1.5

ГЕНДЕРНИЙ ПАРИТЕТ У НАУЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Н.Б. ІСАКОВА
https://orcid.org/0000-0001-9632-8067

Nauka naukozn. 2018, 2(100): 68-90
https://doi.org/10.15407/sofs2018.02.068

Рубрика: Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу
Мова: Українська
Анотація: Стаття присвячена проблемі гендерного паритету наукових кадрів у контексті прийнятих Україною міжнародних гендерних стандартів та політики сприяння ефективному використанню інтелектуальних ресурсів країни. Проаналізовано міжнародні документи ООН, ОЕСР та інших організацій, які стосуються гендерних питань наукової сфери. На базі статистичних даних Держстату України виявлено основні гендерні характеристики науково-кадрового потенціалу країни. З’ясовано, що рівень участі жінок у наукових дослідженнях високий у порівнянні з іншими країнами, проте спостерігається горизонтальна та вертикальна гендерна сегрегація. Менше ніж у інших наукових дисциплінах жінки працюють у сфері фізико-математичних та технічних наук. Частка жінок серед докторів наук значно менша, ніж серед дослідників та кандидатів наук, що негативно впливає на досягнення гендерного паритету в керівництві науковими колективами та прийнятті управлінських рішень у науці. Горизонтальна гендерна сегрегація відображає відмінність між жінками та чоловіками стосовно вибору дисциплінарного профілю наукової кар’єри і не включає принцип нерівності. Вертикальна гендерна сегрегація обумовлена нерівністю можливостей. Зроблено висновок, що фемінізацію науки в Україні, яка спостерігалася в останні десятиліття, не слід однозначно розглядати як позитивну тенденцію. Збільшення частки дослідників-жінок є наслідком погіршення фінансового забезпечення науки, зниження престижності наукової праці, відпливу з науки дослідників-чоловіків. При формуванні гендерно чутливої наукової політики необхідно зважувати на наявність проблеми вертикальної та горизонтальної сегрегації в науці та створювати більш сприятливі умови для кар’єрного зростання талановитих дослідників-жінок на користь науки та інновацій, але не на шкоду науковій діяльності дослідників-чоловіків.

Ключові слова: науково-кадровий потенціал, міжнародні організації, гендерний паритет, гендерні дослідження, фемінізація науки, наукова політика, наукові дослідження і розробки.

