1.2

ПРІОРИТЕТИ ЮНЕСКО В ТЕМАТИЦІ НАУКОВИХ СИМПОЗІУМІВ МААН

 Б.A. МАЛІЦЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-5312-6828
Л.П. КАВУНЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-5291-5358

Nauka naukozn. 2020, 2(108): 3-15
https://doi.org/10.15407/sofs2020.02.003

Мова: Російська
Анотація: У статті розглядається взаємодія ЮНЕСКО з міжнародною неурядовою організацією — Міжнародною асоціацією академій наук (МААН), яка підтримує активні робочі контакти з ЮНЕСКО, зокрема при проведенні міжнародних симпозіумів у Києві з актуальних наукових проблем. Показано роль ЮНЕСКО як однієї з найвпливовіших міжурядових організацій ООН у розвитку сучасної цивілізації, а також механізми її співпраці з Україною. Відмічено внесок ЮНЕСКО у розвиток наукових досліджень, про що свідчать регулярні доповіді ЮНЕСКО про стан науки, техніки та інновацій. Аналіз чергової «Доповіді ЮНЕСКО щодо науки: на шляху до 2030», виданої в 2015 р., показує зростання ролі науки як рушійної сили сучасного суспільства і чинника соціального прогресу в усьому світі. Зроблено огляд міжнародних симпозіумів, що проводяться з 2001 р. раз на два роки, як правило при фінансовому сприянні ЮНЕСКО і під егідою МААН: «Роль міжнародних організацій в розвитку загальноєвропейського науково-технологічного простору» (2001); «Фундаментальні дослідження в сучасному інноваційному процесі: інституціоналізація, ефективність, інтеграція» (2003); «Суспільство, основане на знаннях: нові виклики науці й ученим» (2005); «Інтеграція науки і освіти — ключовий чинник побудови суспільства, основаного на знаннях» (2007); «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий і національний аспекти» (2009); «Переміщення центрів науково-технологічної активності на європейському просторі та міжкраїнова мобільність учених і фахівців: сучасні тенденції» (2011); «Ставлення суспільства і держави до науки в умовах сучасних економічних криз: тенденції, моделі, шляхи поглиблення взаєморозуміння і взаємодії» (2013); «Взаємодія урядів і національних наукових співтовариств з міжнародними організаціями з метою розвитку і застосування наукових знань» (2015); «Міжнародні та національні наукові організації як чинник формування глобального наукового співтовариства» (2017); «Національні академії наук: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку і пріоритети співпраці у рамках МААН» (2019).

Ключові слова: ЮНЕСКО, наука, Міжнародна асоціація академій наук, міжнародний симпозіум, міжнародні організації.

Список літератури

 1. ЮНЕСКО — Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата доступа: 21.01.2020).
 2. Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030. ЮНЕСКО, Париж, 2015 г., 215 с.
 3. UNESCO Institute for statistics [Electronic resource]. URL: https://data.uis.unesco.org/ (last accessed: 19.03.2020).
 4. Добров Г.М., Тонкаль В.Е., Савельев А.А., Малицкий Б.А. и др. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. К.: Наукова думка, 1987. 347 с.
 5. Klochko Y. and Isakova N. Intellectual migration: a view from Ukraine. Science and Public Policy. 1993. Vol. 20. No 6. P. 405—409.
 6. Материалы международного симпозиума «Роль международных организаций в развитии общеевропейского научно-технологического пространства». К.: «Феникс», 2002. 340 с.
 7. Материалы Международного симпозиума «Фундаментальные исследования в современном инновационном процессе: институционализация, эффективность, интеграция». К.: «Феникс», 2004. 520 с.
 8. Материалы Международного симпозиума «Общество, основанное на знаниях: новые вызовы науке и ученым». К.: «Феникс», 2006. 573 с.
 9. Материалы Международного симпозиума «Новые вызовы академической науке в контексте проблем современного кризиса: мировой и национальный аспекты». К.: «Феникс», 2010. 264 с.
 10. Материалы международного симпозиума «Перемещение центров научно-технологической активности на европейском пространстве и межстрановая мобильность ученых и специалистов: современные тенденции». Киев, 2012.
 11. Материалы международного симпозиума «Отношение общества и государства к науке в условиях современных экономических кризисов: тенденции, модели, пути углубления взаимопонимания и взаимодействия». Киев, 2014.
 12. Материалы международного симпозиума «Взаимодействие правительств и национальных научных сообществ с международными организациями в целях развития и применения научных знаний». Киев, 2016.
 13. Материалы международного симпозиума «Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества». К.: «Наш формат», 2017. 504 c.
 14. Материалы международного симпозиума «Национальные академии наук: современное состояние, проблемы, перспективы развития и приоритеты сотрудничества в рамках МААН». К.: «Наш формат», 2019. 262 с.

Повний текст (PDF)