1.5

КАВУНЕНКО Л.Ф., ВЕЛЕНТЕЙЧИК Т.Н., ЧЕРНОГАЄВА О.Г.

https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.043

Бібліографічне дослідження наукової діяльності провідних науковедов України

Мова статті: російська

На основі вивчення масиву публікацій проаналізовано структуру та динаміку науко вих
публікацій, зміну тематики досліджень, рівень співпраці (національний, міжнародний),
співавторство, рівень і динаміку цитування робіт двох відомих учених-наукознавців:
Геннадія Михайловича Доброва, засновника та першого керівника Центру досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки, та Бориса Антоновича Маліцького,
директора Центру з 1990 р. і по теперішній час (з 2015 р. — Інститут). Для виявлення
найбільш цитованих робіт Г.М. Доброва і Б.А. Маліцкого використа но також ін формацію пошукової системи Google Scholar. Підкреслено, що публіка ційна ак тивність
цих учених відображає не тільки їхні власні дослідження, а й діяльність Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України — єдиної наукової установи в Україні, як займається наукознав чою тематикою.

Ключові слова: наукознавство, наукова діяльність, публікація, співавтори, напрями до сліджень, цитованість робіт.

Повний текст (PDF)