Список літератури

 1. Lee H., Pollitzer E. Gender in science and innovation as component of inclusive socioeconomic growth. Second edition. London: Portia Ltd., 2016.
 2. Women and Science. UNESCO. 2018. URL: http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/priority-areas/gender-and-science/for-women-in-science-programme/ (Date of access 15.01.2018).
 3. UNESCO science report: towards 2030. UNESCO. URL: http://unesdoc.unesco.org/ images/0023/002354/235407e.pdf (Date of access 12.05.2017).
 4. Гендерні студії в сучасній Україні. Матеріали студ. наук.-практ. конф. (12–13 березня 2015 р.): зб. наук. ст. / Гол. ред. С.О. Філоненко. Бердянськ: БДПУ, 2015. 96 с.
 5. Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 3–4 грудня 1999 р.). Київ: МО «Жіноча громада». ГО «Жінка в науці», 1999.
 6. Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє. Матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю вищ. освіти жінок в Україні (Київ, 6–8 листопада 2008 р.) / Ред. В. Троян. Київ, 2008.
 7. Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні. ПРООН в Україні. Вересень 2017. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/ Women-and-Men-in-Leadership-Position.html (Дата звернення 15.01.2018).
 8. Журженко Т. Социальное воспроизводство и гендерная политика в Украине. Харьков: Фолио, 2001.
 9. Кісь О. Гендерні студії в Україні: стан, проблеми, перспективи. Незалежний культурологічний часопис «Ї». URL: http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000 /sem17-08. htm (Дата звернення 15.04.2017).
 10. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М. та ін. Гендерні дослідження: прикладні аспекти. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. 448 с.
 11. Троян В. Жінка і наука: подруги чи суперниці? Дзеркало тижня. 2002. № 1. С. 12.
 12. Власюк Г. Жінка в українській науці: непрохана гостя. 2014. URL: http://povaha.org. ua/zhinka-v-ukrajinskij-nautsi-neprohana-hostya/ (Дата звернення 15.04.2017).
 13. Ісаєнко В. Жінки, закохані в науку. Ветеринарна медицина України. 2014. № 3 (217). С. 4–6.
 14. Ремовська О. Жінки у науці досі герої-одиночки? Радіо Свобода. 09 березеня 2013. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/24923390.html (Дата звернення 15.04.2017).
 15. Агамова Н.С., Аллахвердян А.Г. Российские женщины в науке и высшей школе: историко-научные и науковедческие аспекты: (к 150-летию со дня рождения С.В. Ковалевской). Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 1. С. 141–153.
 16. Винокурова Н.А. Женщины и мужчины в науке: двойной портрет. Социологические исследования. 1999. № 4. С. 82–86.
 17. Антонова Т.А. Динамика научных кадров Республики Беларусь: гендерный анализ // Диалог культур в эпоху глобальных рисков: сборник материалов Междунар. науч. конф. (Минск, 17–18 мая 2016 г.). В 2 ч. Ч. 2. Минск: Изд. Центр БГУ, 2016. С. 537–540.
 18. Богданова И.Ф. Женщины в науке: вчера, сегодня, завтра. Социологические исследования. 2004. № 1. С. 103–112.
 19. Лыхкиви Э. Женщины в науке. На пути к сбалансированному обществу женщины и мужчины в Эстонии. Министерство социальных дел Эстонской Республики. Таллинн 2010. С. 50–51.
 20. Мирская Е.З., Мартынова Е.А. Женщины в науке. Вестник Российской академии наук. 1993. Т. 63. № 8. С. 693–700.
 21. Булкин И.А. Изменения в структуре исследователей НАН Украины: гендерный аспект. Часть І. Наука та наукознавство. 2017. № 3(97). С. 74–86.
 22. Булкин И.А. Изменения в структуре исследователей НАН Украины: гендерный аспект. Часть ІІ. Наука та наукознавство. 2017. № 4(98). С. 46–64.
 23. Gender in the global research landscape. Analysis of research performance through a gender lens across 20 years, 12 geographies, and 27 subject areas. Elsevier. 2017. URL: https://www. elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/265661/ElsevierGenderReport_final_for-web. pdf (Дата звернення 20.04.201712.03.2018).
 24. Beede D., Julian T., Langdon D. et al. Women in STEM: A Gender gap to innovation. U.S. Department of Commerce, Office of the Chief Economist, 2011. ESA Issue Brief No 04—11. https://doi.org/10.2139/ssrn.1964782
 25. Gender equality in education, employment and entrepreneurship: Final report to the MCM – 2012. URL: http://www.oecd.org/employment/50423364.pdf. p. 17. (Date of access 19.04.2017).
 26. Klasen S., Lamanna F. The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. Feminist Economics. 2009. 15 (3). P. 91–132. https://doi.org/10.1080/13545700902893106
 27. ПРООН в Україні. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ ourwork/ sdg-overview.html/ (Дата звернення 20.04.2017).
 28. UN Women. 2017. URL: http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women (Date of access 12.03.2017).
 29. UNESCO Institute for Statistics (2017). Fact Sheet No 43 March 2017 FS/2017/SCI/43. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs43-women-in-science-2017- en.pdf (Date of Access 09.03.2018).
 30. Research and innovation quality through equality: Gender-based research, innovation and development for sustainable economies and societal wellbeing. Report from the 2016 European Gender Summit to the EC and EP. URL: http://gender-summit.com/attachments/ article/1261/2016 (Date of access 20.04.2017).
 31. She figures 2015. URL: https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_ equality/ she_figures2015-final.pdf (Date of access 12.04.2017).
 32. L’Oréal – UNESCO: For Women in Science. 2018. URL: https://www.forwomeninscience. com/en/home (Date of access 16.03.2018)
 33. Gender and STEM Network. URL: http://www.genderandstem.com/ (Date of access 20.04.2017).
 34. AWIS. URL: https://www.awis.org/research-center/ (Date of access 23.04.2017).
 35. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 52, ст. 561.
 36. The Global Gender Gap Report 2017. 2018. World Economic Forum. URL: https://www. weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017 (Date of access 20.03.2018).

Повний текст (PDF)