1.2

АВТОРСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ: КОНТЕКСТ НАЙВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

В.І. ЛУГОВИЙ
https://orcid.org/0000-0003-1650-066X ,
О.M. СЛЮСАРЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-7957-1794 ,
Ж.В. ТАЛАНОВА
https://orcid.org/0000-0003-4007-2677

Nauka naukozn. 2020, 1(107): 3-21
https://doi.org/10.15407/sofs2020.01.003

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Проаналізовано 597 актів присудження 950 лауреатам Нобелівської премії (включаючи премію з економічних наук) у різних номінаціях упродовж 1901—2019 рр. з огляду на з’ясування тенденцій і специфіки авторської інтеграції та диференціації в топових дослідженнях. Показано, що в галузях фізики, хімії, фізіології й медицини, економічних науках діє стійка тенденція до посилення колективізації дослідницьких зусиль на відміну від їх індивідуалізації на початковому етапі присудження премії. Зважаючи на статус премії як індикатора найвидатніших світових досягнень, аргументовано, що інтеграція дослідницької діяльності в сучасних умовах закономірно забезпечує більшу конкурентоспроможність результатів у пошуку об’єктивної істини. Водночас глобалізація, яка сприяє об’єднанню розрізнених досліджень, сама по собі не є вирішальним чинником інтеграційних переваг у продукуванні об’єктивних знань, адже вона залишає незмінним індивідуальний характер діяльності у разі створення художніх літературних образів через їх сутнісну суб’єктивність. Поширення мультиавторства у передових наукових дослідженнях підтверджено публікаціями у високоцитованому мультидисциплінарному журналі «Природа» («Nature») з імпакт-фактором 43, а також запровадженням критерію спільного міжнародного авторства у галузевій версії найбільш об’єктивного і авторитетного Шанхайського рейтингу університетів світового класу. Відтак для забезпечення найвищих дослідницьких досягнень доцільно мотивувати і підтримувати командно інтегровану наукову і науково-технічну діяльність, створювати умови для консолідації наукових груп і колективів.

Ключові слова: авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях, Нобелівська премія, індивідуальні і колективні лауреати, мультиавторство, тенденція посилення інтеграції дослідницької діяльності.

Список літератури

 1. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 567-2013-%D0%BF (дата звернення: 16.03.2019).
 2. Мриглод О.І., Назаровець С.А. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське. Вісник Національної академії наук України. 2019. № 9. С. 81—94. https://doi.org/10.15407/visn2019.09.081
 3. Луговий В.І., Таланова Ж.І. Зв’язок складності та самостійності в освіті. Педагогіка і психологія: Вісн. НАПН України. 2013. № 4. С. 50—58.
 4. Вашуленко О.С., Костриця О.П., Попович О.С. Еволюція залежності публікаційної активності вчених від віку за останні півстоліття. Вісник Національної академії наук України. 2019. № 3. С. 79—84. https://doi.org/10.15407/visn2019.03.079
 5. Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу / Б.А. Маліцький та ін.; гол. ред. акад. НАН України В.Л. Богданов; НАН України, ДУ «Інститут дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва». К.: «Фенікс», 2018. С. 61—69.
 6. Попович О. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації: моногр., за ред. Б.А. Маліцького / Ін-т дослід. наук.-техн. потенц. та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Київ: ТОВ «Про формат», 2019. 342 с.
 7. Попович А.С., Кострица Е.П. Эволюция кадрового потенциала науки: прогноз и регулирование. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. 93 c.
 8. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848- VIIІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 16.03.2019).
 9. Про вищу освіту: Закон України від 1.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 16.02.2019).
 10. Луговий В.І., Таланова Ж.І., Слюсаренко О.М. Закон базисної організації компетентностей. Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. 2017. № 4. С. 14—29.
 11. Nature. URL: https://www.nature.com/ (last accessed: 3.01.2020).
 12. Nature (journal). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_(journal) (last accessed: 3.01.2020).
 13. Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2018 р. № 154-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-%D1%80 (дата звернення: 16.02.2019).
 14. Methodology for ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2019. URL: https://www.sciencemag.org/ (last accessed: 3.01.2020).
 15. Lugovyi, V., Orzhel, O., Slyusarenko, O. & Talanova, Zh. (2018). Education and research duality — the determining characteristic of higher education. Education: Modern Discourses, 1, 71—88. URL: https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-8.
 16. Lugovyi, V., Slyusarenko, O. & Talanova, Zh. (2019). University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, 2, 60—77. URL: https://doi. org/10.32405/2617-3107-2018-1-8. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-8
 17. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Реалізація дослідницько-інноваційного потенціалу університетів як невід’ємного складника їх діяльності. Наука та наукознавство. 2019. № 3. С. 26—45. https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.026
 18. Слюсаренко О.М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: моногр. К.: Пріоритети, 2015. 384 с.
 19. Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні: моногр. К.: Міленіум, 2010. 476 с.
 20. The Nobel Prize. URL: https://www.nobelprize.org/ (last accessed: 3.01.2020).
 21. The Nobel Prize. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize (last accessed: 3.01.2020).
 22. Луговий В., Калашнікова С., Слюсаренко О., Таланова Ж. Нобелівські лауреати і топ-заклади вищої освіти, країни та континенти з передовим університетським потенціалом. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. 2013. № 4. С. 10—20.
 23. Калашнікова С.А., Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Північноамериканський і європейський простори вищої освіти у здійсненні нобелівських лауреатів: уроки для України. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. № 4 (додаток 2): Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. С. 91—95.
 24. Nobel Prize facts. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/ (last accessed: 3.01.2020).
 25. All Nobel Prizes in Physics. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizesin-physics (last accessed: 3.01.2020).
 26. All Nobel Prizes in Chemistry. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobelprizes-in-chemistry (last accessed: 3.01.2020).
 27. All Nobel Prizes in Physiology or Medicine. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/ all-nobel-laureates-in-physiology-or-medicine (last accessed: 3.01.2020).
 28. All Nobel Prizes in Economic Sciences. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/allprizes-in-economic-sciences (last accessed: 3.01.2020).
 29. All Nobel Prizes in Literature. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobelprizes-in-literature (last accessed: 3.01.2020).
 30. All Nobel Peace Prizes. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-peace-prizes (last accessed: 3.01.2020).

Повний текст (PDF)