлопчатника в Азербайджане. Защита растений. Ленинград, 1937. Т. 14. С. 192—213.
 23. Таксонавигация Saxifragales. Sectio: P. sect. Paeonia. Subsectio: Paeonia. Foliolatae [Электронный ресурс]. URL: https://species.wikimedia.org/wiki.Mosk. (дата обращения: 11.12.2019).
 24. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский кодекс). Москва; Санкт-Петербург, Товарищество научных изданий КМК. 2009. 282 с.
 25. Московец С.Н. К биохимии хлопчатника при вирусных заболеваниях. Доклады АН Азербайджанской ССР. 1944. Т. 9. № 5. С. 13—22.
 26. Московец С.Н. К экономике гомоза в Мильской степи Азербайджана: моногр. Тбилиси, 1936. 117 с.
 27. Московец С.Н. Серологические методы диагностики вируса скручивания листьев хлопчатника. Доклады АН Азербайджанской ССР. 1948. Т. 13. № 9. С. 386—368.
 28. Бабков И.И. Южно-Украинский и Северо-Крымский каналы и их влияние на преобразование природы: моногр. Ленинград: Сельхозиздат, 1951. 30 с.
 29. Зотиев А.Н., Мохнощеков И.Г. Канал изобилия: Северо-Крымский канал: моногр. Симферополь: Крымиздат, 1964. 40 с.
 30. Гамалія В.М. Діяльність відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР у повоєнний період (40—50 рр. ХХ ст.). Питання історії науки і техніки. 2009. № 1. С. 19—26.
 31. Московець С.М., Бойко А.Л. Одержання антисироватки до вірусу скручування листя хмелю. Мікробіологічний журнал. 1970. Т. 32. Вип. 3. С. 220—223
 32. Бойко А.Л., Мамедова С.А. Очистка и электронно-микроскопическое исследование вируса скручивания хмеля. V1 Всесоюзное совещание по вирусным болезням растений: сб. тезисов. Москва, 1971. Т. 2. С. 169.
 33. Мамедова С.А., Бойко А.Л., Васильев А.Д. Исследования методом сканирующей электронной микроскопии лупулиновых зерен хмеля, пораженных вирусными заболеваниями. Биологические науки. 1974. № 8. С. 130—136.
 34. Мамедова С.А., Міхеєва І.І., Бойко А.Л. Виділення та дослідження нуклеїнової кислоти вірусу міжжилкової мозаїки хмелю. Мікробіологічний журнал. 1976. Т. 38. Вип. 5. С. 597—600.
 35. Московець С.М., Нестерова Н.В., Менджул М.І. Виділення і характеристика ДНК сине-зелених водоростей Anacysticnidulans. Мікробіологічний журнал. 1970. Т. 32. Вип. 1. С. 53—56.
 36. Московець С.М., Коваленко О.Г., Воцелко С.К. Фізико-хімічна характеристика антивірусних препаратів, отриманих з дріжджів. Мікробіологічний журнал. 1970. Т. 32. Вип. 1. С. 83—87.
 37. Московець С.М., Краєв В.Г., Порембська В.Г. Віруси і вірусні хвороби бобових культур на Україні: моногр. К.: Наукова думка, 1971. 136 с.
 38. Московець С.М., Бойко А.Л. Вірусні захворювання хмелю і заходи по боротьбі з ними: моногр. К.: Наукова думка, 1970. 36 с.
 39. Московець С.М. Деякі підсумки роботи та завдання Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. Мікробіологічний журнал. 1970. Т. 32. Вип. 2. С. 131—133.
 40. Дербенцева Н.А. VI нарада по проблемі фітонцидів Мікробіологічний журнал. 1970. Т. 32. Вип. 2. С. 129—130.
 41. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н. Предопределенность и неожиданность. Науковедческие очерки о лидерах цитирования историков науки и техники. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 615 с.

Повний текст (PDF)