1.2

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОЗНАКИ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

І.К. БИСТРЯКОВ
https://orcid.org/0000-0001-6482-7099

Д.В. КЛИНОВИЙ
https://orcid.org/0000-0002-3034-8097

Nauka naukozn. 2021, 3(113): 3-19
https://doi.org/10.15407/sofs2021.03.003

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток науки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Авторами досліджено основні напрями організації сталого господарювання виходячи з осучаснених наукових уявлень про сталий розвиток з використанням підходів фінансоміки. Методологічною основою представленого у статті дослідження є традиційні загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання (монографічний, аналітичний, моделювання та ін.), адаптовані до логіки розв’язування проблеми організації сталого господарювання, в рамках якої природні ресурси розглядаються як економічні активи.

В межах ідеологеми сталого розвитку окреслено сутнісні ознаки концепту сталого господарювання в умовах підвищення ролі фінансових активів у формуванні екологічно і соціально орієнтованого простору життєдіяльності суб’єктів господарювання. У концепті сталого господарювання наголошено на необхідності узгодження сучасних підходів фізичної економії з енвайронментальним напрямом екологічної економіки і класичними положеннями економічної теорії. Надано пропозиції щодо фінансизації природно-господарської сфери на засадах сталості та удосконалення фінансової логістики у природно-ресурсній сфері. Звернено увагу на те, що фінансовий капітал має заходити у сферу природокористування як початковий інвестиційний та операційний капітал, а також у вигляді реінвестицій та фінансових потоків, спрямованих на відновлення природних ресурсів. Визначено, що реінвестування у природний капітал частини вилученої природної ренти забезпечує відновлення природних активів і відтак впливає на функціонування просторових соціо-еколого-економічних систем у режимі сталого господарювання, проте вимагає відповідних інституціональних перетворень та створення інфраструктури капіталізації природних ресурсів.

Запропоновано модель динаміки співвідношення між інвестиціями у природно-господарську систему та ефектом досягнення сталого господарювання у форсайт-проєкті як інструменті полісуб’єктного управління сталим розвитком, а також алгоритмічну структурну схему організації сталого господарювання з використанням інформаційно-комунікаційних платформ управління територіальними ресурсами. Застосування такого підходу дозволить реально забезпечити ефективне фінансування природно-господарської сфери з використанням механізмів структурного управління і сек’юритизації природних ресурсів, «зелених» фінансових активів та інших інструментів сучасної фінансоміки.

Ключові слова: природні ресурси, природний капітал, економічна теорія, фізична економія, стале господарювання, фінансоміка, полісуб’єктне управління, форсайт-проєкт.

Список літератури

 1. Авдокушин Е.Ф., Сизов В.С. Новая экономика: теория и практика. Москва: Магистр, 2014. 368 с. https://doi.org/10.12737/2588
 2. Файчук О.М., Акулович Ю.А. Нова економіка для досягнення цілей сталого розвитку в Україні. Вісник економічної науки України. 2019. № 2(37). С. 21—26. https://doi.org/10.37405/1729-7206.2019.2(37).21-26
 3. Пшик Б.І. Фінансоміка як новітній напрям економічної науки: сутність, передумов и виникнення, особливості прояву. Вісник Національного банку України. 2013. № 7. С. 55—61.
 4. Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Фізична економіка та її проблеми. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2011. № 1(48). С. 265—272.
 5. Корнійчук Л.Я., Шевчук В.О. Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії. Київ: КНЕУ; НАСОА, 2012. 72 с.
 6. Шкарлет С.М., Микитенко В.В. Трансформація уявлень про стале господарювання: можливості науково-технологічного розвитку. Наука та наукознавство. 2020. № 4(110). С. 6—23. https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.006
 7. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Бізнес-екосистемний концепт забезпечення сталого господарювання. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 8(27). С. 21—27. https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/8(27)/3
 8. Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку. Наука та наукознавство. 2019. № 3(105). С. 3—25. https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.003
 9. Costanza R., Daly H. Natural Capital and Sustainable Development. Conservation Biology. 1992. № 6. P. 37—46. http://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1992.610037.x
 10. Folke C., Hammer M., Costanza R., Jansson A. Investing in Natural Capital: The Ecological Economics Approach to Sustainability. Washington: Island Press, 1994. 492 p.
 11. Olewiler N. Natural Capital, Sustainability and Productivity: An Exploration of the Linkages. The Review of Economic Performance and Social Progress 2002: Towards a Social Understanding of Productivity. Montreal: The Institute for Research on Public Policy, 2002. P. 117—142. URL: http://www.csls.ca/repsp/2/nancyolewiler.pdf (дата звернення: 01.02.2021).
 12. Brand F. Critical natural capital revisited: Ecological resilience and sustainable development. Ecological Economics. 2009. No. 68. P. 605—612. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.09.013
 13. Економічна оцінка природного багатства України / За заг. ред. С.І. Пирожкова, М.А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. 396 c.
 14. Комплексна економічна оцінка природних ресурсів / За заг. ред. М.А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. 264 с.
 15. Pezzey J. Sustainable Development Concepts. An Economic Analysis. World Bank Environment Paper Number 2. Washington, D.C.: The World Bank. 1992. 72 p. https://doi.org/10.1596/0-8213-2278-8
 16. Моисеев Р.С. К вопросу о теориях «человеческого» и «природного» капиталов. Экономика природопользования. 2006. № 1. С. 5—22.
 17. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. Москва: Соцэкгиз, 1960. 340 с.
 18. Философия физической экономики: беседа профессора Т.В. Муранивского с Л. Ларушем. Москва: EIR. 2008. 48 с.
 19. Allais M. The Credit Mechanism and Its Implications. Arrow and the Foundations of the Theory of Economic Policy. G.R. Feiwel (Ed.). New York: New York University Press, 1987. Р. 491—561. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07357-3_19
 20. Зінченко В.В. Фізична економіка як модель управління конкурентним плануванням максимальної ефективності. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. 2012. № 8(134). С. 10—18.
 21. Руденко М.Д. Гносис і сучасність: (архітектура всесвіту). Тернопіль: Джура, 2001. 547 с.
 22. Руденко М.Д. Енерґія проґресу. (Нариси з фізичної економії). Тернопіль: Джура, 2004. 248 с.
 23. Подолинський С.А. Вибрані твори. Київ: КНЕУ, Міжнародний інститут бiзнес-освiти, 2000. 328 c.
 24. Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. Москва: Ноосфера, 1991. 161 с.
 25. Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання / За ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука, О.В. Ходаківської. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. 502 с.
 26. Давыдянц Д.Е. Физическая экономика: теория, методология, системообразующие начала. Москва: МИРАКЛЬ, 2016. 72 с. https://doi.org/10.24923/peco.2016.1

Повний текст (PDF)