1.7

ХРАМОВ Ю.О.

Періодизація в історії фундаментальних наук

Мова статті: українська

Наведено принципи побудови періодизації історії фундаментальних наук (математики, фізики, науки про Землю і космос, біології, хімії). Надано удосконалену періодизацію фізики, в основу якої покладено виявлені знакові події і топ-факти. Підкреслено, що в періодизаційній схемі розвитку світової фундаментальної науки її знакові події та факти мають суто ідейну природу, але в національній схемі – суспіль но-політичну, і періодизація розвитку національної фундаментальної науки будується в системі соціально-політичних та економічних координат. Водночас висвітлення історії національної (фундаменталь ної) науки слід проводити в світовому контексті, щоб побачити відповідність або невідповідність її рівня світовому. З урахуванням сус пільно-політичних факторів надано періодизацію історії фізики Ук раїни, доведено, що вона майже збігається з періодизацією її громадянської історії.

Ключові слова: періодизація, періодизаційна схема, фізика, фундаментальна наука, історія науки.

Повний текст (PDF)